ᐊᐌᓐ ᒫᐗᒡ ᒣᔥᑲᐐᑦ

Detail_of_the_Mosaic_with_the_Labors_of_Hercules_(First_Labour-_Nemean_lion),_3rd_century_AD,_found_in_Llíria_(Valencia),_National_Archaeological_Museum_of_Spain,_Madrid_(15270808948)

▼▼▼

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᐐᒉᐎᑐᑣᐤ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᓀᔥᑦ ᐃᔨᓂᐤ ᐁ ᐱᒧᐦᑌᑣᐤ ᒌ ᒫᒥᐦᒋᒥᑎᓱᐗᒡ ᑖᐱᔥᑯᓐ᙮ ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᐅᐦᐱᒣᔅᑲᓇᐤ ᒌ ᒪᓯᓈᐱᔅᒋᔑᓄ ᐊᓯᓃᐦᒡ ᐃᔨᓂᐤ ᑳ ᒋᐳᑖᒥᓈᑦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ᙮ ᒌ ᐊᑐᐦᐌᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᐃᔨᓂᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᓯᓃᐦ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋ ᐙᐸᐦᑌᓐ ᐋ? ᐁᑕᑕᐤ ᓂᒪᔥᑲᐐᓈᓐ ᓃᔮᓐ ᐃᔨᓂᐗᒡ ᐃᔅᐱᔖᑦ ᒌᔭᐙᐤ ᒥᔑᐱᔑᐗᒡ᙮ ᒌ ᐹᐦᐱᐦᑴᔨᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐁᒄ ᑳ ᓇᔥᑴᐗᔑᐦᐋᑦ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑲᔥᒋᐦᐅᐙᑴᓂᒡ ᐌᔥᑕᐐᔭᐙᐤ ᒥᔑᐱᔑᐗᒡ ᐁ ᒪᓯᓈᑕᐦᐃᒉᑣᐤ ᒉᔥᑕᒌᔾ ᒋᐸ ᐙᐸᒫᐤ ᒫᓐᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐁ ᓂᐸᐦᐋᑦ ᐃᔨᓂᐤᐦ᙮

▲▲▲

Advertisements

2 thoughts on “ᐊᐌᓐ ᒫᐗᒡ ᒣᔥᑲᐐᑦ

  1. Pingback: Cappuccetto Rosso e altre fiabe tradotte in lingua cree · Global Voices in Italiano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s