ᐁᑳ ᑳ ᓂᐸᐦᑖᑦ ᒉᒀᔨᐤ

Carolyn_Moskowitz

ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᒬᐦᒡ ᐁ ᐐ ᒧᐙᑦ ᐙᐳᔡ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᑦ ᐁ ᓂᐹᔨᒡᐦ᙮ ᒌ ᓇᑲᑌᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐳᔡ ᒉᒌ ᓅᔅᐱᓇᑖᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ᙮ ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᐙᐳᔥ ᒌ ᐗᐌᔅᐹᐌᒫᑲᓂᐎᐤ ᐁᒄ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ᙮ ᓀᐎᔥ ᒫᒃ ᑳ ᐱᒥᑎᔕᐦᐙᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑳᐦᒋᑎᓈᑦ᙮ ᑳ ᐐ ᒌᐌᑐᑕᐙᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐳᔡ ᓇᒪᐐᔭ ᐅᐦᒋ ᒥᔅᑲᐌᐤ, ᐋᔥ ᐁ ᒌ ᐅᔑᒧᔨᒡᐦ ᐌᔥᑕᐐᔾ᙮ ᓂᒣᔮᐗᒉᔨᒧᓐ ᑖᐺ, ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ, ᐁ ᒌ ᓇᑲᑕᒫᓐ ᒦᒋᒻ ᐋᔥ ᐁ ᒌ ᐊᔮᔮᓐ ᒥᒄ ᐁᑕᑕᐤ ᐁ ᐐ ᐊᔮᔮᓐ ᑯᑕᒃ ᒉᒀᓐ᙮

[ᓂᓇᓈᔅᑯᒫᐤ Carolyn Moskowitz ᑳ ᐸᒋᑎᓂᑦ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᑖᐗᒃ ᐅᐗᔭᓯᓇᐦᐃᒉᐎᓐ᙮ ᐐ ᐙᐸᐦᑕᒧᐗᑌ ᑯᑕᒃᐦ ᒉᒀᓂᐦᐃ ᑳ ᐗᔭᓯᓇᐦᐊᐦᒃ, ᒉ ᑖᐦᑲᐦᐊᒧᐗᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᐗᔭᓯᓇᐦᐃᒉᐎᓐ ᒉᒌ ᓇᑕᐙᐸᐦᑕᒧᐗᑦ᙮]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s