ᐌᓵᐙᓕᐦᑴᑦ

465px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_7

ᐯᔭᒀᐤ ᑮ ᐃᐦᑖᐗᒃ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑾᒃ ᑳ ᐯᔭᑰᑌᐎᓯᒋᒃ᙮ ᐊᓇ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ ᑮ ᒥᔑᑭᑎᐤ᙮ ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᑮ ᒥᔑᑭᑎᐤ᙮ ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᓇᐗᒡ ᑮ ᒥᔑᑭᑎᐤ᙮ ᒪᔥᑯᔑᔥ ᒫᑲ ᑮ ᐊᐱᔒᔑᔑᐤ᙮ ᐊᓂᑭ ᒪᔅᑾᒃ ᑮ ᐊᔮᐗᒃ ᑳ ᐊᔮᐗᒃ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔑᓕᐤ ᐊᓐᑌ ᓅᐦᒋᒥᐦᒃ᙮ ᒣᔕᑾᓂ ᑮᔑᑳᐤ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᒋᒃ ᒨᔕᒃ ᐯᔭᑾᓐ ᑮ ᐊᔨᑎᐗᒃ᙮ ᑳ ᐗᐌᓛᐱᒋᒃ ᑮ ᒦᒋᐗᒃ ᐊᓘᒥᓈᐴᓕᐤ᙮

471px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_10

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᓃᐱᓂᓕᒃ ᐁ ᑫᑭᔐᐹᔮᓕᒃ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᑮ ᓰᑲᐊᒻ ᐅᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᐙᐤ᙮ ᐌᓵ ᑭᔑᑌᐤ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒻ᙮ ᑕᐦᑲᔥᑖᑖᐤ ᐱᑎᒫ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑖᐐᒫᐎᑦ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒻ᙮ ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᑭᔖᔥᑌᓕᒃ ᑳ ᐗᓓᓕᑕᐦᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᒪᔅᑾᒃ ᑭᒋ ᓇᑕᐎ ᐸᐹᒧᑌᒋᒃ ᐁ ᐊᑎ ᑕᐦᑲᔥᑌᓕᒃ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ᙮

439px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_12

ᒣᒀᒡ ᐁ ᐸᐹᒧᑌᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᒪᔅᑾ, ᐃᔥᑴᔑᔥ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ ᑮ ᐸᐹ ᐯᔭᑯᐦᑌᐤ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒥᐦᒃ᙮ ᐋᑕ ᒫᑲ ᐋᔕᔾ ᑳ ᑫᑭᔐᐹᓀᐦᑴᑦ ᐊᓇ ᐃᔥᑴᔑᔥ, ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᔒᐗᑌᐤ᙮ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᒸᑦ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᓖᐤ ᐊᓂᐦᐃ ᒪᔅᑾ, ᑮ ᐃᑌᓕᐦᑕᒻ ᑫ ᒥᔅᑲᐦᑭᐸᓐ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᒋ ᒦᒋᑦ᙮ ᑮ ᓈᑕᒻ ᐃᔥᒀᐦᑌᒥᓕᐤ ᐁᑯ ᑳ ᐹᐦᐹᐗᐦᐊᐦᒃ᙮ ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᐲᐦᑕᑴᐤ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ ᐋᑕ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐯᒋ ᐋᐸᐦᐃᑳᑌᓕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐃᔥᒀᐦᑌᒥᓕᐤ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_13

ᐃᔅᐱ ᑳ ᐲᐦᑕᑴᑦ ᑮ ᐙᐸᐦᑕᒻ ᓂᔥᑐ ᐅᓛᑲᓇ ᐁ ᐊᔥᑌᑭ ᐊᓐᑌ ᒦᒋᓱᓈᐦᑎᑯᐦᒃ᙮ ᑖᐺ ᑮ ᔒᐗᑌᐤ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ᙮ ᑫᑲ ᑮ ᐗᓓᓕᐦᑕᒻ ᑭᒋ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐊᓘᒥᓈᐴᓕᐤ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐊᔥᑌᓕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᓕᐤ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ᙮ ᐌᓵ ᑭᔑᑌᐤ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒦᓇ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᓕᐤ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᓂᓕᒃ᙮ ᐆᒪ ᒫᑲ ᐌᓵ ᑕᐦᑳᐤ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒫᐦᒋᒡ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᔑᓕᐤ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ᙮ ᐁᑰᒪ ᒫᑲ ᓀᐦᐃᔥᑕᒫᓐ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒦᒋᓱᑦ᙮

