ᑳ ᒋᐦᑎᒥᑦ ᒀᔥᑯᐦᑕᐦᐆᔥ

The_Ant_and_the_Grasshopper_-_Project_Gutenberg_etext_19994

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᐱᐳᓂᔨᒡ ᒌ ᓂᐲᐗᓂᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ ᐅᒋᒉᓕᑰᔕᒡ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐹᓴᐦᒀᐤ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ ᒌ ᐯᒋ ᐸᑯᓯᐦᐃᑯᐤ ᑳ ᔒᐗᑌᔨᒡᐦ ᒀᔥᑯᐦᑕᐦᐆᔕ᙮ ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒫᐗᒋᐦᑖᔭᓐ ᒋᒦᒋᒻ ᑳ ᓃᐱᐦᒡ, ᒬᐦᒡ ᓃᔮᓐ? ᒌ ᐃᑌᐗᒡ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᓅᐦᒋ ᐃᔅᐱᔒᓐ, ᒌ ᐃᑎᑯᐤ, ᓂᒌ ᐅᑕᒥ ᓂᑲᒧᓐ᙮ ᑖᐺ ᒫᒃ ᒌ ᐅᔑᓇᐌᐗᒡ ᐊᓂᔨᐤ ᒀᔥᑯᐦᑕᐦᐆᔕ ᑳ ᐃᑎᑯᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᐁᑖᑣᐤ, ᐁ ᒌ ᓂᑲᒧᔭᓐ ᑳ ᓃᐱᐦᒡ, ᓃᒥᐦ ᒫᒃ ᐁ ᐱᐳᐦᒡ᙮

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s