ᑳ ᓇᐸᑌᒑᐱᑦ

i024

ᑳ ᓇᐸᑌᒑᐱᑦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤ ᒌ ᓇᑕᐎ ᒦᒋᓱᐤ ᐊᓂᑌ ᓈᓯᐯᑎᒥᐦᒡ᙮ ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᒌ ᐃᔑᑳᐸᐎᐤ ᒉᒌ ᐃᑖᐱᑦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐃᑌᐦᒉ ᒉᒃ ᓈᒋᔫᔥᑖᑯᑌ ᓇᑕᐗᐦᐅᓯᐤᐦ᙮ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑕᑳᒣᔮᔑᔨᑣᐤᐦ ᒫᒃ ᓇᑕᐗᐦᐅᓯᐤᐦ ᒌ ᐙᐸᒥᑯᐤ ᐁᒄ ᑳ ᐹᔅᒋᓱᑯᑦ᙮ ᑆᒧᔥ ᒫᒃ ᑳ ᐸᒋᑕᑖᒧᑦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒻ, ᐁᒄ ᐌᓵ! ᒥᒄ ᐊᓂᑌ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᓂᒌ ᑯᔅᐸᓃᔥᑕᐙᐗᒡ ᒉ ᐯᒋ ᓈᔑᑣᐤ ᓇᑕᐗᐦᐅᓯᐗᒡ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᒥᑐᓐ ᓅᐦᒋ ᐃᑌᔨᐦᑌᓐ ᒉ ᐯᒋ ᓈᑕᐦᐅᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᓂᐲᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᑖᐺ ᒫᒃ ᓃᔾ ᑳ ᐗᓂ ᑑᑖᑎᓱᔮᓐ!

Advertisements

ᐋᐱᑯᔒᔥ ᑳ ᐐᐦᑯᒋᐦᐋᑦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ

The_Lion_and_the_Mouse_-_Project_Gutenberg_etext_19994

ᒌ ᐹᔑᑖᐦᑕᐐᔥᑖᑯᐤ ᐋᐱᑯᔒᔕ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᓂᐹᑦ᙮ ᐁ ᐗᐌᔅᐹᐌᔥᑳᑯᑦ ᒫᒃ ᒌ ᑳᐦᒋᑎᓀᐤ ᐁ ᐐ ᒧᐙᑦ᙮ ᒌ ᓇᑐᒥᑯᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐋᐱᑯᔒᔕ ᐁᑳ ᒉ ᓂᐸᐦᐋᑦ᙮ ᐁᑳ ᒫᒃ ᓂᐸᐦᐋᑌ ᒌ ᐊᔓᑕᒫᑯᐤ ᒦᔥᑯᒡ ᒉ ᐐᒋᐦᐃᑯᑦ ᐊᓂᑌ ᓃᑳᓂᐦᒡ᙮ ᒥᒄ ᒌ ᐅᔑᓇᐌᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ, ᐁᒄ ᑳ ᐸᒋᑎᓈᑦ᙮ ᐹᑎᒫᔒᔥ ᒫᒃ ᒌ ᑳᐦᒋᑎᓂᑯᐤ ᐃᔨᓂᐤᐦ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐁᒄ ᑳ ᒫᑯᐱᑎᑯᑦ ᐊᓂᑌ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐯᐦᑕᐙᑦ ᐋᐱᑯᔒᔥ ᐁ ᒨᔅᑰᐦᐱᓀᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᒌ ᓈᒋᐸᐦᐁᐤ ᒉ ᐸᔅᑲᐦᑕᒸᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᐱᓯᔨᐤ ᒉᒌ ᐐᐦᑯᒋᐦᐋᑦ᙮ ᒋᒌ ᐅᔑᓇᐎᓐ ᐊᓄᐦᒌᐦᑳᓐ ᐁ ᒌ ᐃᑌᔨᒥᔭᓐ ᒉᔥᑎᓈᔥ ᐁᑳ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐐᒋᐦᐃᑖᓐ, ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒫᒃ ᒋᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᐋᑦ ᐁ ᐋᐱᑯᔒᔑᐎᔮᓐ ᔮᐱᒡ ᒋᑲ ᒌ ᐐᒋᐦᐃᑎᓐ

ᓃᔑᑣᐌᓂᒡ ᐲᓯᒧᒡ

Grandville_Frogs_&_Sun

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᓃᐱᓂᔨᒡ ᒌ ᒥᔻᑕᒧᒡ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓰᓴᒡ ᐁ ᓃᔓᑳᐸᐎᔨᑣᐤᐦ ᐲᓯᒶ᙮ ᑌᐦᑌᐗᒡ ᐌᔥᑕᐐᔭᐙᐤ ᒌ ᒥᔻᑕᒧᒡ᙮ ᐯᔭᒄ ᒫᒃ ᐁ ᐃᑕᔑᑣᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᒋ ᒌᔥᑴᓈᐙᐤ ᐋ? ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᒥᔻᑕᒣᒄ? ᐋᔥ ᑌᐯᔨᐦᑖᑯᓯᐤ ᐯᔭᒄ ᐲᓯᒽ ᒉᒌ ᐹᐦᒀᓴᐦᒃ ᑳ ᐊᔑᔥᒌᐙᑲᒫᔑᔨᒀᐤᐦ᙮ ᐐᒋᒫᑌ ᒫᒃ ᐃᔅᑴᐤᐦ ᐁᒄ ᐅᑕᐙᔑᒥᔑᑣᐌᓂᒡ, ᓈᔥᑖᐺ ᒋᑲ ᒪᒋᐸᔨᓈᓇᐤ!

