ᐁ ᐅᐦᒋ ᐊᔭᒥᐦᑖᓂᐗᐦᒃ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓐ

Pilgrims-Progress

ᐊᔅᑮᐎ ᑲᑫᐦᑖᐌᓕᐦᑕᒨᐎᓕᓕᐤ: ᑖᓐᑌ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᔭᓐ ᐆᒪ ᐐᐗᔑᐎᓐ?

ᒃᕆᔅᑎᔭᓐ: ᐁ ᐊᔭᒥᐦᑖᔮᓐ ᐆᒪ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᓐ ᑳ ᑕᐦᑯᓇᒫᓐ᙮

ᐊᔅᑮᐎ ᑲᑫᐦᑖᐌᓕᐦᑕᒨᐎᓕᓕᐤ: ᐁᒀᓂ ᑳ ᐃᑌᓕᐦᑕᒫᓐ; ᓀᔥᑕ ᑭᑮ ᐃᐦᑎᓐ ᑖᐱᔅᑰᒡ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᑳ ᓖᓚᒥᓰᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐁ ᐸᐱᓯᔅᑫᓕᐦᑕᐦᑭᒃ ᐊᓂᐦᐃ ᑫᒀᓇ ᐅᓵᒻ ᑳ ᐋᓕᒪᓂᓕᑭ, ᓭᓯᑯᒡ ᐸᐦᑭᔑᓋᒃ ᐗᐙᓀᓕᐦᑕᒧᐎᓂᐦᒃ: ᐊᓂᐦᐃ ᐗᐙᓀᓕᐦᑕᒧᐎᓇ ᓇᒪᐐᓚ ᐱᑯ ᓖᓚᒥᐦᐃᑯᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑖᐱᔅᑰᒡ ᑮᓚ ᑳ ᑑᑖᑯᔭᓐ, ᒫᑲ ᐃᔅᐸᐦᐃᑐᐗᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐋᓕᒣᓕᐦᑖᑾᓂᓕᒃ ᑭᒋ ᒥᔅᑲᐦᑭᒃ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᐦᑕᐦᑭᒃ᙮

ᐅᐸᐹᒧᐦᑌᐤ ᐁ ᐱᒥᐱᒋᑦ
ᑳ ᑴᔅᑲᓯᓇᐦᐃᑫᑦ ᑖᒪᔅ ᕕᓐᓯᓐᑦ, 1886

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s