ᐋᔭᐦᑯᓈᐎ ᓈᐯᔑᔥ

f3b7a53d193a825261825088cc84d580

ᒌ ᐃᐦᑖᐗᒡ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ ᓀᔥᑦ ᒋᔐᐃᔨᓂᐤ ᑳ ᐐᒋᑣᐤ ᐁ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔨᐤ ᐊᓂᑌ ᒌᑳᔅᒄ᙮ ᒋᐸ ᒌ ᒥᔯᔨᐦᑕᒧᒡ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᒌ ᐅᐦᒋᐦᐃᑯᐗᒡ ᒉᒀᔨᐤ – ᓇᒪᐐᔾ ᒌ ᐊᔮᐌᐗᒡ ᐊᐙᔑᔕ ᐋᑕ ᓈᔥᒡ ᐁ ᒌ ᓇᑕᐌᔨᒫᑣᐤ᙮ ᐯᔭᒀᐤ, ᑳ ᐋᔭᐦᑯᓈᐦᒉᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ, ᒌ ᐃᑎᔗᐤ ᐅᑦ ᐋᔭᐦᑯᓈᒻᐦ ᒬᐦᒡ ᓈᐯᔑᔑᐦᒡ ᒉᒌ ᐃᔑᓈᑯᓯᔨᒡᐦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐲᐦᑖᐱᔅᑲᐦᐙᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐅᑦ ᐋᔭᐦᑯᓈᒻᐦ ᐊᓂᑌ ᒋᔖᐱᔅᒋᓵᐙᓂᐦᒡ᙮ ᒦᓐ ᒫᒃ ᑳ ᐋᐸᐦᐙᑦ ᒋᔖᐱᔅᒋᓵᐙᓐᐦ ᐁ ᓇᑕᐙᐦᐋᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐋᔭᐦᑯᓈᐎ ᓈᐯᔑᔕ, ᒌ ᐅᐦᒋ ᐗᔭᐐ ᒀᔥᑯᐦᑎᔨᐤᐦ ᐁᒄ ᑳ ᐊᑎ ᒋᐦᒋᐸᐦᑖᔨᒡᐦ᙮

ᒌ ᑌᑆᑌᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐅᓈᐯᒻᐦ ᒉ ᓅᓱᓀᐦᐙᑣᐤ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐊᑎᒥᓀᐦᐌᐗᒡ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐅᑎᐦᑖᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᐋᔭᐦᑯᓈᐎ ᓈᐯᔑᔥ ᒥᐦᒉᑦ ᐸᐗᐦᐃᒉᓯᐤᐦ ᐊᓂᑌ ᐸᐗᐦᐃᒉᐎᑲᒥᑯᐦᒡ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᑌᑆᑖᑦ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒪᔮᐎᐸᐦᑖᑦ ᐁ ᐃᑖᑦ,

ᓂᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐋᐗᒡ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ ᓀᔥᑦ ᒋᔐᐃᔨᓂᐤ᙮ ᒉᔥᑕᒌᔭᐙᐤ ᒋᑲ ᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐃᑎᓈᐙᐤ!

ᐁᒄ ᑳ ᐊᑎ ᓅᓱᓀᐦᐙᑣᐤ ᑳ ᒥᐦᒉᑎᑣᐤ ᐸᐗᐦᐃᒉᓯᐗᒡ᙮ ᐋᑕ ᒫᒃ ᑳ ᒋᔒᐸᐦᑖᑣᐤ, ᓇᒪᐐᔾ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐊᑎᒥᓀᐦᐌᐗᒡ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐅᑎᐦᑖᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᔑᔥ ᒥᐦᒉᑦ ᓅᑕᔥᑯᔑᐌᓯᐤᐦ ᐊᓂᑌ ᓂᐦᑕᐎᒋᐦᒋᑲᓂᐦᒡ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᑌᑆᑖᑦ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒪᔮᐎᐸᐦᑖᑦ ᐁ ᐃᑖᑦ,

ᓂᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐋᐗᒡ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ, ᒋᔐᐃᔨᓂᐤ, ᓀᔥᑦ ᐸᐗᐦᐃᒉᓯᐗᒡ᙮ ᒉᔥᑕᒌᔭᐙᐤ ᒋᑲ ᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐃᑎᓈᐙᐤ!

ᐁᒄ ᑳ ᐊᑎ ᓅᓱᓀᐦᐙᑣᐤ ᑳ ᒥᐦᒉᑎᑣᐤ ᓅᑕᔥᑯᔑᐌᓯᐗᒡ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐊᑎᒥᓀᐦᐌᐗᒡ᙮ ᐁᔥᒄ ᐁ ᐱᒥᐸᐦᑖᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᔑᔥ ᒌ ᐅᑎᐦᑌᐤ ᒥᔥᑐᔀ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᑌᑆᑖᑦ ᐁ ᐃᑖᑦ,

ᓂᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐋᐗᒡ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ, ᒋᔐᐃᔨᓂᐤ, ᐸᐗᐦᐃᒉᓯᐗᒡ, ᓀᔥᑦ ᓅᑕᔥᑯᔑᐌᓯᐗᒡ᙮ ᒉᔥᑕᒌᔾ ᒋᑲ ᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐃᑎᓐ!

ᐋᑕ ᒫᒃ ᑏᐌᐦᒡ ᑳ ᒋᐦᒋᐸᐦᑖᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔥᑐᔅ, ᓇᒪᐐᔾ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐊᑎᒥᓀᐦᐌᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐅᑎᐦᑖᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᔑᔥ ᑰᐦᑰᔕ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᑌᑆᑖᑦ ᐁ ᐃᑖᑦ,

ᓂᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐋᐗᒡ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ, ᒋᔐᐃᔨᓂᐤ, ᐸᐗᐦᐃᒉᓯᐗᒡ, ᓅᑕᔥᑯᔑᐌᓯᐗᒡ, ᓀᔥᑦ ᒥᔥᑐᔅ᙮ ᒉᔥᑕᒌᔾ ᒋᑲ ᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐃᑎᓐ!

ᐋᑕ ᒫᒃ ᑳ ᒋᔒᐸᐦᑖᑦ ᑰᐦᑰᔥ, ᓇᒪᐐᔾ ᒌ ᐅᐦᒋ ᐊᑎᒥᓀᐦᐌᐤ᙮ ᐁᔥᒄ ᐁ ᐱᒥᐸᐦᑖᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᔑᔥ ᒌ ᐅᑎᐦᑌᐤ ᒪᐦᒉᔑᐤᐦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᑌᑆᑖᑦ ᐁ ᐃᑖᑦ,

ᓂᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐋᐗᒡ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ, ᒋᔐᐃᔨᓂᐤ, ᐸᐗᐦᐃᒉᓯᐗᒡ, ᓅᑕᔥᑯᔑᐌᓯᐗᒡ, ᒥᔥᑐᔅ, ᓀᔥᑦ ᑰᐦᑰᔥ᙮ ᒉᔥᑕᒌᔾ ᒋᑲ ᒌ ᓇᑲᒋᐸᐦᐃᑎᓐ!

ᐁᒄ ᑳ ᒋᐦᒋᐸᐦᑖᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ᙮ ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᓯᐤ ᒫᒃ ᐁ ᒋᔒᐸᐦᑖᑦ ᒪᐦᒉᔑᐤ᙮ ᒉᒃ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑎᐦᑌᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᒉᔑᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐋᔭᐦᑯᓈᐎ ᓈᐯᔑᔕ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐊᑎ ᒧᐙᑦ᙮

ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᐋᔭᐦᑯᓈᐎ ᓈᐯᔑᔥ, ᐌᓵ! ᐋᐱᐦᑕᐎᑳᑦ ᓂᑦ ᐃᔅᑯᒥᑲᐎᓐ! ᐁᒄ ᒦᓐ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐌᓵ! ᐋᐱᐦᑕᐎᔭᐤ ᓂᑦ ᐃᔅᑯᒥᑲᐎᓐ! ᐁᒄ ᐐᐸᒡ ᒦᓐ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐁᒄ ᐌᓵ! ᐊᓂᑕ ᓂᑾᔮᐦᒡ ᓂᑦ ᐃᔅᑯᒥᑲᐎᓐ! ᒉᒃ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁ ᒋᑕᒧᑲᐎᔮᓐ!

ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᒦᓐ ᐐᔅᑳᑦ ᐅᐦᒋ ᐯᐦᑖᑯᓯᐤ᙮

The above is a Southern East Cree translation of The Gingerbread Boy, a fairytale first published in 1875 in the St. Nicholas Magazine by an anonymous author. Although it appears to have its origins in what is now the United States, tales of the runaway food type are common throughout much of Europe. Many retellings of the tale exist, including a Plains Cree version by the late Ida MacLeod where the characters have been reimagined in roles more relevant to Cree culture.

ᑳ ᐐᒋᔖᓂᑐᑣ

Hänsel_und_Gretel

ᐌᔥᑲᒡ ᐊᓂᑌ ᒌᑳᔅᒄ ᐁ ᒋᑎᒫᒋᓰᑦ ᓅᑖᐦᑎᑴᓯᐤ ᒌ ᐐᒋᒣᐤ ᐐᒋᔅᑴᐤᐦ ᓀᔥᑦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᔒᒻᐦ ᐁ ᓃᔑᔨᑣᐤᐦ᙮ ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᑕᒀᒋᐦᒡ ᒌ ᓅᐦᑌᐦᑲᑖᓂᐎᐤ ᐊᓂᑌ ᐊᔅᒌᐦᒡ᙮ ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᓈᐯᐤ ᓇᒪᐐᔾ ᐅᐦᒋ ᒌ ᐊᔕᒣᐤ ᐅᑑᑌᒻᐦ᙮ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐐᒋᔅᑴᐤᐦ ᒌ ᐊᔮᒀᒥᒥᑯᐤ ᒉ ᑲᐗᐦᑲᑌᔨᑣᐤᐦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᔒᒥᐙᐤᐦ᙮ ᐯᔭᒀᐤ ᒫᒃ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᔨᒡ ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐐᒋᔅᑴᐤᐦ ᒉ ᐃᔑᐎᔮᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᐙᔑᔕ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᒉᒋ ᓇᑲᑖᑲᓂᐎᔨᑣᐤᐦ᙮

ᐅᑯᓯᓯᒫᐤ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᒉᔥᑎᓇᐎᐦᑕᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐁ ᐃᑣᓂᐎᔨᒡ ᑳ ᐐᐦᑕᒪᐙᑦ ᐅᒥᓴ᙮ ᐋᑕ ᒫᒃ ᑳ ᑯᔥᑖᒋᑣᐤ ᑖᐱᔥᑰᒡ ᑳ ᐐᒋᔖᓂᑐᑣᐤ, ᔮᐱᒡ ᒌ ᐊᔦᔅᑲᐐᐗᒡ᙮ ᑳ ᐋᐱᐦᑖ ᑎᐱᔅᑳᔨᒡ ᐁ ᐃᔥᐸᑯᒋᓂᔨᒡᐦ ᑎᐱᔅᒋ ᐲᓯᒶ, ᒋᔮᒻ ᒌ ᓂᐦᒋᓈᑰᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᔑᔥ ᒉᒋ ᐗᔭᐐᑦ ᐁ ᐐ ᓇᑕᐎ ᒫᒨᔥᒋᓈᑦ ᐊᓯᓂᔾᐦ ᑳ ᐙᐹᐱᔅᒋᓯᔨᑣᐤᐦ᙮ ᒌ ᓵᑲᔥᒋᓇᐦᑖᐤ ᒫᒃ ᐅᑆᑭᑎᒻ᙮

