Public service announcement about COVID-19 in Southern East Cree

Covid-19-ᐊᓂᒌ ᑳ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑣᐤ ᐁ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓰᓈᓂᐎᔨᒡ ᐆᑕ ᑳᓇᑖ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᐗᒡ ᒣᒀᒡ ᐊᓂᔨᐤ ᐋᐦᑯᓯᐎᓂᔨᐤ ᐁ ᐃᔑᓂᐦᑳᒋᑳᑌᔨᒡ ᑯᕉᓈᕚᔾᕈᔅ (Coronavirus), ᔦᐦᔦᐙᔅᐱᓀᐎᓐ ᐁ ᐋᔕᐎ ᒦᔨᑐᓈᓂᐎᒡ ᑲᔭᐹ᙮ ᒌᔭᐙᐤ ᒫᒃ ᒋᑲ ᒌ ᐐᒋᐦᐃᐌᓈᐙᐤ ᒉᒌ ᓇᑳᐸᔨᒡ ᐊᓂᐦᐁ ᐋᐦᑯᓯᐎᓐ᙮

ᒉ ᒋᔥᑖᐹᐗᒋᑎᐦᒉᔦᒄ ᒥᐦᒉᑣᐤ᙮ ᐐ ᐅᔥᑐᑕᒣᑴ, ᒉ ᐅᔥᑐᑕᒣᒄ ᐊᓐᑌ ᒋᔅᐱᑐᓂᐙᐦᒡ᙮ ᒉ ᐌᐱᓇᒣᒄ ᐊᓂᐦᐁ ᐁ ᓰᓂᔅᒉᑯᒣᐙᒉᔦᒄ᙮ ᒉ ᒋᔥᑖᐹᐗᑖᔦᒄ ᒥᓯᐌ ᒉᒀᓐ ᐁ ᑖᐦᒋᓇᒣᒄ᙮ ᒉ ᑯᒋᐦᑖᔦᒄ ᓀᔥᑦ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑖᐦᒋᓇᒫᑎᓱᔦᒄ ᐊᓐᑌ ᒋᔥᒌᔑᑯᐙᐦᒡ, ᒋᔅᑯᑎᐙᐦᒡ, ᓀᔥᑕᒥᒄ ᒋᑑᓂᐙᐦᒡ᙮

ᐁᑕᑕᐤ ᐐ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒣᑴ ᐊᓂᐦᐁ ᐋᐦᑯᓯᐎᓐ, ᓇᑕᐙᐸᐦᑕᒧᒄ Canada.ca/coronavirus ᓀᔥᑕᒥᒄ ᑖᐦᑳᐱᐦᒉᓂᒉᒄ ᐊᓐᑌ 1-833-784-4397᙮

ᐁᑾᓐ ᐅᐐᐦᑕᒫᒉᐎᓐ ᑳᓇᑖ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᓯᐤ, 11 ᒥᑭᓯᐤ ᐲᓯᒽ᙮

This Government of Canada announcement was translated by Dr. Kevin Brousseau. To read this public announcement in other languages, click here.