ᒪᐦᒉᔑᐤ ᓀᔥᑦ ᐋᐦᐋᓯᐤ

Rousseau_renardᐋᐦᐋᓯᐤ ᒌ ᐊᑯᓰᐤ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ ᐁ ᑕᐦᑯᐦᑕᐦᒃ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᑳ ᒋᒧᑎᑦ᙮ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ ᒫᒃ ᑳ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᐦᑕᒫᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᒻ ᑳ ᑕᐦᑯᐦᑕᐦᒃ᙮ ᐁ ᓃᐸᐎᔨᒡᐦ ᐊᓂᑌ ᔒᐹᔮᐦᑎᑯᐦᒡ ᒌ ᐊᑎ ᐐᐦᑕᒫᑯᐤ ᐊᓐ ᐋᐦᐋᓯᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔪᓈᑯᓯᑦ᙮

ᒌᔾ ᒋᐸ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓰᔥᑕᐙᐗᒡ ᑯᑕᑲᒡ ᐱᔦᔒᔕᒡ, ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ, ᒉᔥᑎᓈᔥ ᒋᐸ ᒌ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᓐ ᒣᔪᐦᑖᑯᓯᐗᓀ ᒥᒄ

ᓈᔥᑖᐺ ᐁ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᒫᑦ ᒉ ᐯᐦᑖᑯᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔪᐦᑖᑯᓯᑦ ᒌ ᐸᒋᑕᐦᑕᒻ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᐁ ᐊᑎ ᒋᑐᑦ᙮

ᑏᐌᒡ ᒫᒃ ᒌ ᓈᒋᐸᐦᑣᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᒉᒌ ᒦᒋᑦ, ᐁᒄ ᐁᑖᑦ, ᔦᑆᐦᑳᐗᓀ ᒫᒃ ᐊᔑᒡ, ᑖᐺ ᒋᑲ ᒌ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᓐ᙮

 

ᑳ ᒋᐦᑎᒥᑦ ᒀᔥᑯᐦᑕᐦᐆᔥ

The_Ant_and_the_Grasshopper_-_Project_Gutenberg_etext_19994

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᐱᐳᓂᔨᒡ ᒌ ᓂᐲᐗᓂᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ ᐅᒋᒉᓕᑰᔕᒡ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐹᓴᐦᒀᐤ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ ᒌ ᐯᒋ ᐸᑯᓯᐦᐃᑯᐤ ᑳ ᔒᐗᑌᔨᒡᐦ ᒀᔥᑯᐦᑕᐦᐆᔕ᙮ ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒫᐗᒋᐦᑖᔭᓐ ᒋᒦᒋᒻ ᑳ ᓃᐱᐦᒡ, ᒬᐦᒡ ᓃᔮᓐ? ᒌ ᐃᑌᐗᒡ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᓅᐦᒋ ᐃᔅᐱᔒᓐ, ᒌ ᐃᑎᑯᐗᒡ, ᓂᒌ ᐅᑕᒥ ᓂᑲᒧᓐ᙮ ᑖᐺ ᒫᒃ ᒌ ᐅᔑᓇᐌᐗᒡ ᐊᓂᔨᐤ ᒀᔥᑯᐦᑕᐦᐆᔕ ᑳ ᐃᑎᑯᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᐁᑖᑣᐤ, ᐁ ᒌ ᓂᑲᒧᔭᓐ ᑳ ᓃᐱᐦᒡ, ᓃᒥᐦ ᒫᒃ ᐁ ᐱᐳᐦᒡ᙮

ᐁᑳ ᑳ ᓂᐸᐦᑖᑦ ᒉᒀᔨᐤ

Carolyn_Moskowitz

ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᒬᐦᒡ ᐁ ᐐ ᒧᐙᑦ ᐙᐳᔡ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᑦ ᐁ ᓂᐹᔨᒡᐦ᙮ ᒌ ᓇᑲᑌᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐳᔡ ᒉᒌ ᓅᔅᐱᓇᑖᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ᙮ ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᐙᐳᔥ ᒌ ᐗᐌᔅᐹᐌᒫᑲᓂᐎᐤ ᐁᒄ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ᙮ ᓀᐎᔥ ᒫᒃ ᑳ ᐱᒥᑎᔕᐦᐙᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑳᐦᒋᑎᓈᑦ᙮ ᑳ ᐐ ᒌᐌᑐᑕᐙᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐳᔡ ᓇᒪᐐᔭ ᐅᐦᒋ ᒥᔅᑲᐌᐤ, ᐋᔥ ᐁ ᒌ ᐅᔑᒧᔨᒡᐦ ᐌᔥᑕᐐᔾ᙮ ᓂᒣᔮᐗᒉᔨᒧᓐ ᑖᐺ, ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ, ᐁ ᒌ ᓇᑲᑕᒫᓐ ᒦᒋᒻ ᐋᔥ ᐁ ᒌ ᐊᔮᔮᓐ ᒥᒄ ᐁᑕᑕᐤ ᐁ ᐐ ᐊᔮᔮᓐ ᑯᑕᒃ ᒉᒀᓐ᙮