ᑳ ᒉᒋᔐᐹᔮᔨᒡ, ᐊᓂᒌ ᐊᐙᔑᔕᒡ ᒌ ᒋᐦᒋᐎᔨᑯᐗᒡ ᐅᐦᑖᐐᐙᐤᐦ ᐁ ᐐ ᓈᒋᐦᑕᑴᔨᒡᐦ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᐱᒧᐦᑌᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᔑᔥ, ᒌᒨᒡ ᒌ ᐹᐦᐸᒋᑎᓀᐤ ᐊᓯᓂᔾᐦ ᒉᒌ ᒋᔅᒋᓇᐙᒋᐦᑖᑦ ᐅᒣᔅᑲᓇᐤ᙮

ᐙᐦᔭᐤ ᐊᓂᑌ ᐁ ᒥᔥᑎᑯᔅᑳᔨᒡ, ᒌ ᑯᑕᐗᑌᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᔒᒻᐦ ᐁᒄ ᑳ ᑲᐎᔑᒧᓇᐦᐋᑦ᙮ ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᐁ ᓂᐹᔨᑣᐤᐦ, ᒌ ᓇᑲᑌᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᐙᔑᔕ᙮ ᐋᔭᐦᑯᓈᐤᐦ ᒥᒄ ᒌ ᓇᑲᑕᒪᐌᐤ ᒉᒌ ᒦᒋᓱᔨᑣᐤᐦ᙮ ᐋᔥ ᒫᒃ ᑳ ᒌ ᐊᔦᔅᑲᐐᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᐊᐙᔑᔕᒡ, ᐌᔭᐱᔥᒌᔥ ᒥᒄ ᒌ ᓂᐹᔑᐗᒡ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᒌᔑᑳᔥᑌᔨᒡ, ᒌ ᓅᓱᓀᐦᐌᐗᒡ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᓯᓂᔾᐦ ᑳ ᐙᓯᐦᒀᐱᔅᒋᓯᔨᑣᐤᐦ ᒉᒌ ᒥᑎᒣᑣᐤ᙮ ᒉᒃ ᑳ ᑕᑯᔑᐦᒀᐤ ᐊᓂᑌ ᐐᒋᐙᐦᒡ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᐃᔅᑴᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᐙᔑᔕ ᐁ ᑕᑯᔑᓂᔨᑣᐤᐦ ᒌ ᒥᔯᔨᐦᑕᒨᐦᑳᓱᐤ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᑖᐺ ᒌ ᒋᔑᐌᔨᒣᐤ ᑳᐤ ᐁ ᒌ ᑕᑯᔑᓂᔨᑣᐤᐦ᙮

ᒦᓐ ᑳ ᐙᐸᓂᔨᒡ ᒌ ᐃᑕᔕᐙᑌᐤ ᐅᓈᐯᒻᐦ ᒦᓐ ᒉ ᐃᑐᐦᑕᐦᐋᔨᒡᐦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᔒᒥᐙᐤᐦ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ᙮ ᐊᐗᓯᑌ ᐙᐦᔭᐤ ᒌ ᐃᑐᐦᑕᐦᐁᐤ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᔒᒻᐦ ᐊᓐ ᓈᐯᐤ᙮ ᐁᑳ ᒫᒃ ᑳ ᐊᔮᐙᑦ ᐊᓯᓂᔾᐦ ᐊᓐ ᓈᐯᔑᔥ, ᒌ ᐱᒋᔥᒋᐱᑌᐤ ᐅᑦ ᐋᔭᐦᑯᓈᒻᐦ ᒉᒌ ᒋᔅᒋᓇᐙᒋᐦᑖᑦ ᐅᒣᔅᑲᓇᐤ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᐱᔦᔒᔕ ᒌ ᒧᐌᔨᐤᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐋᔭᐦᑯᓈᐤᐦ ᑳ ᐹᐦᐸᒋᑎᓈᑦ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᐅᐦᒋ ᒌ ᒥᔅᑲᒻ ᐊᓂᔨᐤ ᒣᔅᑲᓈᔨᐤ ᐊᓐ ᓈᐯᔑᔥ ᒉᒌ ᒌᐌᑣᐤ᙮

ᑳ ᐙᐸᓂᔨᒡ ᒫᒃ ᐊᓐ ᐃᔥᑴᔑᔥ ᒌ ᐱᓯᔅᑳᐸᒣᐤ ᐱᔦᔒᔥ ᐁ ᐙᐱᓯᔨᒡᐦ᙮ ᒌ ᓄᓱᓀᐦᐌᐗᒡ ᐊᓂᒌ ᐊᐙᔑᔕᒡ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐱᔦᔒᔕ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔪᐦᑕᐙᑣᐤ᙮ ᐁ ᐸᐹᒧᐦᑌᑣᐤ ᒫᒃ ᒌ ᒥᔅᑲᒧᒡ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔨᐤ ᐁ ᒫᒪᔅᑳᓯᓈᑾᓂᔨᒡ᙮ ᒬᐦᒡ ᐋᔭᐦᑯᓈᐦᒡ ᒌ ᐃᔑᓈᑾᓂᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔨᐤ ᑳ ᒥᔅᑲᐦᒀᐤ᙮ ᐊᐸᐦᒀᓂᔨᐤ ᒫᒃ ᒬᐦᒡ ᓰᐎᑏᓯᐦᒡ ᒌ ᐃᔑᓈᑾᓂᔨᐤ᙮ ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᐊᐙᔑᔕᒡ ᒌ ᐸᐦᑴᐦᑕᒧᒡ ᐊᓂᔨᐤ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔨᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᔒᐗᑌᑣᐤ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᓴᔅᑲᒧᑣᐤ, ᒌ ᐯᐦᑕᐌᐗᒡ ᐊᐌᔨᐤᐦ ᐁ ᐃᑎᑯᑣᐤ,

ᐋᐱᐦᑯᔒᔑᐦᒡ ᐃᑎᐦᑖᑯᓯᐤ!

ᐊᐌᓐ ᒫᒋᑦ ᓂ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᔨᐤ?

ᓴᔅᒋᑯᒡ ᑳ ᐋᐸᐦᐃᐸᔨᑦ ᐃᔥᒀᐦᑌᒻ, ᐁᒄ ᑳ ᓅᑯᓯᑦ ᐁ ᐗᔭᐐᑳᐸᐎᑦ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ ᐁ ᒪᒋᓈᑯᓯᑦ᙮ ᒌ ᐹᐦᐱᐦᑴᔩᔥᑕᐌᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᐙᔑᔕ ᐁᒄ ᑳ ᐲᐦᑐᑲᐦᐋᑦ᙮ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᔑᐗᑌᔨᑣᐤᐦ, ᒌ ᐊᔕᒣᐤ ᐴᑎᓐᐦ ᓀᔥᑦ ᒦᓂᔕ ᐁᒄ ᑳ ᑲᐎᔑᒧᓇᐦᐋᑦ᙮

ᐊᓂᒌ ᑳ ᐐᒋᔖᓂᑐᑣᐤ ᓇᒪᐐᔾ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒣᐗᒡ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐃᔅᑴᐤᐦ ᑳ ᒥᔪ ᑑᑖᑯᑣᐤ ᒋᐦᒋᐌ ᑳ ᐋᐎᔨᒡᐦ ᐐᐦᑎᑰᔅᑴᐤᐦ! ᒣᒀᒡ ᒫᒃ ᑳ ᒥᔪᐦᒀᒥᑦ ᐊᓐ ᓈᐯᔑᔥ, ᒌ ᒋᐦᒋᐎᔨᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐐᐦᑎᑰᔅᑴᐤᐦ ᒉᒌ ᓇᑕᐎ ᒋᐸᐦᐅᑯᑦ ᐊᓂᑌ ᒋᐸᐦᐅᑑᐎᑲᒥᑯᐦᒡ᙮

ᐁᑯᑌ! ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᒋ ᐃᔅᑴᐤ, ᓂᑲ ᑖᐦᒋᐳᐦᐋᐤ ᒉᒌ ᒧᐗᒃ!

ᐊᓂᐦᐁ ᐐᐦᑎᑰᔅᑴᐤ ᒌ ᐃᑕᔕᐙᑌᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐃᔥᑴᔑᔕ ᒉ ᐱᒥᓇᐌᔨᒡᐦ ᒉᒌ ᑖᐦᒋᐳᐦᐋᒪᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐐᒋᔖᓂᔨᐤᐦ᙮ ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᐊᐙᔑᔕᒡ ᒌ ᓇᑐᑕᒪᐌᐗᒡ ᒉ ᐸᒋᑎᓂᑯᑣᐤ, ᐱᔑᔑᒄ ᒫᒃ ᒌ ᐅᔑᓈᑯᐗᒡ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐐᐦᑎᑰᔅᑴᐤᐦ᙮

ᐁᑳ ᒫᒃ ᑳ ᓇᐦᐋᐱᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ ᒣᔕᑯᒻ ᒌᔑᑳᐤ ᒌ ᑲᑴᑎᓇᒬᐤ ᐅᑎᐦᒌᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᓈᐯᔑᔕ ᐁ ᓇᑕᐙᐦᐋᑦ ᑌᐱ ᑖᐦᒋᐳᔨᑴᓐᐦ᙮ ᐯᔭᑾᐤ, ᒌ ᒥᔅᑲᒻ ᐅᔥᑲᓂᔥᒌᔑᔨᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᔑᔥ ᐊᓂᑌ ᒋᐸᐦᐅᑑᐎᑲᒥᑯᐦᒡ᙮ ᑳ ᐯᒋ ᓇᑕᐙᐦᐃᑯᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐐᐦᑎᑰᔅᑴᐤᐦ, ᐁᐗᑾᓂᔨᐤ ᑳ ᓃᒥᓇᒪᐙᑦ᙮ ᑳ ᑲᑴᑎᓇᐦᒃ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔅᑲᓂᔨᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᔐᐃᔥᑴᔑᔥ, ᒌ ᐃᑌᔨᒣᐤ ᐁᔥᒄ ᐁ ᐅᓵᒥ ᐸᔅᒉᐌᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᓈᐯᔑᔕ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑎᑎᓱᑦ, ᐋᑕ ᑳ ᐊᔕᒫᑲᓂᐎᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᔑᔥ, ᓇᒪᐐᔾ ᐐ ᑖᐦᒋᐳᐤ! ᑖᐺ ᒌ ᐴᒣᐦᐁᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᐐᐦᑎᑰᔅᑴᐤ᙮

ᑳ ᒉᒋᔐᐹᔮᔨᒡ ᒌ ᐃᑕᔕᐙᑌᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐃᔥᑴᔑᔕ ᒉ ᐲᐦᑎᑌᔮᐦᑕᐐᔨᒡᐦ ᐊᓂᑌ ᒋᔖᐱᔅᒋᓵᐙᓂᐦᒡ ᒉᒌ ᓇᑕᐙᐦᑖᔨᒡᐦ ᑌᐱᐦᑯᔦᔨᑴ ᐃᔥᑯᑌᔨᐤ᙮ ᐃᔥᑴᔑᔥ ᒫᒃ ᒌ ᑲᑴᒋᒣᐤ, ᑖᓐ ᐹᐦᑎᑌᔮᐦᑕᐐᔮᓐ ᐊᓂᑌ ᒋᔖᐱᔅᒋᓵᐙᓂᐦᒡ?

