ᓃᔑᑣᐌᓂᒡ ᐲᓯᒧᒡ

Grandville_Frogs_&_Sun

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᓃᐱᓂᔨᒡ ᒌ ᒥᔻᑕᒧᒡ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓰᓴᒡ ᐁ ᓃᔓᑳᐸᐎᔨᑣᐤᐦ ᐲᓯᒶ᙮ ᑌᐦᑌᐗᒡ ᐌᔥᑕᐐᔭᐙᐤ ᒌ ᒥᔻᑕᒧᒡ᙮ ᐯᔭᒄ ᒫᒃ ᐁ ᐃᑕᔑᑣᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᒋ ᒌᔥᑴᓈᐙᐤ ᐋ? ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᒥᔻᑕᒣᒄ? ᐋᔥ ᑌᐯᔨᐦᑖᑯᓯᐤ ᐯᔭᒄ ᐲᓯᒽ ᒉᒌ ᐹᐦᒀᓴᐦᒃ ᑳ ᐊᔑᔥᒌᐙᑲᒫᔑᔨᒀᐤᐦ᙮ ᐐᒋᒫᑌ ᒫᒃ ᐃᔅᑴᐤᐦ ᐁᒄ ᐅᑕᐙᔑᒥᔑᑣᐌᓂᒡ, ᓈᔥᑖᐺ ᒋᑲ ᒪᒋᐸᔨᓈᓇᐤ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s