ᑳ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᑦ ᒋᓀᐱᒄ

M0015224 Plaque carved in relief showing a man and snake.

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᐱᐳᓂᔨᒡ, ᒌ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᓈᐯᐤ ᒋᓀᐱᑾ ᐁ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᔨᒡᐦ᙮ ᐁ ᒌ ᒋᑎᒫᒋᓇᐙᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒋᓀᐱᑾ ᒉᒌ ᒌᔔᔥᑲᐙᑦ᙮ ᑳ ᐊᑎ ᐋᐸᐎᐸᔨᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᓀᐱᒄ ᑳᐤ ᒌ ᐙᔅᑲᒣᔨᐦᑕᒻ᙮ ᑳ ᒨᔑᐦᐅᑦ ᒫᒃ ᐁ ᑕᐦᑯᓈᑲᓂᐎᑦ ᒌ ᒫᑯᒣᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑳ ᒌᔔᔥᑳᑯᑦ ᒉᒌ ᓂᐸᐦᐋᑦ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᐴᓂ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᓂᒣᔮᐗᒉᔨᒧᓐ ᑳ ᒋᑎᒫᒉᔨᒪᒃ ᒋᓀᐱᒄ ᑳ ᒫᔮᑎᓰᑦ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s