ᑳ ᓇᐸᑌᒑᐱᑦ

i024

ᑳ ᓇᐸᑌᒑᐱᑦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤ ᒌ ᓇᑕᐎ ᒦᒋᓱᐤ ᐊᓂᑌ ᓈᓯᐯᑎᒥᐦᒡ᙮ ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᒌ ᐃᔑᑳᐸᐎᐤ ᒉᒌ ᐃᑖᐱᑦ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐃᑌᐦᒉ ᒉᒃ ᓈᒋᔫᔥᑖᑯᑌ ᓇᑕᐗᐦᐅᓯᐤᐦ᙮ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑕᑳᒣᔮᔑᔨᑣᐤᐦ ᒫᒃ ᓇᑕᐗᐦᐅᓯᐤᐦ ᒌ ᐙᐸᒥᑯᐤ ᐁᒄ ᑳ ᐹᔅᒋᓱᑯᑦ᙮ ᑆᒧᔥ ᒫᒃ ᑳ ᐸᒋᑕᑖᒧᑦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤ ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒻ, ᐁᒄ ᐌᓵ! ᒥᒄ ᐊᓂᑌ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᓂᒌ ᑯᔅᐸᓃᔥᑕᐙᐗᒡ ᒉ ᐯᒋ ᓈᔑᑣᐤ ᓇᑕᐗᐦᐅᓯᐗᒡ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᒥᑐᓐ ᓅᐦᒋ ᐃᑌᔨᐦᑌᓐ ᒉ ᐯᒋ ᓈᑕᐦᐅᑣᐤ ᐊᓂᑌ ᓂᐲᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᑖᐺ ᒫᒃ ᓃᔾ ᑳ ᐗᓂ ᑑᑖᑎᓱᔮᓐ!

The is a Southern East Cree translation of The One-eyed Stag, a fable of Aesop (Perry Index #75). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

Advertisement

ᐋᐱᑯᔒᔥ ᑳ ᐐᐦᑯᒋᐦᐋᑦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ

The_Lion_and_the_Mouse_-_Project_Gutenberg_etext_19994

ᒌ ᐹᔑᑖᐦᑕᐐᔥᑖᑯᐤ ᐋᐱᑯᔒᔕ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᓂᐹᑦ᙮ ᐁ ᐗᐌᔅᐹᐌᔥᑳᑯᑦ ᒫᒃ ᒌ ᑳᐦᒋᑎᓀᐤ ᐁ ᐐ ᒧᐙᑦ᙮ ᒌ ᓇᑐᒥᑯᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐋᐱᑯᔒᔕ ᐁᑳ ᒉ ᓂᐸᐦᐋᑦ᙮ ᐁᑳ ᒫᒃ ᓂᐸᐦᐋᑌ ᒌ ᐊᔓᑕᒫᑯᐤ ᒦᔥᑯᒡ ᒉ ᐐᒋᐦᐃᑯᑦ ᐊᓂᑌ ᓃᑳᓂᐦᒡ᙮ ᒌ ᐅᔑᓇᐌᐤ ᒥᒄ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ, ᐁᒄ ᑳ ᐸᒋᑎᓈᑦ᙮ ᐹᑎᒫᔒᔥ ᒫᒃ ᒌ ᑳᐦᒋᑎᓂᑯᐤ ᐃᔨᓂᐤᐦ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐁᒄ ᑳ ᒫᐦᑯᐱᑎᑯᑦ ᐊᓂᑌ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐯᐦᑕᐙᑦ ᐋᐱᑯᔒᔥ ᐁ ᒨᔅᑰᐦᐱᓀᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᒌ ᓈᒋᐸᐦᐁᐤ ᒉ ᐸᔅᑲᐦᑕᒸᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᐱᓯᔨᐤ ᒉᒌ ᐐᐦᑯᒋᐦᐋᑦ᙮ ᒋᒌ ᐅᔑᓇᐎᓐ ᐊᓄᐦᒌᐦᑳᓐ ᐁ ᒌ ᐃᑌᔨᒥᔭᓐ ᒉᔥᑎᓈᔥ ᐁᑳ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐐᒋᐦᐃᑖᓐ, ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐊᓄᐦᒌᔥ ᒫᒃ ᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᐋᑕ ᐁ ᐋᐱᑯᔒᔑᐎᔮᓐ ᔮᐱᒡ ᒋᑲ ᒌ ᐐᒋᐦᐃᑎᓐ

The above is a Southern East Cree translation of The Lion and the Mouse, a fable of Aesop (Perry Index #150). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