[ᓂᓇᓈᔅᑯᒫᐤ Carolyn Moskowitz ᑳ ᐸᒋᑎᓂᑦ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᑖᐗᒃ ᐅᐗᔭᓯᓇᐦᐃᒉᐎᓐ᙮ ᐐ ᐙᐸᐦᑕᒧᐗᑌ ᑯᑕᒃᐦ ᒉᒀᓂᐦᐃ ᑳ ᐗᔭᓯᓇᐦᐊᐦᒃ, ᒉ ᑖᐦᑲᐦᐊᒧᐗᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᐗᔭᓯᓇᐦᐃᒉᐎᓐ ᒉᒌ ᓇᑕᐙᐸᐦᑕᒧᐗᑦ᙮]

ᑳ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᑦ ᒋᓀᐱᒄ

M0015224 Plaque carved in relief showing a man and snake.

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᐱᐳᓂᔨᒡ, ᒌ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᓈᐯᐤ ᒋᓀᐱᑾ ᐁ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᔨᒡᐦ᙮ ᐁ ᒌ ᒋᑎᒫᒋᓇᐙᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒋᓀᐱᑾ ᒉᒌ ᒌᔔᔥᑲᐙᑦ᙮ ᑳ ᐊᑎ ᐋᐸᐎᐸᔨᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᓀᐱᒄ ᑳᐤ ᒌ ᐙᔅᑲᒣᔨᐦᑕᒻ᙮ ᑳ ᒨᔑᐦᐅᑦ ᒫᒃ ᐁ ᑕᐦᑯᓈᑲᓂᐎᑦ ᒌ ᒫᑯᒣᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑳ ᒌᔔᔥᑳᑯᑦ ᒉᒌ ᓂᐸᐦᐋᑦ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᐴᓂ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᓂᒣᔮᐗᒉᔨᒧᓐ ᑳ ᒋᑎᒫᒉᔨᒪᒃ ᒋᓀᐱᒄ ᑳ ᒫᔮᑎᓰᑦ

ᐁᑳ ᑳ ᑾᔭᓯᑌᑦ ᒪᐦᒉᔑᐤ

0053-fox-sick-lion

ᐌᓵ ᑳ ᓃᔭᒥᓰᑦ ᒉᒌ ᓇᑕᐗᐦᐅᑦ ᑳ ᒋᔐᔮᐱᔒᐎᑦ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᐦᑖᑯᓯᐤ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᑖᑦ ᐅᑲᒉᐦᑖᐌᔨᐦᑕᒧᐎᓐ ᒉᒌ ᐊᔕᒥᑎᓱᑦ᙮ ᒌ ᓇᑕᐎ ᐱᒥᔑᓄ ᒫᒃ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐐᐦᐱᓭᑳᔨᒡ ᐁ ᐋᐦᑯᓰᐦᑳᓱᑦ᙮ ᑳ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐸᒥᑯᑦ ᒫᒃ ᐊᐌᓰᓴ ᒌ ᑳᐦᒋᑕᒣᐤ ᐁᒄ ᑳ ᒧᐙᑦ᙮

ᒪᐦᒉᔑᐤ ᒫᒃ ᒌ ᓂᓯᑕᐎᓇᒻ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᐦᐋᑲᓂᐎᔨᑣᐤᐦ ᑯᑕᒃᐦ ᐊᐌᓰᓴ ᐁᒄ ᑳ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᑳᐸᐎᑦ ᒉ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᑖᓐ ᐁᑕᒪᐦᒋᐦᐅᔭᓐ?

ᓂᒪᒐᒪᐦᒋᐦᐅᓐ, ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᐁᒄ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᑯᑦ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐲᐦᑐᒉᔭᓐ? 

ᓂᐸ ᒌ ᐲᐦᑐᒉᓐ, ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ, ᓂᐙᐸᐦᑕᒸᓐ ᒫᒃ ᒥᐦᒉᑦ ᐁ ᒌ ᑾᔭᓯᑌᔅᑲᓇᐌᑣᐤ, ᓇᒪᐧᐄᔾ ᒫᒃ ᓂᐧᐋᐸᐦᑕᐧᒫᓐ ᑳᐤ ᐁ ᒌ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᔅᑲᓇᐌᐙᑯᐸᓀ᙮