ᑳ ᒋᔑᐙᐦᐃᑯᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᐐᐦᑎᑰᔅᑴᐤ, ᒌ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᐤ ᒉᒌ ᐙᐸᐦᑎᔮᑦ ᑖᓂᑌ ᒉ ᐃᔑ ᓇᑕᐙᐦᑖᔨᒡᐦ ᐃᔥᑯᑌᔨᐤ᙮ ᓴᔅᒋᑯᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᐃᔥᑴᔑᔥ ᒌ ᑯᐦᑯᐌᐱᓀᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᒋ ᐃᔅᑴᐤᐦ ᒉᒌ ᐴᐦᒋᐸᔨᔨᒡᐦ ᐊᓂᑌ ᒋᔖᐱᔅᒋᓵᐙᓂᐦᒡ᙮

ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᐊᐙᔑᔕᒡ ᒌ ᓵᑲᔥᒋᓇᐦᑖᐗᒡ ᐅᑆᑭᑎᒥᐙᐤᐦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒫᒨᔥᒋᓇᒸᑣᐤ ᐅᒦᔕᒋᓰᐎᓂᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐐᐦᑎᑰᔅᑴᐤᐦ ᐁᒄ ᑳ ᒌᐌᑣᐤ᙮ ᐯᔓᒡ ᒫᒃ ᒌ ᒪᑖᐯᐗᒡ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐊᔭᑲᔥᑳᑲᒫᔨᒡ᙮ ᐊᓂᑌ ᒫᒃ ᓈᓯᐯᑎᒥᐦᒡ ᒌ ᐃᐦᑖᔨᐤᐦ ᐙᐱᓯᐤᐦ ᑳ ᒥᔑᒋᑎᔨᒡᐦ ᑳ ᓇᔅᑯᒧᔨᒡᐦ ᒉ ᐋᔕᐗᐦᐅᔨᑯᑣᐤ᙮ ᒉᒃ ᒌ ᒫᑖᒣᐗᒡ ᑳ ᓃᔑᑣᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒣᔅᑲᓈᔨᐤ ᑳ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒀᐤ᙮

ᒌ ᐅᐦᒋᑲᐙᐱᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᓅᑖᐦᑎᑴᓯᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒥᔯᔨᐦᑕᐦᒃ ᑳᐤ ᐁ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᒫᑦ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᔒᒻᐦ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑖᔨᐤᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐐᒋᔅᑴᐤᐦ ᐁ ᒌ ᐌᐱᓈᑦ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᒋᔅᒉᔨᒫᑦ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒪᒋᐦᑣᔨᒡᐦ᙮ ᑳ ᓂᔥᑎᑣᐤ ᒫᒃ ᒌ ᒥᔯᔨᐦᑕᒧᒡ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᐱᒫᑎᓰᑣᐤ ᐁ ᐅᐦᒋ ᐱᒫᒋᐦᐅᐙᒉᐙᑣᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᒦᔕᒋᓰᐎᓂᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐐᐦᑎᑰᔅᑴᐤᐦ᙮

The above is a Southern East Cree translation of Hansel & Gretel, a fairytale of German origin that was recorded by the Brothers Grimm and first published in 1812.

ᒣᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᑦ

Little_Red_Riding_Hood_pg_8
ᐌᔥᑲᒡ ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐃᔥᑴᔑᔥ ᑳ ᓵᒋᐦᐃᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᔨᐤᐦ ᑳ ᑲᓇᐙᐸᒥᑯᑦ᙮ ᐅᐦᑰᒻᐦ ᒫᒃ ᒫᐗᒡ ᒌ ᓵᒋᐦᐃᑯᐤ ᓀᔥᑦ ᓇᒪᐐᔾ ᒌ ᐃᐦᑕᑾᓂᔨᐤ ᒉᒀᔨᐤ ᐁᑳ ᒉ ᐅᐦᒋ ᒦᔨᑯᑦ᙮ ᐯᔭᒀᐤ ᒌ ᒦᔨᑯᐤ ᑳ ᒥᐦᒀᔑᔨᒡ ᐊᔥᑐᑎᓂᔑᔨᐤ᙮ ᐁᐗᑾᓂᔨᐤ ᒨᔥ ᑳ ᒋᒋᔥᑲᐦᒃ ᐁ ᐅᐦᒋ ᒥᔪᓇᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᑦ ᐊᔥᑐᑎᓐ᙮ ᐁᐗᒄ ᐌᐦᒋ ᒌ ᐃᔑᓂᐦᑳᑎᑯᓰᑦ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᑦ᙮

ᐯᔭᒀᐤ ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᐅᑳᐎᔾᐦ, ᐋᔥᑕᒻ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᔭᓐ! ᒫᐤ ᐋᔭᐦᑯᓈᐤ ᓀᔥᑦ ᔔᒥᓈᐳᐤ᙮ ᐃᑐᐦᑕᑕᒪᐤ ᐆᔨᐤᐦ ᑰᐦᑯᒻ᙮ ᐋᐦᑯᓯᐤ ᓀᔥᑕ ᓃᔭᒥᓰᐤ ᑰᐦᑯᒻ᙮ ᑲᑕ ᒥᔪᔥᑳᑯᐤ ᐆᔨᐤ ᒦᒋᒥᔨᐤ᙮ ᒋᐦᑐᐦᑌᐦ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐁ ᒋᔖᔥᑌᒡ᙮ ᐌᐌᔭᑦ ᒫᒃ ᐱᒧᐦᑌᐦ ᓀᔥᑦ ᐁᑳᐐᔾ ᐸᑐᑌᔅᑲᓇᐌᐦᑌᐦ ᐁᑳ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐲᑯᐦᑎᑖᔭᓐ ᐆᐦᐁ ᐴᑕᔾ᙮ ᐲᑯᐦᑎᓂᔨᒉ ᒫᒃ ᓇᒪᐐᔾ ᑲᑕ ᐊᔮᐤ ᒉᒀᔨᐤ ᑰᐦᑯᒻ᙮ ᐲᐦᑐᒉᔭᓀ ᒫᒃ, ᐁᑳᐐᔾ ᐗᓂ ᒋᔅᒋᓯᐦ ᒉ ᐴᔔᐦᑲᐗᑦ ᑰᐦᑯᒻ ᓀᔥᑦ ᐁᑳᐐᔾ ᐱᓯᔅᒉᔨᐦᑕᐦ ᒉᒀᓐ ᑆᒧᔥ ᐴᔔᐦᑲᐗᑌ᙮

ᓂᑲ ᔮᒀᒥᓰᓐ! ᒌ ᐃᑌᐤ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᑦ ᐁ ᐊᔓᑕᒪᐙᑦ ᐅᑳᐎᔾᐦ᙮ ᐅᐦᑯᒻᐦ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᒌ ᐐᒋᔨᐤᐦ, ᐗᔦᔥ ᓂᑯᑣᓱ ᑎᐸᐦᐃᑲᓐ ᐅᑌᓈᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐊᑎ ᑯᑖᐙᔅᑯᐦᐊᐦᒃ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᑦ ᒌ ᓇᒋᔥᑲᐌᐤ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᒣᐤ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᑦ ᑖᓐ ᐁᔅᐱᔑ ᒫᔮᑎᓰᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ᙮

ᒥᔪ ᒌᔑᑳᐤ, ᓇᒪ, ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᔭᓐ? ᒌ ᐃᑗᐤ

ᑖᐺ ᒥᔪ ᒌᔑᑳᐤ, ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ᙮

ᑖᓂᑌ ᐁᑐᐦᑌᔭᓐ ᐐᐸᒡ ᒉᒋᔐᑉ, ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᔭᓐ?

ᓅᐦᑯᒻ ᐐᒋᐦᒡ᙮

ᒉᒀᓐ ᐁᔮᔭᓐ ᐊᓂᑌ ᒌᐗᑎᐦᒡ?

ᐋᔭᐦᑯᓈᐤ ᓀᔥᑦ ᔔᒥᓈᐳᐤ᙮ ᒌ ᐋᔭᐦᑯᓈᐦᑳᓂᐎᐤ ᐅᑖᑯᔒᐦᒡ᙮ ᑳ ᒋᑎᒫᒋᓰᑦ ᓅᐦᑯᒻ ᑲᑕ ᐊᔮᐤ ᒉᒀᔨᐤ ᐁ ᒥᔻᔨᒡ ᐊᐗᓯᑌ ᒉ ᒥᔻᒋᐦᐃᑯᑦ᙮

ᑖᓂᑌ ᐙᒋᑦ ᑰᐦᑯᒻ, ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᔭᓐ?

ᐊᐗᓯᑌ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ, ᐋᐱᐦᑕᐎ ᑎᐸᐦᐃᑲᓐ ᐗᔦᔥ᙮ ᔒᐹ ᐊᓂᑌ ᒥᔥᑎᑯᒥᓈᐦᑎᑯᐦᒡ ᐃᐦᑕᑾᓂᔨᐤ ᐐᒡ, ᐯᔓᒡ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐃᐦᑖᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᐸᑳᓈᐦᑎᑾᒡ᙮ ᒉᒫᓂᒻ ᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒸᓐ ᑖᓂᑕ ᐙᒋᑦ᙮ ᒌ ᓇᔥᑴᐗᔑᐦᐁᐤ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᑦ᙮

ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ, ᐙ ᒪᔫᒉᐗᒋᓈᑯᓯᑦ ᐆ ᐃᔥᑴᔑᔥ! ᐊᐗᓯᑌ ᐐᐦᒋᑏᑐᒉ ᐃᔅᐱᔖᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒋᔐᐃᔥᑴᔑᔕ᙮ ᒌᒨᒡ ᓂᐸ ᐊᔨᐦᑎᓐ ᑖᐱᔅᑰᒡ ᐐ ᒧᐗᒀᐌᓂᒡ᙮ ᐱᑕᒫ ᒫᒃ ᒌ ᐐᒉᐌᐤ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᔨᒡᐦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑖᑦ, ᒋ ᐙᐸᐦᑌᓐ ᐋ, ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᔭᓐ, ᑖᓐ ᐁᔅᐱᔑ ᒥᔻᔑᒀᐤᐦ ᐙᐱᑾᓂᔾᐦ? ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᐊᔨᑖᐱᔭᓐ? ᓂᑦ ᐃᑌᔨᐦᑌᓐ ᓀᔥᑦ ᓇᒪᐐᔾ ᒋ ᐯᐦᑕᐙᑐᒉᓂᒡ ᐱᔦᔒᔕᒡ ᐁ ᓂᑲᒧᑣᐤ᙮ ᒋ ᒪᒉᔨᐦᑕᒨᓈᑯᓯᓐ ᐁ ᐱᒧᐦᑌᔭᓐ ᒬᐦᒡ ᐁ ᐃᑐᐦᑌᔭᓐ ᐊᓂᑌ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᑑᐎᑲᒥᑯᐦᒡ᙮ ᒨᒋᑫᔨᐦᑕᒶᒡ ᒫᒃ ᑯᑕᑲᒡ ᐊᐌᓂᒌ ᐆᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᑣᐤ᙮

ᐁᒄ ᑳ ᑕᔥᑕᓵᐱᑦ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᑦ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐲᓯᒬᔮᐲᔨᐤ ᐁ ᓃᒦᒪᑲᓂᔨᒡ ᓀᔥᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐱᑯᓂᔾᐦ ᑳ ᓂᐦᑖᐎᒋᓂᔨᒀᐤᐦ ᐊᓂᑌ ᒥᓯᐌᔅᑲᒥᒡ, ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ, ᒫᒨᔥᒋᓇᒪᐗᑫ ᐙᐱᑯᓂᔾᐦ ᓅᐦᑯᒻ, ᑖᐺ ᒋᐸ ᒥᔯᔨᐦᑕᒻ᙮ ᔮᐱᒡ ᓂᑲ ᒉᓯᔅᑲᐙᐤ ᓅᐦᑯᒻ ᐌᔅ ᐐᐸᒡ ᓂᒌ ᒋᐦᑐᐦᑌᓐ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐸᑐᑌᔅᑲᓇᐌᐸᐦᑖᑦ ᐁ ᓈᓇᑕᐙᐱᑾᓀᑦ᙮ ᑕᐦᑣᐤ ᒫᒃ ᑳ ᒪᓂᐱᑕᐦᒃ ᐙᐱᑾᓃᔨᐤ ᒦᓐ ᑯᑕᒋᔨᐤ ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒻ ᐊᐗᓯᑌ ᐁ ᒧᔥᑌᓇᐦᒃ᙮ ᒉᒃ ᒫᒃ ᑳ ᔮᐎᓈᑯᓯᑦ ᐊᓂᑌ ᐅᐦᒋ ᒣᔅᑲᓈᐦᒡ᙮

ᐁᒄ ᒫᒃ ᐐᔾ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᑳ ᐃᔅᐸᐦᑖᐙᑦ ᐐᒋᔩᐦᒡ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐅᐦᑯᒥᒫᐤᐦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐹᐦᐹᐗᐦᐃᒉᑦ᙮

ᐊᐌᓐ ᒌᔾ?

ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᔮᓐ, ᒌ ᓇᔥᑴᐗᔑᐦᐁᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᓐ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ᙮ ᒋ ᐯᑕᒫᑎᓐ ᔔᒥᓈᐳᐤ ᓀᔥᑦ ᐋᔭᐦᑯᓈᐤ᙮ ᐯᒋ ᐋᐸᐦᐊᒪᐤᐦ ᐃᔥᒀᐦᑌᒻ᙮

ᐅᐦᐹᐱᔅᒋᓇᐦ ᐋᑖᐱᔅᑲᐦᐃᑲᓐ! ᒌ ᑌᐺᐤ ᐁ ᒋᔗᐌᑦ ᐊᓐ ᐅᐦᑯᒥᒫᐤ, ᐌᓵ ᓂ ᓃᔭᒥᓰᓐ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᓂᒌ ᐸᓯᑰᓐ᙮

ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐅᐦᐹᐱᔅᒋᓇᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐋᑖᐱᔅᑲᐦᐃᑲᓂᔨᐤ ᐊᓐ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ, ᒌ ᐋᐸᐦᐃᐸᔨᔨᐤᐦ ᐃᔥᒀᐦᑌᒻᐦ᙮ ᐁᒄ ᑏᐌᐦᒡ ᑳ ᓈᑕᒸᑦ ᐅᓂᐯᐎᓂᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐅᐦᑯᒥᒫᐤᐦ ᒉ ᒧᐙᑦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐳᔥᑎᔥᑲᒸᑦ ᐅᓂᐯᐗᔮᓂᔨᐤ ᓀᔥᑦ ᐅᑦ ᐊᔥᑐᑎᓂᔨᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐗᐌᔨᔑᐦᒃ ᐊᓂᑌ ᓂᐯᐎᓂᐦᒡ ᓀᔥᑦ ᑳ ᐋᑲᐌᔦᒋᐱᒋᒉᑦ᙮

ᐐᔾ ᒫᒃ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᑦ ᐁᔥᒄ ᒌ ᐸᐹᒥᐸᐦᑖᐤ ᐁ ᒫᒨᔥᒋᓇᐦᒃ ᐙᐱᑾᓂᔾᐦ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑌᐱᓇᐦᒃ ᐌᔅ ᒥᐦᒉᑦ ᐁ ᒌ ᒫᒨᔥᒋᓇᐦᒃ, ᒌ ᒋᔅᒋᓯᑐᑕᐌᐤ ᐅᐦᑯᒻᐦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᒦᓐ ᑳ ᒋᐦᑐᐦᑌᐙᑦ᙮

ᒌ ᑯᔥᑴᔨᐦᑕᒻ ᒫᒃ ᐁ ᐙᐸᒫᑦ ᐃᔥᒀᐦᑌᒻᐦ ᐁ ᐋᐸᐦᐊᑯᒋᓂᔨᒡᐦ᙮ ᑳ ᐲᐦᑐᒉᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ ᐁ ᐊᒪᑎᓱᑦ, ᐁᒄ ᐌᓵ! ᒨᔥ ᓂ ᒥᔯᔨᐦᑕᒸᓐ ᐁ ᐙᐸᒪᒃ ᓅᐦᑯᒻ᙮ ᒉᒀᔨᐤ ᒫᒃ ᐌᐦᒋ ᐁᑳ ᔖᐯᔨᒪᒃ ᐊᓄᐦᒌᔥ? ᒌ ᑌᐺᐤ ᐁ ᒋᔗᐌᑦ, ᑴᔾ ᑴᔾ! ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᐅᐦᒋ ᓇᔥᑴᐗᔑᐦᐋᑲᓂᐎᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐲᐦᑐᒉᑦ ᐊᓂᑌ ᓂᐯᐎᑲᒥᑯᐦᒡ ᓀᔥᑦ ᑳ ᐹᔅᒉᒋᐱᒋᒉᑦ᙮

ᐁᑯᑕ ᑳ ᐱᒫᔅᑯᔑᓂᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ ᐁ ᐊᑯᓈᐦᑴᔑᓂᔨᒡᐦ, ᓇᐗᒡ ᐁ ᒫᒪᔅᑳᓯᓈᑯᓯᔨᒡᐦ᙮

ᐌᓵ ᓅᐦᑯᒻ! ᒌ ᐃᑌᐤ, ᑖᐺ ᒋ ᒫᒪᐦᒋᐦᑕᐗᒉᓐ!

ᐊᐗᓯᑌ ᒉ ᓇᐦᐃᐦᑖᑖᓐ ᓅᓯᓯᒻ! ᒌ ᓇᔥᑴᐗᔑᐦᐃᑯᐤ᙮

ᒫᒃ ᓅᐦᑯᒻ, ᑖᐺ ᒋ ᒫᒪᐦᑲᒑᐱᓐ! ᒌ ᐃᑌᐤ᙮

ᐊᐗᓯᑌ ᒉ ᓇᐦᐋᐸᒥᑖᓐ ᓅᓯᓯᒻ!

ᒫᒃ ᓅᐦᑯᒻ, ᑖᐺ ᒋ ᒫᒪᐦᒋᑎᐦᒉᓐ!

ᐊᐗᓯᑌ ᒉ ᒥᔪ ᐌᐗᒋᑴᓂᑖᓐ!

ᐌᓵ! ᓅᐦᑯᒻ, ᑖᐺ ᒋ ᒫᒪᐦᑳᐱᑌᓐ!

ᐊᐗᓯᑌ ᒉ ᒥᔪ ᒨᑖᓐ!

ᓴᔅᒋᑯᒡ ᒫᒃ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᐸᐦᑖᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᒉ ᒧᐙᑦ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᔨᒡᐦ᙮

ᑳ ᒌᔥᐳᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ, ᒌ ᑲᐎᔑᒧᐤ᙮ ᑳ ᑲᐎᐦᑯᔑᑦ ᒫᒃ, ᒌ ᐊᑎ ᒪᑗᐦᒀᒥᐤ᙮ ᒣᒀᒡ ᑳ ᓂᐹᔨᒡᐦ, ᒌ ᒥᔮᔥᑲᒻ ᐊᓂᔨᐤ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔨᐤ ᐃᔨᓂᐤ ᑳ ᓇᑕᐗᐦᐅᑦ᙮ ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᐤ, ᐁᒄ ᐌᓵ ᒋᔗᐌ ᒪᑗᐦᒀᒥᐤ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᔐᐃᔥᑴᔑᔥ᙮ ᓂᐸ ᑲᑴᒋᒫᐤ ᓇᑕᐌᔨᐦᑕᒧᑴ ᒉᒀᔨᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐲᐦᑐᒉᐙᑦ ᐊᓂᑌ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᔩᐦᒡ, ᑳ ᓈᑕᒸᑦ ᐅᓂᐯᐎᓂᔨᐤ, ᒉᒃ ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ ᑳ ᐱᒥᔑᓂᔨᒡᐦ᙮ ᐆᑌ ᐋ ᒋ ᒥᔅᑳᑎᓐ ᒌᔾ ᑳ ᒪᒋᐦᑣᔭᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ, ᐋᔥ ᐌᔥᑲᒡ ᒋ ᓈᓇᑕᐙᐸᒥᑎᓐ! ᐁᒄ ᒬᐦᒡ ᑳ ᐐ ᐹᔅᒋᔂᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ, ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒻ ᒫᔥᑯᒡ ᐁᔥᒄ ᐁ ᐃᔨᓃᐎᑴᓐᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐅᐦᑯᒥᒫᐤᐦ᙮ ᑳ ᐐ ᐱᒫᒋᐦᐋᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ, ᓇᒪᐐᔾ ᐅᐦᒋ ᐹᔅᒋᓯᒉᐤ᙮ ᒌ ᑕᐦᑯᓇᒻ ᒫᒃ ᑕᑯᐦᑯᒫᓂᔨᐤ, ᐁᒄ ᑳ ᑖᑐᔕᒸᑦ ᐗᑖᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ᙮ ᐊᐱᔒᔥ ᒥᒄ ᑳ ᒫᑎᔑᒉᑦ, ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒻ ᑳ ᒥᐦᒀᔨᒡ ᐊᔥᑐᑎᓂᔨᐤ᙮ ᐊᐱᔒᔥ ᒦᓐ ᑳ ᒫᑎᔑᒉᑦ, ᐁᒄ ᑳ ᐗᔭᐐ ᒀᔥᑯᐦᑎᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐃᔥᑴᔑᔕ ᐁ ᒫᑐᔨᒡᐦ ᐁ ᐃᑗᔨᒡᐦ, ᐌᓵ ᓂᒌ ᓭᒋᓯᓐ ᐁ ᐗᓂ ᑎᐱᔅᑳᒡ ᐊᓂᑌ ᐲᐦᒋᔭᐤ᙮ ᐁᒄ ᓈᒉᔒᔥ ᐊᓐ ᐅᐦᑯᒥᒫᐤ ᐌᔥᑕᐐᔾ ᑳ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᑦ ᐁ ᓅᐦᑌᑖᒧᑦ᙮ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᑦ ᒫᒃ ᒌ ᓈᑌᐤ ᐊᓯᓂᔾᐦ ᐁ ᑯᓯᒀᐱᔅᒋᓯᔨᑣᐤᐦ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᐋᑦ ᒉᒌ ᓵᑲᔥᒋᓇᐦᑖᐙᑦ ᐗᑖᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᐊᓐ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᒌ ᓂᐸᐦᐃᔑᓄ ᐁ ᑯᑴ ᒋᐦᒋᐸᐦᑖᑦ᙮

ᐁᒄ ᑳ ᒥᔯᔨᐦᑕᐦᒀᐤ ᑳ ᓂᔥᑎᑣᐤ᙮ ᐊᓂᐦᐁ ᐃᔨᓂᐤ ᑳ ᓇᑕᐗᐦᐅᑦ ᒌ ᐸᐦᑯᓀᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ, ᐁᒄ ᑳ ᒌᐌᐦᑕᐦᐋᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓂᐗᔮᓐᐦ᙮ ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᐅᐦᑯᒥᒫᐤ ᒌ ᒥᔻᒋᐦᐃᑯᐤ ᐁ ᒧᐙᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐋᔭᐦᑯᓈᐤᐦ ᓀᔥᑦ ᐁ ᒥᓂᐦᑴᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᔔᒥᓈᐴᔨᐤ ᑳ ᐯᑕᒫᑯᑦ ᐦᑯᔥᑐᑎᓀᔑᔨᒡᐦ᙮ ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᐃᔥᑴᔑᔥ ᑳ ᐃᑎᑎᓱᑦ, ᓇᒪᐐᔾ ᒦᓐ ᐐᔅᑳᑦ ᓂᑲ ᐅᐦᒋ ᐸᑐᑌᔅᑲᓇᐌᐦᑌᓐ ᐁ ᐯᔭᑯᔮᓐ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ᙮

The above is a Southern East Cree translation of Little Red Riding Hood, also known as Little Red Cap, a fairytale that was known in many European countries before first being published in French by Charles Perrault in 1697. This is a translation of the first part of the Brothers Grimm version published in 1812. Their version contains two parts, only the first of which agrees in large parts with Charles Perreault’s version.