ᓃᔑᑣᐌᓂᒡ ᐲᓯᒧᒡ

Grandville_Frogs_&_Sun

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᓃᐱᓂᔨᒡ ᒌ ᒥᔻᑕᒧᒡ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓰᓴᒡ ᐁ ᓃᔓᑳᐸᐎᔨᑣᐤᐦ ᐲᓯᒶ᙮ ᑌᐦᑌᐗᒡ ᐌᔥᑕᐐᔭᐙᐤ ᒌ ᒥᔻᑕᒧᒡ᙮ ᐯᔭᒄ ᒫᒃ ᐁ ᑕᔑᑣᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᒋ ᒌᔥᑴᓈᐙᐤ ᐋ? ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᒥᔻᑕᒣᒄ? ᐋᔥ ᑌᐯᔨᐦᑖᑯᓯᐤ ᐯᔭᒄ ᐲᓯᒽ ᒉᒌ ᐹᐦᒀᓴᐦᒃ ᑳ ᐊᔑᔥᒌᐙᑲᒫᔑᔨᒀᐤᐦ᙮ ᐐᒋᒫᑌ ᒫᒃ ᐃᔅᑴᐤᐦ ᐁᒄ ᐅᑕᐙᔑᒥᔑᑣᐌᓂᒡ, ᓈᔥᑖᐺ ᒋᑲ ᒪᒋᐸᔨᓈᓇᐤ!

The above is a Southern East Cree translation of The Frog and the Sun, a fable of Aesop (Perry Index #314). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

ᒪᐦᒉᔑᐤ ᓀᔥᑦ ᐋᐦᐋᓯᐤ

Rousseau_renardᐋᐦᐋᓯᐤ ᒌ ᐊᑯᓰᐤ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ ᐁ ᑕᐦᑯᐦᑕᐦᒃ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᑳ ᒋᒧᑎᑦ᙮ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ ᒫᒃ ᑳ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᐦᑕᒫᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᒻ ᑳ ᑕᐦᑯᐦᑕᐦᒃ᙮ ᐁ ᓃᐸᐎᔨᒡᐦ ᐊᓂᑌ ᔒᐹᔮᐦᑎᑯᐦᒡ ᒌ ᐊᑎ ᐐᐦᑕᒫᑯᐤ ᐊᓐ ᐋᐦᐋᓯᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔪᓈᑯᓯᑦ᙮

ᒌᔾ ᒋᐸ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓰᔥᑕᐙᐗᒡ ᑯᑕᑲᒡ ᐱᔦᔒᔕᒡ, ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ, ᒉᔥᑎᓈᔥ ᒋᐸ ᒌ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᓐ ᒣᔪᐦᑖᑯᓯᐗᓀ ᒥᒄ

ᓈᔥᑖᐺ ᐁ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᒫᑦ ᒉ ᐯᐦᑖᑯᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔪᐦᑖᑯᓯᑦ ᒌ ᐸᒋᑕᐦᑕᒻ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᐁ ᐊᑎ ᒋᑐᑦ᙮

ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᒌ ᓈᒋᐸᐦᑣᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᓯᔨᐤ ᒉᒌ ᒦᒋᑦ, ᐁᒄ ᐁᑖᑦ, ᔦᑆᐦᑳᐗᓀ ᒫᒃ ᐊᔑᒡ, ᑖᐺ ᒋᑲ ᒌ ᓃᑳᓀᔨᐦᑖᑯᓯᓐ᙮

The above is a Southern East Cree translation of The Fox and the Crow, a fable of Aesop (Perry Index #124). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

 

ᑳ ᒥᔑᒋᑎᑦ ᒥᒄ ᐱᑕᐦᐅᔮᑲᓂᐎᐤ

KO_Cauer_relief_fisherman

ᐁ ᓈᑕᐦᔭᐯᑦ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐹᐦᐱᓯᔅᑳᐸᒣᐤ ᐁ ᐱᑕᐦᐅᔮᑦ ᒥᒄ ᐁ ᒫᒥᔑᒋᑎᔨᑣᐤᐦ ᓇᒣᓴ᙮ ᓇᒣᓴᒡ ᒫᒃ ᑳ ᐊᔮᐱᔒᔑᔑᑣᐤ ᒌ ᐸᔅᐸᐦᐊᒨᑐᒉᓂᒡ ᐌᓵ ᐁ ᒌ ᐸᔅᒋᓯᔨᒡᐦ ᐊᐦᔭᐱᔾᐦ᙮