621px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_15
ᑳ ᐃᔥᒀ ᒦᒋᓱᑦ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ, ᑮ ᐐ ᐊᓜᐱᐤ᙮ ᓂᔥᑐ ᑌᐦᑕᐱᐎᓇ ᑮ ᐙᐸᐦᑕᒻ, ᐁᑯ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ ᐊᓐᑌ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ᙮ ᐌᓵ ᒪᔥᑲᐙᐤ ᐆᒪ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒦᓇ ᐊᓐᑌ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᓂᓕᒃ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐆᒪ ᒫᑲ ᐌᓴ ᒪᓘᑳ! ᐁᑯ ᒫᐦᒋᒡ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᑳ ᑌᐦᑌᐱᑦ᙮ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑰᒪ ᒫᑲ ᓀᐦᐊᐱᔮᓐ! ᐱᑯ ᒫᑲ ᑮ ᐲᑯᔥᑲᒻ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᔑᓕᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᐦᒋ ᑯᓯᑯᑎᑦ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_16
ᐁᑯ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᑦ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ ᐁ ᐊᑎ ᐊᔦᔅᑯᓯᑦ᙮ ᐁᑯ ᐊᓐᑌ ᐃᔥᐱᒥᐦᒃ ᑳ ᒥᔅᑲᐦᒃ ᓂᔥᑐ ᓂᐯᐎᓇ᙮ ᓃᔥᑕᒻ ᐊᓐᑌ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ ᑮ ᐗᐌᓕᔑᓐ᙮ ᐌᓵ ᓂ ᒑᐦᑳᔅᑴᔑᓂᓐ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒦᓇ ᐊᓐᑌ ᑳ ᒥᔖᔑᓂᓕᒃ ᓂᐯᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐗᐌᓕᔑᐦᒃ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐌᓵ ᓂᑦ ᐊᒋᒋᔑᓂᓐ! ᐁᑯ ᒫᐦᒋᒡ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᓂᐯᐎᓂᔑᓕᐤ ᑳ ᐗᐌᓕᔑᐦᒃ᙮ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑰᒪ ᒫᑲ ᓀᐦᐃᔑᓂᔮᓐ! ᐁᑯ ᑳ ᑲᐎᐦᑾᔑᑦ᙮

470px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_17
ᑳ ᑕᑯᔑᐦᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑾᒃ, ᑮ ᐱᓯᔅᑳᐸᐦᑕᒶᒃ ᐁ ᐲᑐᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᐙᐤ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ, ᑮ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᓕᐤ! ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ, ᑮ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᑴ ᓀᔥᑕᓃᓚ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᓕᐤ! ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᑮ ᒦᒌᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᓕᐤ ᓃᓚ! ᑮ ᑭᑖᓂᐗᓐ ᒫᑲ!

463px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_20
ᐃᔅᐱ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ ᐅᑌᐦᑕᐱᐎᓐ ᐊᓇ ᐅᑖᐐᒫᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮ ᑌᐦᑕᐲᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒃ! ᐊᓇ ᐅᑳᐐᒫᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮ ᑌᐦᑕᐲᑐᑴ ᓀᔥᑕᓃᓚ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒃ! ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᓚ ᑮ ᑌᐦᑕᐲᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒃ! ᑮ ᐲᑯᔥᑭᑳᑌᐤ ᒫᑲ! ᐁᑯ ᐯᐦᑳᒡ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᒪᔅᑾᒃ᙮

495px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_25
ᑮ ᓂᐹᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒃ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ᙮ ᑮ ᓂᐹᑐᑴ ᓀᔥᑕᓃᓚ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒃ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᓚ, ᐁᔥᑾ ᒫᑲ ᓂᐹᐤ!

469px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_26
ᐁᑯ ᑳ ᐗᔅᐹᐌᒫᑲᓂᐎᑦ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ᙮ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᒫᑲ ᐊᓂᐦᐃ ᒪᔅᑾ, ᑮ ᐗᓚᐐ ᒀᔥᑯᐦᑎᐤ ᐊᓐᑌ ᐅᐦᒋ ᐸᔅᐹᐱᐎᓂᐦᒃ ᐁᑯ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ᙮ ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᒪᔅᑾᒃ ᒨᓚ ᒦᓇ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᒣᐗᒃ ᐊᓂᐦᐃ ᓵᐙᓕᐦᑴᓕᒋ᙮

The above is a Moose Cree translation of Goldilocks, a fairytale of English origin that was recorded by Robert Southey and first published in 1837. 

Advertisement