ᐌᓵᐙᔨᐦᑴᑦ

465px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_7

ᐯᔭᒀᐤ ᒌ ᐃᐦᑖᐗᒡ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑯᒡ ᑳ ᐯᔭᑰᑌᐎᓰᑣᐤ᙮ ᐊᓐ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ ᒌ ᒥᔑᒋᑎᐤ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᓇᐗᒡ ᒌ ᒥᔑᒋᑎᔑᐤ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᑳ ᐊᐙᔑᔒᐎᑦ ᒌ ᐊᐱᔒᔑᔑᐤ᙮ ᐊᓂᒌ ᒪᔅᑯᒡ ᒌ ᐊᔮᐗᒡ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔑᔨᐤ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ᙮ ᒣᔕᑯᒥ ᒌᔑᑳᐤ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᑣᐤ ᒨᔥ ᐯᔭᑾᓐ ᒌ ᐊᔨᐦᑎᐗᒡ, ᑳ ᐗᐌᔭᐱᑣᐤ ᒫᒃ ᒌ ᒦᒋᐗᒡ ᐊᔫᒥᓈᐴᔨᐤ᙮

471px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_10

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᓃᐱᓂᔨᒡ ᐁ ᒉᒋᔐᐹᔮᔨᒡ, ᐊᓐ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᒌ ᓰᑲᐦᐊᒻ ᐅᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒥᐙᐤ᙮ ᐌᓵ ᒋᔑᑌᐤ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᒪᔥᑯᔑᔥ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒻ᙮ ᑕᐦᑲᔥᑖᑖᐤ ᐱᑕᒫ᙮ ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒻ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒋᔖᔥᑌᔨᒡ ᒌ ᐗᔦᔨᐦᑕᒧᒡ ᐊᓂᒌ ᒪᔅᑯᒡ ᒉ ᓇᑕᐎ ᐸᐹᒧᐦᑌᑣᐤ ᐁ ᐊᑎ ᑕᐦᑲᔥᑌᔨᒡ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ᙮

439px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_12

ᒣᒀᒡ ᐁ ᐸᐹᒧᐦᑌᔨᑣᐤᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᔅᑾ, ᐃᔥᑴᔑᔥ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ ᒌ ᐸᐹ ᐯᔭᑯᐦᑌᐤ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ᙮ ᐋᑕ ᒫᒃ ᐋᔥ ᑳ ᒉᒋᔐᐹᓀᐦᑴᑦ ᐊᓐ ᐃᔥᑴᔑᔥ, ᔮᐱᒡ ᒌ ᔒᐗᑌᐤ᙮ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᒸᑦ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᔅᑾ, ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒻ ᒉᒌ ᒥᔅᑲᐦᒃ ᒉᒀᔨᐤ ᒉᒌ ᒦᒋᑦ᙮ ᒌ ᓈᑌᐤ ᐃᔥᒀᐦᑌᒻᐦ ᐁᒄ ᑳ ᐹᐦᐹᐗᐦᐙᑦ᙮ ᔮᐱᒡ ᒫᒃ ᒌ ᐲᐦᑐᒉᐤ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ ᐋᑕ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐯᒋ ᐋᐸᐦᐙᑲᓂᐎᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐃᔥᒀᐦᑌᒻᐦ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_13

ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐲᐦᑐᒉᑦ ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒻ ᓂᔥᑐ ᐅᔮᑲᓐᐦ ᐁ ᐊᔥᑌᔨᒀᐤ ᐊᓂᑌ ᒦᒋᓱᓈᐦᑎᑯᐦᒡ᙮ ᑖᐺ ᒌ ᔒᐗᑌᐤ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ᙮ ᒉᒃ ᒌ ᐗᔦᔨᐦᑕᒻ ᒉ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐊᔫᒥᓈᐴᔨᐤ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐊᔥᑌᔨᒡ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᑲᓂᔨᐤ ᑳ ᒥᔖᔨᒡ᙮ ᐌᓵ ᒋᔑᑌᐤ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᒦᓐ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᑲᓂᔨᐤ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᔨᒡ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᐌᓵ ᑕᐦᑳᐤ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᒫᐦᒋᑌᔾ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᑲᓂᔑᔨᐤ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ᙮ ᐁᐗᑰ ᒫᒃ ᓀᐦᐃᔥᑕᒫᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒦᒋᓱᑦ᙮

621px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_15

ᑳ ᐃᔥᒀ ᒦᒋᓱᑦ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ, ᒌ ᐐ ᐊᔯᐱᐤ᙮ ᓂᔥᑐ ᑌᐦᑕᐱᐎᓐᐦ ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒻ, ᐁᒄ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ ᐊᓂᑕ ᐊᓂᔨᐤ ᑳ ᒥᔖᔨᒡ᙮ ᐌᓵ ᒪᔥᑲᐙᐤ ᐆ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᒦᓐ ᐊᓂᑕ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᔨᒡ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐆ ᒫᒃ ᐌᓵ ᒪᔫᑳᐤ! ᐁᒄ ᒫᐦᒋᑌᔾ ᐊᓂᑕ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ᙮ ᐁᐗᑰ ᒫᒃ ᓀᐦᐊᐱᔮᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᒌ ᐲᑯᔥᑲᒻ ᐊᓂᔨᐤ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᔑᔨᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᑯᓯᑯᑎᑦ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_16

ᐁᒄ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᑦ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ ᐁ ᐊᑎ ᐊᔦᔅᑯᓰᑦ᙮ ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᐃᔥᐱᒥᐦᒡ ᑳ ᒥᔅᑲᐦᒃ ᓂᔥᑐ ᓂᐯᐎᓐᐦ᙮ ᓃᔥᑕᒻ ᐊᓂᑕ ᐊᓂᔨᐤ ᑳ ᒥᔖᔨᒡ ᒌ ᐗᐌᔨᔑᓄ᙮ ᐌᓵ ᓂ ᒑᐦᑳᔅᑴᔑᓂᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᒦᓐ ᐊᓂᑕ ᑳ ᒥᔖᔑᔨᒡ ᓂᐯᐎᓂᔨᐤ ᑳ ᐗᐌᔨᔑᐦᒃ᙮ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐌᓵ ᓂᑦ ᐊᒋᑎᔑᓂᓐ! ᐁᒄ ᒫᐦᒋᑌᔾ ᐊᓂᑕ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ ᓂᐯᐎᓂᔑᔨᐤ ᑳ ᐗᐌᔨᔑᐦᒃ᙮ ᐁᐗᑰ ᒫᒃ ᓀᐦᐃᔑᓂᔮᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᑲᐎᐦᑯᔑᑦ᙮

470px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_17

ᑳ ᑕᑯᔑᐦᒀᐤ ᐊᓂᒌ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑯᒡ, ᒌ ᐱᓯᔅᑳᐸᐦᑕᒧᒡ ᐁ ᐲᑐᔑᓈᑾᓂᔨᒡ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᐙᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ, ᒌ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒥᔨᐤ! ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ, ᒌ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᒉ ᓀᔥᑕᓃᔾ ᐊᐌᓐ ᓂᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒥᔨᐤ! ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᒌ ᒦᒌᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒥᔨᐤ ᓃᔾ! ᒌ ᒋᑖᑲᓂᐎᐤ ᒫᒃ!

463px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_20

ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᑳ ᒥᔖᔨᒡ ᐅᑌᐦᑕᐱᐎᓐ ᐊᓐ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᒌ ᑌᐦᑕᐲᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒡ! ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᐅᑳᐐᒫᐤ, ᒌ ᑌᐦᑕᐲᑐᒉ ᓀᔥᑕᓃᔾ ᐊᐌᓐ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒡ! ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᔾ ᒌ ᑌᐦᑕᐲᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒡ! ᒌ ᐲᑯᔥᑭᑳᑌᐤ ᒫᒃ! ᐁᒄ ᐯᐦᑳᒡ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᒪᔅᑯᒡ᙮

495px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_25

ᒌ ᓃᐹᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒡ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ᙮ ᒌ ᓂᐹᑐᒉ ᓀᔥᑕᓃᔾ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒡ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᔾ, ᐁᔥᒄ ᒫᒃ ᓂᐹᐤ!

469px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_26

ᐁᒄ ᑳ ᐅᔅᐹᐌᒫᑲᓂᐎᑦ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ᙮ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᔅᑾ, ᒌ ᐗᔭᐐ ᒀᔥᑯᐦᑎᐤ ᐊᓂᑌ ᐅᐦᒋ ᐸᔅᐹᐱᐎᓂᐦᒡ, ᐁᒄ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ᙮ ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᒪᔅᑯᒡ ᓇᒪᐐᔾ ᒦᓐ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᒣᐗᒡ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᓵᐙᔨᐦᑴᔨᒡᐦ᙮

The above is a Southern East Cree translation of Goldilocks, a fairytale of English origin that was recorded by Robert Southey and first published in 1837. 

ᑳ ᓲᐦᒋᑌᐦᐁᑦ ᐱᔦᔒᔥ

SONY DSC

ᒌ ᐅᐗᒋᔥᑐᓂᐗᒡ ᐱᔦᔒᔕᒡ ᐊᓂᑌ ᐅᑖᐹᓂᑲᒥᑯᐦᒡ᙮ ᐯᔭᒀᐤ, ᒌ ᐗᔭᐐᐦᔮᐗᒡ ᐅᓃᒋᐦᐃᑯᒫᐗᒡ ᐁ ᐐ ᓈᒋᒦᒋᒣᐙᑣᐤ ᒉᒌ ᐊᔕᒫᑣᐤ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᐙᐤᐦ᙮ ᐌᔭᐱᔥᒌᔥ ᒥᒄ ᒌ ᓇᑲᑖᑲᓂᐎᐗᒡ ᐊᓂᒌ ᐸᔭᒑᓂᔕᒡ᙮

ᓈᒉᔒᔥ ᒫᒃ ᒌ ᐯᒋ ᒌᐌᐦᔮᐤ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ᙮ ᑖᓐ ᐁᐦᒡ? ᒌ ᐃᑗᐤ, ᐊᐌᓐ ᑳ ᐋᐦᑯᐦᐃᑖᒄ? ᒬᐦᒡ ᐁ ᑯᔥᑖᒋᔦᒄ ᒋᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᓈᐙᐤ᙮

ᓅᐦᑖ! ᒌ ᐃᑗᐗᒡ, ᐊᐌᓰᔅ ᑳ ᒥᔥᑕ ᑯᔥᑖᓯᓈᑯᓯᑦ ᒌ ᑕᑯᔑᓄ᙮ ᓈᔥᒡ ᒌ ᐯᒋ ᒫᒪᐦᑲᒑᐱᐤ ᐁ ᐯᒋ ᑲᓇᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᒋ ᐗᒋᔥᑐᓂᓈᐦᒡ᙮ ᓈᔥᒡ ᓂᒌ ᑯᔥᑖᒋᐦᐃᑯᓈᓐ!

ᐁᒄ ᐌᓵ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᐱᔦᔒᔥ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ, ᑖᓂᑌ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑦ?

