ᐴᑑ ᑳ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑲᓂᐎᑦ ᓈᐯᔑᔥ

ᐗᔭᐐᑎᒥᐦᒡ ᐁ ᒌ ᒣᑕᐌᔨᑯᐸᓀ ᐅᑯᓯᓴ ᐊᓂᐦᐁ ᐃᔅᑴᐤ, ᒌ ᐴᒣᐦᐁᑯᐸᓐ ᒉ ᐯᒋ ᒌᐌᔨᒡᐦ᙮ ᒌ ᐯᐦᑖᑯᓯᐤ ᒫᒃ ᐁ ᑌᑆᑖᑦ ᐊᓂᑌ ᐗᔭᐐᑎᒥᐦᒡ, ᑑ! ᐁᑯᓐ ᒫᒃ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᑦ ᐅᑯᓯᓴ – ᐁ ᒌ ᐴᒐᐎᔑᔑᔨᒡᐦ ᑲᔭᐹ᙮ ᑑ ᐋᔥᑕᒻ! ᑑ ᐋᔥᑕᒻ! ᐁ ᒪᑗ ᑌᑆᑖᑦ᙮

ᓂᒧᔔᒻ ᒫᒃ ᑳ ᐐᑕᐱᒫᑯᐸᓀ ᓅᐦᑯᒻᐦ ᒌ ᐯᐦᑕᐌᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐃᔅᑴᐤᐦ ᐁ ᒪᑗ ᑌᐺᔨᒡᐦ᙮ ᐁ ᐹᐦᐱᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᓅᐦᑯᒻᐦ, ᒉᒀᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᑳ ᐴᑕᐙᔥᑕᓂᔨᒡ?

Advertisement