ᐁᑳ ᑳ ᑾᔭᓯᑌᑦ ᒪᐦᒉᔑᐤ

0053-fox-sick-lion

ᐌᓵ ᑳ ᓃᔭᒥᓰᑦ ᒉᒌ ᓇᑕᐗᐦᐅᑦ ᑳ ᒋᔐᔮᐱᔒᐎᑦ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᐦᑖᑯᓯᐤ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᑖᑦ ᐅᑲᒉᐦᑖᐌᔨᐦᑕᒧᐎᓐ ᒉᒌ ᐊᔕᒥᑎᓱᑦ᙮ ᒌ ᓇᑕᐎ ᐱᒥᔑᓄ ᒫᒃ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐐᐦᐱᓭᑳᔨᒡ ᐁ ᐋᐦᑯᓰᐦᑳᓱᑦ᙮ ᑳ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐸᒥᑯᑦ ᒫᒃ ᐊᐌᓰᓴ ᒌ ᑳᐦᒋᑕᒣᐤ ᐁᒄ ᑳ ᒧᐙᑦ᙮

ᒪᐦᒉᔑᐤ ᒫᒃ ᒌ ᓂᓯᑕᐎᓇᒻ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᐦᐋᑲᓂᐎᔨᑣᐤᐦ ᑯᑕᒃᐦ ᐊᐌᓰᓴ ᐁᒄ ᑳ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᑳᐸᐎᑦ ᒉ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᑖᓐ ᐁᑕᒪᐦᒋᐦᐅᔭᓐ?

ᓂ       ᒪᒐᒪᐦᒋᐦᐅᓐ, ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᐁᒄ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᑯᑦ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐲᐦᑐᒉᔭᓐ? 

ᓂᐸ ᒌ ᐲᐦᑐᒉᓐ, ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ, ᓂ ᐙᐸᐦᑕᒸᓐ ᒫᒃ ᒥᐦᒉᑦ ᐁ ᒌ ᑾᔭᓯᑌᔅᑲᓇᐌᑣᐤ, ᓇᒪᐧᐄᔾ ᒫᒃ ᓂ ᐧᐋᐸᐦᑕᐧᒫᓐ ᑳᐤ ᐁ ᒌ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᔅᑲᓇᐌᐙᑯᐸᓀ᙮

The above is a Southern East Cree translation of The Aged Lion and the Fox, a fable of Aesop (Perry Index #142). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s