ᑳ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᑦ ᒋᓀᐱᒄ

M0015224 Plaque carved in relief showing a man and snake.

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᐱᐳᓂᔨᒡ, ᒌ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᐃᔨᓂᐤ ᒋᓀᐱᑾ ᐁ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᔨᒡᐦ᙮ ᐁ ᒌ ᒋᑎᒫᒋᓇᐙᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒋᓀᐱᑾ ᒉᒌ ᒌᔔᔥᑲᐙᑦ᙮ ᑳ ᐊᑎ ᐋᐸᐎᐸᔨᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᓀᐱᒄ ᑳᐤ ᒌ ᐙᔅᑲᒣᔨᐦᑕᒻ᙮ ᑳ ᒧᔑᐦᐅᑦ ᒫᒃ ᐁ ᑕᐦᑯᓈᑲᓂᐎᑦ ᒌ ᒫᑯᒣᐤ ᒉᒌ ᓂᐸᐦᐋᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑳ ᒌᔔᔥᑳᑯᑦ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᐴᓂ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᐃᔨᓂᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᓂᒣᔮᐗᒉᔨᒧᓐ ᑳ ᒋᑎᒫᒉᔨᒪᒃ ᑳ ᒫᔮᑎᓰᑦ ᒋᓀᐱᒄ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s