Public service announcement about COVID-19 in Southern East Cree

Covid-19-ᐊᓂᒌ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑣᐤ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᓈᓂᐎᔨᒡ ᐆᑕ ᑳᓇᑖ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᐗᒡ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᔨᐤ ᐋᐦᑯᓯᐎᓂᔨᐤ ᐁ ᐃᔑᓂᐦᑳᒋᑳᑌᔨᒡ ᑯᕉᓈᕚᔾᕈᔅ (Coronavirus), ᔦᐦᔦᐙᔅᐱᓀᐎᓐ ᐁ ᐋᔕᐎ ᒦᔨᑐᓈᓂᐎᒡ ᑲᔭᐹ᙮ ᒌᔭᐙᐤ ᒫᒃ ᒋᑲ ᒌ ᐐᒋᐦᐃᐌᓈᐙᐤ ᒉᒌ ᓇᑳᐸᔨᒡ ᐊᓂᐦᐁ ᐋᐦᑯᓯᐎᓐ᙮

ᒉ ᒋᔥᑖᐹᐗᒋᑎᐦᒉᔦᒄ ᒥᐦᒉᑣᐤ᙮ ᐐ ᐅᔥᑐᑕᒣᑴ, ᒉ ᐅᔥᑐᑕᒣᒄ ᐊᓐᑌ ᒋᔅᐱᑐᓂᐙᐦᒡ᙮ ᒉ ᐌᐱᓇᒣᒄ ᐊᓂᐦᐁ ᐁ ᓰᓂᔅᒉᑯᒣᐙᒉᔦᒄ᙮ ᒉ ᒋᔥᑖᐹᐗᑖᔦᒄ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᓐ ᐁ ᑖᐦᒋᓇᒣᒄ᙮ ᒉ ᑯᒋᐦᑖᔦᒄ ᓀᔥᑦ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑖᐦᒋᓇᒫᑎᓱᔦᒄ ᐊᓐᑌ ᒋᔥᒌᔑᑯᐙᐦᒡ, ᒋᔅᑯᑎᐙᐦᒡ, ᓀᔥᑕᒥᒄ ᒋᑑᓂᐙᐦᒡ᙮

ᐁᑕᑕᐤ ᐐ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒣᑴ ᐊᓂᐦᐁ ᐋᐦᑯᓯᐎᓐ, ᓇᑕᐙᐸᐦᑕᒧᒄ Canada.ca/coronavirus ᓀᔥᑕᒥᒄ ᑖᐦᑳᐱᐦᒉᓂᒉᒄ ᐊᓐᑌ 1-833-784-4397᙮

ᐁᑾᓐ ᐅᐐᐦᑕᒫᒉᐎᓐ ᑳᓇᑖ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓯᐤ, 11 ᒥᑭᓯᐤ ᐲᓯᒽ᙮

This Government of Canada announcement was translated by Dr. Kevin Brousseau. To read this public announcement in other languages, click here.

 

Advertisement

One thought on “Public service announcement about COVID-19 in Southern East Cree

  1. Pingback: Public service announcements about COVID-19 in Plains Cree (y-dialect) | Cree Literacy Network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s