ᐁᑳ ᑳ ᑾᔭᓯᑌᑦ ᒪᐦᒉᔑᐤ

0053-fox-sick-lion

ᐌᓵ ᑳ ᓃᔭᒥᓰᑦ ᒉᒌ ᓇᑕᐗᐦᐅᑦ ᑳ ᒋᔐᔮᐱᔒᐎᑦ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᐦᑖᑯᓯᐤ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᑖᑦ ᐅᔨᑆᐦᑳᐎᓐ ᒉᒌ ᐊᔕᒥᑎᓱᑦ᙮ ᒌ ᓇᑕᐎ ᐱᒥᔑᓄ ᒫᒃ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐐᐦᐱᓭᑳᔨᒡ ᐁ ᐋᐦᑯᓰᐦᑳᓱᑦ᙮ ᑳ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐸᒥᑯᑦᐦ ᒫᒃ ᐊᐌᓯᓴ ᒌ ᑳᐦᒋᑕᒣᐤ ᐁᒄ ᑳ ᒧᐙᑦ᙮

ᒪᐦᒉᔑᐤ ᒫᒃ ᒌ ᓂᓯᑕᐎᓇᒻ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᐦᐋᑲᓂᐎᔨᑣᐤᐦ ᑯᑕᒃᐦ ᐊᐌᓰᓴ ᐁᒄ ᑳ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᑳᐸᐎᑦ ᒉ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᑖᓐ ᐁᑕᒪᐦᒋᐦᐅᔭᓐ?

ᓂᒪᒐᒪᐦᒋᐦᐅᓐ, ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᐁᒄ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᑯᑦ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐲᐦᑐᒉᔭᓐ? 

ᓂᐸ ᒌ ᐲᐦᑐᒉᓐ, ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ, ᓂᐙᐸᐦᑕᒸᓐ ᒫᒃ ᒥᐦᒉᑦ ᐁ ᒌ ᑾᔭᓯᑌᔅᑲᓇᐌᑣᐤ, ᓇᒪᐧᐄᔾ ᒫᒃ ᓂᐧᐋᐸᐦᑕᐧᒫᓐ ᑳᐤ ᐁ ᒌ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᔅᑲᓇᐌᐙᑯᐸᓀ᙮

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s