ᓀᑌ ᒌ ᐃᑐᐦᑌᐤ! ᒌ ᐃᑗᐗᒡ ᐸᔭᒑᓂᔕᒡ᙮

ᐁᔥᒄ ᐱᑕᒫ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ, ᓂᑲ ᓈᓇᑕᐙᐸᒫᐤ᙮ ᐁᑳᐐᔾ ᐋᔨᒣᔨᐦᑕᒧᒄ, ᓂᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᑎᒄ! ᓂᑲ ᐊᑎᒪᐦᐙᐤ᙮ ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᒋᐦᒋᐦᔮᑦ᙮

ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᓵᒉᐌᐦᔮᑦ, ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᑳ ᐱᒧᐦᑌᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ᙮ ᓇᒪᐙᒡ ᒫᒃ ᐅᐦᒋ ᑯᔥᑖᒋᐤ ᐊᓐ ᐱᔦᔒᔥ᙮ ᒌ ᑗᐦᐅᑐᑕᐌᐤ ᐊᓂᑕ ᐅᔅᐱᔅᑾᓈᔩᐦᒡ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐊᑎ ᒋᑕᐦᐊᒪᐙᑦ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒉᒀᓐ ᐌᐦᒋ ᑕᑯᔑᓂᔭᓐ ᓃᒋᓈᓂᐦᒡ ᐁ ᐯᒋ ᑯᔥᑖᒋᐦᐊᑣᐤ ᓂᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕᒡ? ᒥᒄ ᒫᒃ ᓇᒪᐐᔾ ᐅᐦᒋ ᐱᓯᔅᑳᑎᑯᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤᐦ᙮

ᐊᓐ ᒫᒃ ᑳ ᒋᔗᐌᑦ ᐱᔦᔒᔥ ᐋᐦᒋᑯᒡ ᒌ ᒋᑕᐦᐊᒪᐌᐤ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓇᒪᐐᔾ ᐃᑌᔨᐦᑖᑾᓐ ᒉᒌ ᐊᔨᐦᑖᔭᓐ ᐆᑕ! ᒦᓐ ᒫᒃ ᑕᑯᔑᓂᔭᓀ, ᒋᑲ ᐙᐸᐦᑌᓐ! ᓇᒪᐐᔾ ᑖᐺ ᒋᐐ ᐃᐦᑑᑖᑎᓐ, ᒌ ᐃᑗᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᐅᐦᐱᑳᑌᐸᔨᐦᐅᑦ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᒋᑲ ᓈᑣᔮᐎᑲᓀᔥᑳᑎᓐ!

ᐁᒄ ᑳ ᒌᐌᐦᔮᑦ ᐊᓂᑌ ᐅᐗᒋᔥᑐᓂᐦᒡ᙮ ᒉᒃ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᐁᑯᑌ ᓂᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᑎᒄ! ᓂᒌ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒪᐙᐤ ᐊᓐ ᐊᐌᓰᔅ ᐁᑳ ᒦᓐ ᒉ ᐅᐦᒋ ᑕᑯᔑᐦᒃ!

The above is a Southern East Cree translation of The Wren, a traditional Low Saxon folk tale collected by Wilhelm Wisser (1843–1935) and published in 1913 in his Plattdeutsche Volksmärchen.

ᑳ ᓂᔥᑎᐧᑖᐤ ᑰᐦᑰᔑᔕᒡ

Three_little_pigs_and_mother_sow_-_Project_Gutenberg_eText_15661
ᒌ ᐃᐦᑖᐤ ᐯᔭᐧᑳᐤ ᓅᔐ ᑰᐦᑰᔥ ᑳ ᒋᔐᔨᓃᐧᐃᑦ ᐁᑳ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᐧᐋᑦ ᒉᒌ ᐊᔕᒫᑦ ᐅᑦ ᐊᐧᐋᔑᔒᒻᐦ ᑳ ᓂᔥᑎᔨᐧᑖᐤᐦ᙮ ᒌ ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐧᐁᐤ ᒫᒃ ᐸᐦᑳᓐ ᒉᒌ ᐱᒫᒋᐦᐅᔨᐧᑖᐤᐦ᙮ ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᓃᔥᑕᒻ ᑳ ᒋᐦᑐᐦᑌᑦ ᒌ ᓇᒋᔥᑲᐧᐁᐤ ᐃᔨᓂᐤᐦ ᑳ ᐊᔮᔨᒡᐦ ᒪᔥᑯᔒᐦᑳᓂᔨᐤ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ ᒫᒃ, ᐯᒋ ᒦᔨᐦ ᒫ ᒋ ᒪᔥᑯᔒᐦᑳᓐ ᒉᒌ ᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᐦᑳᒉᔮᓐ᙮

ᐁᐧᐊᒄ ᑖᐧᐯ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᒥᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᓈᐯᐤᐦ, ᐁᒄ ᑳ ᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᐦᑳᒉᑦ ᐊᓐ ᑰᐦᑰᔑᔥ᙮ ᒉᒃ ᒫᒃ ᑳ ᐅᑎᐦᑕᐧᒫᑦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᐅᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᔩᐦᒡ᙮ ᑳ ᐹᐦᐹᐧᐊᐦᐃᒉᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐃᐧᑌᐤ, ᑰᐦᑰᔑᔥ! ᐯᒋ ᐋᐸᐦᐊᒪᐤᐦ ᒫ ᐃᔥᐧᑳᐦᑌᒻ ᒉᒌ ᐲᐦᑐᒉᔮᓐ!

ᓇᒪᐧᐄᔾ ᐧᐄᔅᑳᑦ! ᒌ ᐃᐧᑌᐤ ᐊᓐ ᑰᐦᑰᔑᔥ᙮

ᒌ ᓇᔥᐧᑫᐧᐊᔑᐦᐁᐤ ᒫᒃ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ, ᐁᑳ ᐧᐄ ᐋᐸᐦᐊᒪᐧᐃᔭᓀ, ᓲᐦᒃ ᓂᑲ ᐴᑖᑌᓐ ᒋ ᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒻ ᒉᒌ ᑲᐧᐋᔥᑎᑖᔮᓐ!

ᒉᒃ ᒥᔥᑕᐦᐃ ᑳ ᐃᔅᑯᑖᒧᐧᐋᑦ, ᑳ ᐴᑖᑕᒸᑦ, ᓀᔥᑦ ᑳ ᑲᐧᐋᔥᑎᑖᐧᐋᑦ ᐅᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᔨᐤ᙮ ᑖᐧᐯ ᒫᒃ ᑳ ᒧᐧᐋᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑰᐦᑰᔑᔕ᙮

Three_little_pigs_1904_straw_house
ᐊᓐ ᒫᒃ ᑯᑕᒃ ᑰᐦᑰᔑᔥ ᑳ ᒋᐦᑐᐦᑌᑦ ᒌ ᓇᒋᔥᑲᐧᐁᐤ ᐃᔨᓂᐤᐦ ᑳ ᐊᔮᔨᒡᐦ ᒥᐦᒉᑦ ᓃᐱᓯᔮᐦᑎᐧᑲ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ ᒫᒃ, ᐯᒌ ᒦᔨᐦ ᒫ ᒋ ᓃᐱᓯᔮᐦᑎᑯᒻᐦ ᒉᒌ ᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᐦᑳᒉᔮᓐ᙮

ᐁᐧᐊᒄ ᑖᐧᐯ ᑳ ᐃᐦᑑᑕᒥᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᓈᐯᐤᐦ, ᐁᒄ ᑳ ᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᐦᑳᒉᑦ ᐊᓐ ᑰᐦᑰᔑᔥ᙮ ᒉᒃ ᑳ ᑕᑯᔑᐦᒃ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᐁ ᐃᑖᑦ, ᑰᐦᑰᔑᔥ! ᐯᒋ ᐋᐸᐦᐊᒪᐤᐦ ᒫ ᐃᔥᐧᑳᐦᑌᒻ ᒉᒌ ᐲᐦᑐᒉᔮᓐ!

ᓇᒪᐧᐄᔾ ᐧᐄᔅᑳᑦ! ᒌ ᐃᐧᑌᐤ ᑰᐦᑰᔑᔥ᙮

ᐁᑳ ᐧᐄ ᐋᐸᐦᐊᒪᐧᐃᔭᓀ, ᓲᐦᒃ ᓂᑲ ᐴᑖᑌᓐ ᒋ ᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒻ ᒉᒌ ᑲᐧᐋᔥᑎᑖᔮᓐ!

ᒉᒃ ᒥᔥᑕᐦᐃ ᑳ ᐃᔅᑯᑖᒧᐧᐋᑦ, ᑳ ᐴᑖᑕᒸᑦ, ᓀᔥᑦ ᑳ ᑲᐧᐋᔥᑎᑖᐧᐋᑦ ᐅᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᔨᐤ᙮ ᑖᐧᐯ ᒫᒃ ᑳ ᒧᐧᐋᑲᓂᐧᐃᑦ ᐧᐁᔥᑕᐧᐄᔾ᙮

ᐊᓐ ᒫᒃ ᒫᐦᒋᑌᔾ ᑰᐦᑰᔑᔥ ᒌ ᓇᒋᔥᑲᐧᐁᐤ ᐃᔨᓂᐤᐦ ᑳ ᐊᔮᔨᒡᐦ ᒥᐦᒉᑦ ᐊᓯᓃᐦᑳᓐᐦ᙮ ᒌ ᐃᑌᐤ, ᐯᒋ ᒦᔨᐦ ᒫ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᓯᓃᐦᑳᓐᐦ ᒉᒌ ᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᐦᑳᒉᔮᓐ᙮

Three_little_pigs_-_third_pig_builds_a_house_-_Project_Gutenberg_eText_15661
ᒌ ᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᐦᑳᒉᐤ ᑲᔭᐹ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᔨᑯᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᓯᓃᐦᑳᓐᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐃᔨᓂᐤᐦ᙮ ᒉᒃ ᒌ ᑕᑯᔑᓄ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᐁ ᐃᑖᑦ ᐧᒣᐦᒡ ᑳ ᐃᑖᑦ ᑯᑕᒃᐦ ᑰᐦᑰᔑᔕ, ᐯᒋ ᐋᐸᐦᐊᒪᐤᐦ ᒫ ᐃᔥᐧᑳᐦᑌᒻ ᒉᒌ ᐲᐦᑐᒉᔮᓐ!

ᓇᒪᐧᐄᔾ ᐧᐄᔅᑳᑦ!

ᐁᑳ ᐧᐄ ᐋᐸᐦᐊᒪᐧᐃᔭᓀ, ᓲᐦᒃ ᓂᑲ ᐴᑖᑌᓐ ᒋ ᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒻ ᒉᒌ ᑲᐧᐋᔥᑎᑖᔮᓐ!

ᒉᒃ ᒥᔥᑕᐦᐃ ᑳ ᐃᔅᑯᑖᒧᐧᐋᑦ ᓀᔥᑦ ᒥᐦᒉᐧᑖᐤ ᑳ ᐴᑖᒋᒉᐧᐋᑦ᙮ ᓲᐦᒃ, ᓲᐦᒃ, ᓲᐦᒃ ᒌ ᐴᑖᑕᐧᒣᐤ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᓇᒪᐧᐄᔾ ᐅᐦᒋ ᒌ ᑲᐧᐋᔥᑎᑖᐧᐁᐤ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᔨᐤ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᐦᒃ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒌ ᑲᐧᐋᔥᑎᑖᐧᐋᑦ, ᒌ ᐃᐧᑌᐤ, ᑰᐦᑰᔑᔥ! ᓂ ᒋᔅᒉᔨᐦᑌᓐ ᑖᓂᑕ ᐧᐁᑎᓰᐦᑳᓂᔅᑳᒡ᙮

ᑖᓂᑌ? ᐃᐧᑌᐤ ᐊᓐ ᑰᐦᑰᔑᔥ᙮

ᐯᔓᒡ ᐊᓂᑌ ᓂᐦᑖᐧᐃᒋᐦᒋᑲᓂᐦᒡ᙮ ᐊᔦᔅᑲᐧᐄᔭᓀ ᐧᐋᐸᐦᒉ ᐁ ᒉᒋᔐᐹᔮᒡ, ᒋᑲ ᐯᒋ ᑌᐧᐹᑎᑎᓐ ᒫᒪᐤ ᒉᒌ ᓇᑕᐧᐃ ᒫᒨᔥᒋᓇᒪᐦᒄ ᒉᒌ ᒦᒋᓱᔭᐦᒄ

ᐁᑯᑌ, ᒌ ᐃᐧᑌᐤ ᐊᓐ ᑰᐦᑰᔑᔥ, ᐧᐄᐸᒡ ᓂᑲ ᓂᓵᐧᐄᓐ᙮ ᑖᓂᔅᐱᔥ ᐧᐋ ᐃᑐᐦᑌᔭᓐ?

