ᐋᐱᑯᔒᔥ ᑳ ᐐᐦᑯᒋᐦᐋᑦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ

The_Lion_and_the_Mouse_-_Project_Gutenberg_etext_19994

ᒌ ᐹᔑᑖᐦᑕᐐᔥᑖᑯᐤ ᐋᐱᑯᔒᔕ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᓂᐹᑦ᙮ ᐁ ᐗᐌᔅᐹᐌᔥᑳᑯᑦ ᒫᒃ ᒌ ᑳᐦᒋᑎᓀᐤ ᐁ ᐐ ᒧᐙᑦ᙮ ᒌ ᓇᑐᒥᑯᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐋᐱᑯᔒᔕ ᐁᑳ ᒉ ᓂᐸᐦᐋᑦ᙮ ᐁᑳ ᒫᒃ ᓂᐸᐦᐋᑌ ᒌ ᐊᔓᑕᒫᑯᐤ ᒦᔥᑯᒡ ᒉ ᐐᒋᐦᐃᑯᑦ ᐊᓂᑌ ᓃᑳᓂᐦᒡ᙮ ᒌ ᐅᔑᓇᐌᐤ ᒥᒄ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ, ᐁᒄ ᑳ ᐸᒋᑎᓈᑦ᙮ ᐹᑎᒫᔒᔥ ᒫᒃ ᒌ ᑳᐦᒋᑎᓂᑯᐤ ᐃᔨᓂᐤᐦ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐁᒄ ᑳ ᒫᐦᑯᐱᑎᑯᑦ ᐊᓂᑌ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐯᐦᑕᐙᑦ ᐋᐱᑯᔒᔥ ᐁ ᒨᔅᑰᐦᐱᓀᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᒌ ᓈᒋᐸᐦᐁᐤ ᒉ ᐸᔅᑲᐦᑕᒸᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᐱᓯᔨᐤ ᒉᒌ ᐐᐦᑯᒋᐦᐋᑦ᙮ ᒋᒌ ᐅᔑᓇᐎᓐ ᐊᓄᐦᒌᐦᑳᓐ ᐁ ᒌ ᐃᑌᔨᒥᔭᓐ ᒉᔥᑎᓈᔥ ᐁᑳ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐐᒋᐦᐃᑖᓐ, ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒫᒃ ᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᐋᑕ ᐁ ᐋᐱᑯᔒᔑᐎᔮᓐ ᔮᐱᒡ ᒋᑲ ᒌ ᐐᒋᐦᐃᑎᓐ

The above is a Southern East Cree translation of The Lion and the Mouse, a fable of Aesop (Perry Index #150). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s