ᒪᐦᒉᔑᐤ ᓀᔥᑦ ᐋᐦᐋᓯᐤ

Rousseau_renardᐋᐦᐋᓯᐤ ᒌ ᐊᑯᓰᐤ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ ᐁ ᑕᐦᑯᐦᑕᐦᒃ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᑳ ᒋᒧᑎᑦ᙮ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ ᒫᒃ ᑳ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᐦᑕᒫᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᒻ ᑳ ᑕᐦᑯᐦᑕᐦᒃ᙮ ᐁ ᓃᐸᐎᔨᒡᐦ ᐊᓂᑌ ᔒᐹᔮᐦᑎᑯᐦᒡ ᒌ ᐊᑎ ᐐᐦᑕᒫᑯᐤ ᐊᓐ ᐋᐦᐋᓯᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔪᓈᑯᓯᑦ᙮

ᒌᔾ ᒋᐸ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓰᔥᑕᐙᐗᒡ ᑯᑕᑲᒡ ᐱᔦᔒᔕᒡ, ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ, ᒉᔥᑎᓈᔥ ᒋᐸ ᒌ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᓐ ᒣᔪᐦᑖᑯᓯᐗᓀ ᒥᒄ

ᓈᔥᑖᐺ ᐁ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᒫᑦ ᒉ ᐯᐦᑖᑯᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔪᐦᑖᑯᓯᑦ ᒌ ᐸᒋᑕᐦᑕᒻ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᐁ ᐊᑎ ᒋᑐᑦ᙮

ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᒌ ᓈᒋᐸᐦᑣᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᒉᒌ ᒦᒋᑦ, ᐁᒄ ᐁᑖᑦ, ᔦᑆᐦᑳᐗᓀ ᒫᒃ ᐊᔑᒡ, ᑖᐺ ᒋᑲ ᒌ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᓐ᙮

The above is a Southern East Cree translation of The Fox and the Crow, a fable of Aesop (Perry Index #124). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s