ᐊᔨᐦᐁ, ᓂᑯᐧᑖᔅ ᐃᔅᐸᔨᐦᒉ᙮ ᒌ ᐃᐧᑌᐤ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ᙮

ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᑰᐦᑰᔑᔥ ᒌ ᐧᐊᓂᔥᑳᐤ ᓂᔮᔭᓐ ᐁ ᐃᔅᐱᔑᐸᔨᓂᔨᒡ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᓈᑕᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐅᑎᓰᐦᑳᓐᐦ ᐧᐹᒧᔥ ᑳ ᑕᑯᔑᓂᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ,

ᑰᐦᑰᔑᔥ! ᐋᔥ ᐋ ᒋᑦ ᐃᔥᐧᑳ ᐊᔦᔅᑲᐧᐄᓐ?

ᐋᔥ! ᒌ ᐃᐧᑌᐤ ᑰᐦᑰᔑᔥ, ᐧᐄᐸᒡ ᓂᒌ ᐃᑐᐦᑌᓐ ᐊᓂᑌ᙮ ᓂᒌ ᐯᒋ ᒌᐧᐁᐦᑌᓐ ᑳ ᐃᔥᐧᑳ  ᓵᑲᔥᒋᓇᐦᐊᒃ ᓂᑦ ᐊᔅᒋᐦᒄ᙮

ᒌ ᒋᔑᐧᐋᐦᐃᑯᐧᐁᐤ ᒫᒃ ᒫᐦᐄᐦᑲᓐ ᐁ ᐯᐦᑕᐧᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᒌ ᒉᔥᑎᓈᐦᐅᐤ ᒉᒌ ᐱᔑᐎᔮᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑰᐦᑰᔑᔕ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᐧᑌᑦ,

ᑰᐦᑰᔑᔥ! ᓂ ᒋᔅᒉᔨᒫᐤ ᑖᓂᑕ ᐁᐦᑖᑦ ᐧᐋᐱᒥᓈᐦᑎᒄ ᐁ ᒥᐧᔮᔅᑯᓯᑦ᙮

ᑖᓂᑌ? ᐃᐧᑌᐤ ᐊᓐ ᑰᐦᑰᔑᔥ᙮

ᐯᔓᒡ ᐊᓂᑌ ᓂᐦᑖᐧᐃᒋᐦᒋᑲᓂᐦᒡ᙮ ᒌ ᐃᐧᑌᐤ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ, ᐁᑳ ᒫᒃ ᒋᐧᔮᐦᐃᔭᓀ, ᒋᑲ ᐯᒋ ᓇᑕᐧᐋᐸᒥᑎᓐ ᐧᐋᐸᐦᒉ, ᓂᔮᔭᓐ ᐃᔅᐱᔑᐸᔨᐦᒉ, ᒉᒌ ᒥᓈᐦᐅᔭᐦᒄ ᐧᐋᐱᒥᓇᒡ᙮

ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᑰᐦᑰᔑᔥ ᒌ ᐹᐦᐹᔒᐤ ᒉ ᒋᐦᑐᐦᑌᑦ ᓀᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᔑᐸᔨᓂᔨᒡ ᑳᐤ ᒉᒌ ᑕᑯᔑᐦᒃ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᑕᑯᔑᓂᔨᒡᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ᙮ ᒌ ᓇᑕᐧᐁᔨᐦᑖᐧᑲᓂᔨᐤ ᒫᒃ ᐊᐧᐊᔥᑌᔒᔥ ᒉ ᐃᑐᐦᑌᑦ ᓀᔥᑦ ᒉ ᐊᑯᓰᑦ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ᙮

ᓀᐧᐃᔥ ᒫᒃ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐊᓂᑌ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ, ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒻ ᐋᔥ ᑳ ᐅᑎᐦᒋᐸᔨᓂᔨᒡ ᒉ ᒌᐧᐁᑦ᙮ ᑳ ᓃᔖᐦᑕᐧᐄᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒥᔥᑎᐧᑲ, ᒌ ᓴᔅᒋᐧᑳᐸᒣᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ ᐁ ᐹᐸᐦᑖᔨᒡᐦ᙮ ᒉᒫᓂᒻ ᒫᒃ ᒌ ᑯᔥᑖᒋᐤ ᐁ ᐧᐋᐸᒫᑦ᙮ ᒌ ᐃᑎᑯᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ ᑳ ᑕᑯᔑᓂᔨᒡᐦ,

ᑰᐦᑰᔑᔥ! ᒉᐧᑳᓐ ᐧᐁᐦᒋ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐯᐦᐃᔭᓐ? ᒥᔪᒥᓇᒋᓯᐧᐊᒡ ᐋ ᐧᐋᐱᒥᓇᒡ?

ᐁᐦᐁ! ᒌ ᐃᐧᑌᐤ ᑰᐦᑰᔑᔥ, ᐯᔭᒄ ᒋᑲ ᓃᐦᒋᐧᐁᐱᓇᒫᑎᓐ᙮

ᐁᒄ ᐧᐋᐦᔭᐤ ᑳ ᐃᔑᐧᐁᐱᓇᒪᐧᐋᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ᙮ ᒣᐧᑳᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᑳ ᓈᒋᐸᐦᐋᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐧᐋᐸᒥᓐᐦ, ᒌ ᐋᒥ ᐧᑳᔥᑯᐦᑎᔨᐤᐦ ᑰᐦᑰᔑᔕ ᒉ ᒋᐧᐁᐸᐦᑖᔨᒡᐦ᙮ ᒦᓐ ᑳ ᒌᔑᑳᔨᒡ, ᒌ ᑕᑯᔑᓄ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᐁ ᐃᑖᑦ,

ᑰᐦᑯᔑᔥ! ᑲᑕ ᒪᑯᔖᓂᐧᐃᐤ ᐊᓂᑌ ᐅᑌᓈᐦᒡ ᐧᐋᐸᐦᒉ᙮ ᒋᐧᐄ ᐃᑐᐦᑌᓐ ᐋ?

ᐁᐦᐁ! ᒌ ᐃᐧᑌᐤ ᑰᐦᑰᔑᔥ, ᑖᓐ ᒉ ᐃᔅᐱᔑᐸᔨᐦᒡ ᒉ ᐃᔥᐧᑳ ᐊᔦᔅᑲᐧᐄᔭᓐ?

ᓂᔥᑐ ᐃᔅᐸᔨᐦᒉ! ᒌ ᐃᐧᑌᐤ ᐊᓐ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ᙮ ᒦᓐ ᒫᒃ ᐧᐄᐸᒡ ᑳ ᒋᐦᑐᐦᑌᑦ ᑰᐦᑰᔑᔥ ᐁ ᐧᐄ ᐃᑐᐦᑌᑦ ᐊᓂᑌ ᐁ ᒪᑯᔖᓂᐧᐃᔨᒡ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᒌᔑ ᒥᒋᓱᑦ, ᒌ ᒌᐧᐁᐦᑕᑖᐤ ᐃᔥᑯᐦᒋᑲᓐᐦ ᐊᓂᑌ ᐊᔅᒋᐦᑯᐦᒡ᙮ ᒦᓐ ᒫᒃ ᑳ ᓴᔅᒋᐧᑳᐸᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ ᐁ ᐹᐸᐦᑖᔨᒡᐦ᙮ ᑳ ᐧᑮᑕᐤ ᐊᔨᐦᑎᑦ ᒫᒃ, ᒌ ᐴᐦᒋ ᐧᑳᔥᑯᐦᑎᐤ ᐊᓂᑌ ᐊᔅᒋᐦᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᑳᓱᑦ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᒌ ᐅᐦᐱᒣᐸᔨᐤ᙮ ᓴᔅᒋᑯᒡ ᒫᒃ ᒌ ᐱᓇᐧᓭᐸᔨᐤ ᐊᓐ ᑰᐦᑰᔑᔥ ᒣᐧᑳᒡ ᑳ ᐴᐦᑕᐱᑦ ᐊᓂᑌ ᐊᔅᒋᐦᑯᐦᒡ! ᒌ ᒌᐧᐁᐸᐦᑖᐤ ᒫᒃ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᑯᔥᑖᒋᐦᐃᑯᑦ ᑳ ᐧᐋᐸᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᔅᒋᐦᐧᑲ ᐁ ᐯᒋ ᐱᓇᐧᓭᐸᔨᔨᒡᐦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᐧᐋᑦ ᐅᐧᐋᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᔩᐦᒡ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑰᐦᑰᔑᔕ ᒉ ᐧᐄᐦᑕᒪᐧᐋᑦ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔅᐱᔑ ᑯᔥᑖᒋᑦ ᐁ ᒌ ᐧᐋᐸᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᔅᒋᐦᐧᑲ ᑳ ᐱᓇᐧᓭᐸᔨᔨᒡᐦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑎᑯᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑰᐦᑰᔑᔕ,

ᐊᐦᐋ! ᒋᒌ ᓭᒋᐦᐃᑎᓐ, ᓇ! ᐋᔥ ᓂᒌ ᐃᑐᐦᑌᓐ ᐊᓂᑌ ᑳ ᒪᑯᔖᓂᐧᐃᒡ᙮ ᑳ ᒌᐧᐁᐦᑕᐦᐊᒃ ᒫᒃ ᐊᔅᒋᐦᒄ, ᒋᒌ ᐧᐋᐸᒥᑎᓐ᙮ ᐁᑯᑕ ᒫᒃ ᑳ ᐴᐦᒋ ᐧᑳᔥᑯᐦᑎᔮᓐ ᐊᓂᑌ ᐊᔅᒋᐦᑯᐦᒡ ᒉᒌ ᐱᓇᐧᓭᐸᔨᔮᓐ!

ᐁᑯ ᑳ ᓲᐦᒋᔭᐧᐁᓯᐧᐋᑦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐ ᐁ ᐯᐦᑕᐧᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ᙮ ᐋᔨᑌ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ ᒉ ᓃᔖᐦᑕᐧᐄᐧᐋᑦ ᐊᓂᑌ ᐅᑯᐦᑖᑲᓂᒥᔩᐦᒡ ᒉ ᓇᑕᐧᐃ ᒧᐧᐋᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑰᐦᑰᔑᔕ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐧᐋᐸᒫᑦ ᑰᐦᑰᔑᔥ ᑖᓐ ᐁᔨᑎᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ, ᒌ ᐊᑯᑌᐤ ᐊᔅᒋᐦᐧᑲ ᑳ ᓵᑲᔥᒋᓀᐯᔨᒡᐦ ᐊᓂᑌ ᐃᔥᑯᑌᐦᒡ, ᐁᒄ ᑳ ᑯᑕᐧᐁᑦ᙮ ᐧᒣᐦᒡ ᒫᒃ ᑳ ᐯᒋ ᓃᔖᐦᑕᐧᐄᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ, ᐊᓐ ᑰᐦᑰᔑᔥ ᒌ ᐋᐸᐦᐧᐁᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᔅᒋᐦᐧᑲ ᒉᒌ ᐴᐦᒋᐸᔨᔨᒡᐦ᙮ ᑳᐤ ᒫᒃ ᒌ ᐊᑯᓈᐧᐯᐦᐧᐁᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐊᔅᒋᐦᐧᑲ ᒉᒌ ᐸᑳᔑᒫᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᐦᐄᐦᑲᓐᐦ᙮ ᑳ ᓃᐯᐦᐧᑫᑦ ᒫᒃ, ᐁᐧᐊᐧᑲᓂᔨᐤᐦ ᑳ ᒧᐧᐋᑦ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᒥᐧᔦᔨᐦᑕᐦᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᑰᐦᑯᔑᔥ, ᑳᒋᒉ ᓀᔥᑦ ᑳᒋᒉ᙮

Three_little_pigs_-_the_wolf_lands_in_the_cooking_pot_-_Project_Gutenberg_eText_15661

The above is a Southern East Cree translation of The Three Little Pigs, a traditional English fairytale first published by James Orchard Halliwell-Phillipps around 1886. However, it was Joseph Jacobs’ version, first published in 1890, that would go on to become the most popular. His version, published in his English Fairy Tales, credits Halliwell-Phillips as the source and is the version translated here. This translation stays faithful to the original except for the episode of the fair where the pig heads home with a churn. To avoid an awkward translation, the fair and churn were translated instead as a feast and pot.