The above is a Southern East Cree translation of Little Fish Escape the Net, a fable of Aesop (Perry Index #282). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

ᑳ ᒋᐦᑎᒥᑦ ᒀᔥᑯᐦᑕᐦᐆᔥ

The_Ant_and_the_Grasshopper_-_Project_Gutenberg_etext_19994

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᐱᐳᓂᔨᒡ ᒌ ᓂᐲᐗᓂᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ ᐅᒋᒉᓕᑰᔕᒡ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐹᓴᐦᒀᐤ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ ᒌ ᐯᒋ ᐸᑯᓯᐦᐃᑯᐤ ᑳ ᔒᐗᑌᔨᒡᐦ ᒀᔥᑯᐦᑕᐦᐆᔕ᙮ ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒫᐗᒋᐦᑖᔭᓐ ᒋ ᒦᒋᒻ ᑳ ᓃᐱᐦᒡ, ᒬᐦᒡ ᓃᔮᓐ? ᒌ ᐃᑌᐗᒡ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᓅᐦᒋ ᐃᔅᐱᔒᓐ, ᒌ ᐃᑎᑯᐗᒡ, ᓂᒌ ᐅᑕᒥ ᓂᑲᒧᓐ᙮ ᑖᐺ ᒫᒃ ᒌ ᐅᔑᓇᐌᐗᒡ ᐊᓂᔨᐤ ᒀᔥᑯᐦᑕᐦᐆᔕ ᑳ ᐃᑎᑯᑣᐤ᙮ ᐁᒄ ᐁᑖᑣᐤ, ᐁ ᒌ ᓂᑲᒧᔭᓐ ᑳ ᓃᐱᐦᒡ, ᓃᒥᐦ ᒫᒃ ᐁ ᐱᐳᐦᒡ᙮

The above is a Southern East Cree translation of The Cicada and the Ant, a fable of Aesop (Perry Index #373). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

ᐁᑳ ᑳ ᓂᐸᐦᑖᑦ ᒉᒀᔨᐤ

Carolyn_Moskowitz

ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᒬᐦᒡ ᐁ ᐐ ᒧᐙᑦ ᐙᐳᔡ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᑦ ᐁ ᓂᐹᔨᒡᐦ᙮ ᒌ ᓇᑲᑌᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐳᔡ ᒉᒌ ᓅᔅᐱᓇᑖᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ᙮ ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᐙᐳᔥ ᒌ ᐗᐌᔅᐹᐌᒫᑲᓂᐎᐤ ᐁᒄ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ᙮ ᓀᐎᔥ ᒫᒃ ᑳ ᐱᒥᑎᔕᐦᐙᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑳᐦᒋᑎᓈᑦ᙮ ᑳ ᐐ ᒌᐌᑐᑕᐙᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐳᔡ ᓇᒪᐐᔾ ᐅᐦᒋ ᒥᔅᑲᐌᐤ, ᐋᔥ ᐁ ᒌ ᐅᔑᒧᔨᒡᐦ ᑲᔭᐹ᙮ ᓂ ᒣᔮᐗᒉᔨᒧᓐ ᑖᐺ, ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ, ᐁ ᒌ ᓇᑲᑕᒫᓐ ᒦᒋᒻ ᐋᔥ ᐁ ᒌ ᐊᔮᔮᓐ ᒥᒄ ᐁᑕᑕᐤ ᐁ ᐐ ᐊᔮᔮᓐ ᑯᑕᒃ ᒉᒀᓐ᙮

The above is a Southern East Cree translation of The Lion and the Hare, a fable of Aesop (Perry Index #148). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

[ᓂ ᓇᓈᔅᑯᒫᐤ Carolyn Moskowitz ᑳ ᐸᒋᑎᓂᑦ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᑖᐗᒃ ᐅᐗᔭᓯᓇᐦᐃᒉᐎᓐ᙮ ᐐ ᐙᐸᐦᑕᒧᐗᑌ ᑯᑕᒃᐦ ᒉᒀᓂᐦᐃ ᑳ ᐗᔭᓯᓇᐦᐊᐦᒃ, ᒉ ᑖᐦᑲᐦᐊᒧᐗᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᐗᔭᓯᓇᐦᐃᒉᐎᓐ ᒉᒌ ᓇᑕᐙᐸᐦᑕᒧᐗᑦ᙮]

ᑳ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᑦ ᒋᓀᐱᒄ

M0015224 Plaque carved in relief showing a man and snake.

