Cree Notions of Manhood

ᓂᒌ ᑖᐦᑳᐱᐦᒉᓇᒪᐙᐤ ᐅᑖᑯᔒᐦᒡ ᒋᔐᐃᔨᓂᐤ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐐᒋᑦ ᒨᓱᓃᐎ ᒥᓂᔥᑎᑯᐦᒡ ᐁ ᐐ ᑲᑴᒋᒪᒃ ᒉᒀᓂᐦᐃ ᑳ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᒧᒃ᙮ ᒣᒀᒡ ᑳ ᐊᔭᒥᐦᐃᑐᔮᐦᒡ ᒌ ᒋᐦᑖᑐᑕᒻ ᐌᔥᑲᒡ ᑳᒌ ᐃᑖᑲᓂᐎᔨᒡᐦ ᓈᐯᐤᐦ ᐅᔥᑲᒡ ᐁ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᔨᒡᐦ᙮

ᑭ ᑭᔅᑫᓕᐦᑌᓐ ᓈ ᑖᓂ ᐁᑖᑲᓂᐎᑦ ᓈᐯᐤ ᐅᔥᑲᒡ ᐁ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ ᐁ ᐅᑯᓯᓯᑦ ᒫᑲ? ᓂᒌ ᑲᑴᒋᒥᒄ᙮

ᓇᒪᐐᔾ᙮ ᓂᒌ ᐃᑖᐤ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐦᐊᒃ᙮

ᒨᓚ ᐁᔥᑾ ᑭ ᓈᐯᐎᓐ! ᐃᑖᑲᓂᐎᐤ᙮ ᓂᒌ ᐃᑎᒄ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᔐᐃᔨᓂᐤ᙮

ᐁᒄ ᑳ ᑲᑴᒋᒪᒃ, ᑖᓐ ᒫᒃ ᐁᑖᑲᓂᐎᑦ ᐐᔾ ᐅᔥᑲᒡ ᐁ ᐅᑖᓂᓯᑦ?

ᐋᔕᔾ ᒫᑲ ᑭ ᓈᐯᐎᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᐁ ᐹᐦᐱᑦ᙮

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s