ᒪᐦᒉᔑᐤ ᓀᔥᑦ ᐋᐦᐋᓯᐤ

Rousseau_renardᐋᐦᐋᓯᐤ ᒌ ᐊᑯᓰᐤ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ ᐁ ᑕᐦᑯᐦᑕᐦᒃ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᑳ ᒋᒧᑎᑦ᙮ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ ᒫᒃ ᑳ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᐦᑕᒫᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᒻ ᑳ ᑕᐦᑯᐦᑕᐦᒃ᙮ ᐁ ᓃᐸᐎᔨᒡᐦ ᐊᓂᑌ ᔒᐹᔮᐦᑎᑯᐦᒡ ᒌ ᐊᑎ ᐐᐦᑕᒫᑯᐤ ᐊᓐ ᐋᐦᐋᓯᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔪᓈᑯᓯᑦ᙮

ᒌᔾ ᒋᐸ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓰᔥᑕᐙᐗᒡ ᑯᑕᑲᒡ ᐱᔦᔒᔕᒡ, ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ, ᒉᔥᑎᓈᔥ ᒋᐸ ᒌ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᓐ ᒣᔪᐦᑖᑯᓯᐗᓀ ᒥᒄ

ᓈᔥᑖᐺ ᐁ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᒫᑦ ᒉ ᐯᐦᑖᑯᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔪᐦᑖᑯᓯᑦ ᒌ ᐸᒋᑕᐦᑕᒻ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᐁ ᐊᑎ ᒋᑐᑦ᙮

ᑏᐌᒡ ᒫᒃ ᒌ ᓈᒋᐸᐦᑣᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᒉᒌ ᒦᒋᑦ, ᐁᒄ ᐁᑖᑦ, ᔦᑆᐦᑳᐗᓀ ᒫᒃ ᐊᔑᒡ, ᑖᐺ ᒋᑲ ᒌ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᓐ᙮

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s