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᐱᐳᓂᔨᒡ, ᒌ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᓈᐯᐤ ᒋᓀᐱᑾ ᐁ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᔨᒡᐦ᙮ ᐁ ᒌ ᒋᑎᒫᒋᓇᐙᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒋᓀᐱᑾ ᒉᒌ ᒌᔔᔥᑲᐙᑦ᙮ ᑳ ᐊᑎ ᐋᐸᐎᐸᔨᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᓀᐱᒄ ᑳᐤ ᒌ ᐙᔅᑲᒣᔨᐦᑕᒻ᙮ ᑳ ᒨᔑᐦᐅᑦ ᒫᒃ ᐁ ᑕᐦᑯᓈᑲᓂᐎᑦ ᒌ ᒫᑯᒣᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑳ ᒌᔔᔥᑳᑯᑦ ᒉᒌ ᓂᐸᐦᐋᑦ᙮ ᑳ ᐊᑎ ᐴᓂ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᒣᔮᐗᒉᔨᒧᓐ ᑳ ᒋᑎᒫᒉᔨᒪᒃ ᒋᓀᐱᒄ ᑳ ᒫᔮᑎᓰᑦ

The above is a Southern East Cree translation of The Man Who Warmed a Snake, a fable of Aesop (Perry Index #176). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

ᐁᑳ ᑳ ᑾᔭᓯᑌᑦ ᒪᐦᒉᔑᐤ

0053-fox-sick-lion

ᐌᓵ ᑳ ᓃᔭᒥᓰᑦ ᒉᒌ ᓇᑕᐗᐦᐅᑦ ᑳ ᒋᔐᔮᐱᔒᐎᑦ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᐦᑖᑯᓯᐤ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᑖᑦ ᐅᑲᒉᐦᑖᐌᔨᐦᑕᒧᐎᓐ ᒉᒌ ᐊᔕᒥᑎᓱᑦ᙮ ᒌ ᓇᑕᐎ ᐱᒥᔑᓄ ᒫᒃ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐐᐦᐱᓭᑳᔨᒡ ᐁ ᐋᐦᑯᓰᐦᑳᓱᑦ᙮ ᑳ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐸᒥᑯᑦ ᒫᒃ ᐊᐌᓰᓴ ᒌ ᑳᐦᒋᑕᒣᐤ ᐁᒄ ᑳ ᒧᐙᑦ᙮

ᒪᐦᒉᔑᐤ ᒫᒃ ᒌ ᓂᓯᑕᐎᓇᒻ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔑ ᓂᔑᐗᓈᒋᐦᐋᑲᓂᐎᔨᑣᐤᐦ ᑯᑕᒃᐦ ᐊᐌᓰᓴ ᐁᒄ ᑳ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᑳᐸᐎᑦ ᒉ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᑖᓐ ᐁᑕᒪᐦᒋᐦᐅᔭᓐ?

ᓂ       ᒪᒐᒪᐦᒋᐦᐅᓐ, ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ, ᐁᒄ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᑯᑦ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐲᐦᑐᒉᔭᓐ? 

ᓂᐸ ᒌ ᐲᐦᑐᒉᓐ, ᐃᑌᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ, ᓂ ᐙᐸᐦᑕᒸᓐ ᒫᒃ ᒥᐦᒉᑦ ᐁ ᒌ ᑾᔭᓯᑌᔅᑲᓇᐌᑣᐤ, ᓇᒪᐧᐄᔾ ᒫᒃ ᓂ ᐧᐋᐸᐦᑕᐧᒫᓐ ᑳᐤ ᐁ ᒌ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᔅᑲᓇᐌᐙᑯᐸᓀ᙮

The above is a Southern East Cree translation of The Aged Lion and the Fox, a fable of Aesop (Perry Index #142). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

ᑳ ᐯᔭᑰᔐᑦ

Picture 4

ᒌ ᐅᔑᓇᐌᐤ ᓅᔐᐦᒉᔑᐤ ᐁ ᐯᔭᑰᔐᔨᒡᐦ ᒥᒄ ᓅᔐ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ᙮ ᑖᐺ ᒥᒄ ᓂ ᐯᔭᑰᔐᓐ, ᒌ ᐃᑌᐤ, ᒥᔑᐱᔑᐤ ᒫᒃ ᓂᑦ ᐊᔮᐙᐤ᙮

The above is a Southern East Cree translation of The Lioness and the Fox, a fable of Aesop (Perry Index #257). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.