Kâ Sôhkitehet Pilešîš

SONY DSC
Kî owacištoniwak pilešîšak anite otâpânikamikohk. Peyakwâw, kî walawîlâwak onîkihikomâwak e wî nâcimîcimewâcik kici ašamâcik oc awâšimišiwâwa. Nakiskaw mâka kî nakatâkaniwiwak aniki awâšišak.

Nâkešîš mâka kî peci-kîwelâw ohtâwîmâw. “Tâni kâ ihkihk?” Kî itwew. “Awena kâ âhkohikoyekw? Mwehci e koštâciyekw kit išinâkosinâwâw.”

“Nôhtâ!” kî itwewak, “Awesîs kâ mišta-koštâsinâkosit kî takošin. Nâšic kî peci-mâmahkacâpiw e peci-kanawâpahtahk ki wacištoninâhk. Nâšic nikî koštâcihikonân!

“Kišâštaw!” kî itwew ana ohtâwîmâw, “Tânte kâ itohtet?”

“Nete kî itohtew!” kî itewak

“Eškwa pitamâ!” kî itwew ana ohtâwîmâw, “Nika nânatawâpamâw. Ekâwîla âlimelihtamokw, nit awâšimišitikw! Nika atimahwâw,” kî itwew. Eko kâ kihcilât.

Ispi mâka kâ sâkewelât, kî wâpamew kâ pimohtelici anihi mišâpišiwa. Môla mâka ohci-koštâciw ana pilešîš. Kî twehototamwew anta ospiskwanilîhk anihi mišâpišiwa. Eko kâ ati-kitahamawât e itwet, “Kekwân wehci takošiniyan nîkinânihk e koštâcihacik nic awâšimišak?” Piko mâka môla pisiskâtikow anihi mišâpišiwa.

Ana mâka kâ kišwewet pilešîš âhcipiko kî kitahamawew ohci e itwet, “Môla itelihtâkwan kici ayihtâyan ôta! Mîn mâka takošiniyane kika wâpahten! Môla tâpwe kiwî ihtôtâtin,” kî itwew e ohpikâtepalihot, “piko mâka kika nâtwâyâwikaneškâtin!

Eko kâ kîwelât ante o wacištonihk. Keka kî itwew, “Ekote nic awâšimišitikw! Nikî kiskinohamawâw ana awesîs ekâ mîna ke ohci-takošihk.”

Âlahkonâwi-nâpešiš

f3b7a53d193a825261825088cc84d580
Kî ihtâwak kiše-iskwew nešta kiše-ililiw kâ tašîhkâtotahkik kâ apišâšinilik wâskâhikaniliw ante cîkâskw. Kika milwelihtamôpanak, piko mâka kî ohcihikowak kekwâliw – môla kî ayâwewak awâšiša âta nâspic e kî natawelimâcik. Peyakwâw kâ âlahkonâhket kiše-iskwew kî mâcišwew ot âlahkonâma kici išinâkosilici nâpešišihk. Eko kâ pîhtâpiskahwât anihi ante iškotehkânihk. Ispi mîna kâ âpahahk iškotehkâniliw kici natawâhât, kî kapate-kwâškohtiliwa anihi âlahkonâwi-nâpešiša kilipa e kihcipahtâlici.

Kî tepwâtew ana kiše-iskwew onâpema kici nôspinatâcik. Môla mâka kî ohci-atiminehwewak. Eko kâ otihtât ana âlahkonâwi-nâpešiš mihcetw opawahikewa ante pawahikewikamikohk. Eko kâ tepwâtât mekwâc e mayâwipahtât e itât:

Nikî nakacipahâwak kiše-iskwew nešta kiše-ililiw.
Keštakîlawâw kika kî nakacipahitinâwâw!

Eko kâ ati nôspinatâcik kâ mihceticik opawahikewak. Âta mâka kâ kisiskâpahtâcik, môla kî atiminehwewak. Eko kâ otihtât ana nâpešiš mihcetw onôtaškošiwewa ante nihtâwikihcikanihk. Eko kâ tepwâtât mekwâc e mayâwipahtât e itât:

Nikî nakacipahâwak kiše-iskwew, kiše-ililiw, nešta opawahikewak.
Keštakîlawâw kika kî nakacipahitinâwâw!

Eko kâ ati nôspinatâcik kâ mihceticik onôtaškošiwewak. Môla mâka kî ohci-atiminehwewak. Eškwa kî pimipahtâw ana nâpešiš pîliš kâ otihtât mistoswa. Eko kâ tepwâtât e itât:

Nikî nakacipahâwak kiše-iskwew, kiše-ililiw, opawahikewak, nešta onôtaškošiwewak.
Keštakîla kika kî nakacipahitin!

Âta mâka twayehk kâ kihcipahtât mistosw, môla kî ohci-atiminehwew. Eko kâ otihtât ana nâpešiš kôhkôša. Eko kâ tepwâtât e itât:

Nikî nakacipahâwak kiše-iskwew, kiše-ililiw, opawahikewak, onôtaškošiwewak, nešta mistosw.
Keštakîla kika kî nakacipahitin!

Âta mâka kâ pimipahtât kôhkôš, môla kî ohci-atiminehwew. Eko kâ pimipahtât ana nâpešiš pîliš kâ otihtât mahkešiwa. Eko kâ tepwâtât e itât:

Nikî nakacipahâwak kiše-iskwew, kiše-ililiw, opawahikewak, onôtaškošiwewak, mistosw, nešta kôhkôš.
Keštakîla kika kî nakacipahitin!

Eko kâ kihcipahtât mahkešiw. Kiskelihtâkosiw mâka e kišîpahtât mahkešiw. Keka mâka kî otihtew ana mahkešiw anihi âlahkonâwi-nâpešiša. Eko kâ ati mowât.

Eko kâ itwet ana âlahkonâwi-nâpešiš, “Kwâcistak! Âpihtawikât nit iskomikawin!” Eko mîna kâ itwet, “Kišâštaw ! Âpihtawilaw nit iskomikawin!” Eko wîpac mîna kâ itwet, “ Kišâštatâpwe! Anta nikwayâhk nit iskomikawin!” Keka mâka kî itwew, “Eko mâka e kitamokawiyân!”

Eko ekâ mîna wîskât kâ ohci-pehtâkosit.

Mehkoštotinešit

Little_Red_Riding_Hood_pg_8
Weškac kî ihtâw iškwešiš kâ sâkihikot misiwe aweliwa kâ kanawâpamikot. Ohkoma mâka mâwac kî sâkihikow nešta môla kî ihtakwaniliw kekwâliw ekâ ke ohci-mîlikot. Peyakwâw kî mîlikow kâ mihkwâlik aštotiniliw. Ekwânimeliw môšak kâ kikiškahk e ispihci-miloškahk. Ekwâni wehci kî išinihkâtikosit Mehkoštotinešit.

Peyakwâw kî itikow okâwiya, “štam Mehkoštotinešiyan! Mâtikôwa âlahkonâw nešta šôminâpow. Itohtatamaw ôhi kôhkom. Âhkosiw nešta lîlamisîw kôhkom. Kata miloškâkow ômeliw mîcimiliw. Kihtohte eškwa ekâ e kišâštek. Wewelat mâka pimohte nešta ekâwîla patoteskanawehte ekâ ke ohci-pîkohtitâyan ôma pîwâpiskolâkan. Pîkohtinilike mâka môla kata ayâw kekwâliw kôhkom. Pîhtokeyane mâka, ekâwîla wani-kiskisi kici atamiskawat kôhkom nešta ekâwîla pisiskelihta kekwân pwâmoši atamiskawate.

“Nika ayâkwâmisîn,” kî itew Mehkoštotinešit e ašotamawât okâwiya. Ohkoma ante nôhcimihk kî tašîhkeliwa, wayeš nikotwâso-tipahikan otenâhk ohci. Eko kâ ati kotâwâskohahk Mehkoštotinešit kî nakiškawew mahîhkana. Môla ohci-kiskelimew Mehkoštotinešit tâni espihci-mâlâtisilici anihi mahîhkana.

“Milo-kîšikâw nama, Mehkoštotinešiyan?” Kî itwew

“Tâpwe milo-kîšikâw, Mahîhkan.”

“Tânte etohteyan wîpac kekišep, Mehkoštotinešiyan?”

“Nôhkom wîkihk.”

“Kekwân eyâyan ante kîwatihk?”

“Âlahkonâw nešta šôminâpow. Kî âlahkonâhkâniwan otâkošihk. Kâ kitimâkisit nôhkom kata ayâw kekwâliw e milwâlik awasite ke milwâcihikot.”

“Tânte wâkit kôhkom, Mehkoštotinešiyan?”

“Awasite ante nôhcimihk, âpihtawi-tipahikan wayeš. Šîpâ ante mištikominâhtikohk ihtakwaniliw wîki. Pešoc ante kâ ihtâcik aniki pakânâhtikwak. Cikema ki kiskelihten ita e wîkit.” kî naškwewašihew Mehkoštotinešit.

Ana mahîhkan kî ititisow, “Wâ malôkewakinâkosit awa iškwešiš! Awasite wîhkitišîtoke ispiš anihi nôtokewa! Kîmôc nika ayihtihtay tâpiskôc wî mowakwâwe.” Pitamâ mâka kî wîcewew Mehkoštotinešilici. Eko kâ itât, “Ki wâpahten-nâ, Mehkoštotinešiyan, tâni espihci-milwâšihki wâpikwaniya? Kekwân wehci ekâ ayitâpiyan? Nit itelihten nešta ekâ pehtawacik pilešîšak e nikamocik. Ki macelihtamônâkosin e pimohteyan tâpiskôc e itohteyan ante kiskinohamâtôwikamikohk. Môcikelihtamwak mâka kotakiyak aweniki ôte nôhcimihk e ihtâcik.”

Eko kâ tastasâpit Mehkoštotinešit. Ispi mâka kâ wâpahtahk animeliw pîsimweyâpîliw e išinâkwanilik e nîmîmakanilik nešta anihi wâpikwaniya kâ nihtâwikiniliki ante misiweskamik, kî ititisow, “Mâmôškinamawake wâpikwaniya nôhkom, tâpwe kika milwelihtamôpan. Keyâpac nika kesiskawâw nôhkom wesa wîpac nikî kihtohtân.” Eko kâ patoteskanawepahtât e nânatawâpikwanet. Tahtwâw mâka kâ manipitahk wâpikwanîliw mîna kotakîliw kî wâpahtam awasite e moštenahk. Keka mâka kâ lâwinâkosit ante ohci meskanâhk.

Eko mâka wîla mahîhkan kâ ispahtâwât wîkilîhk anihi ohkomimâwa. Eko kâ pâhpawahiket.

“Awena kîla?”

“Mehkoštotinešit,” kî naškwewašihew anihi ana mahîhkan. “Ki petamâkw šôminâpôliw nešta âlahkonâwa; Peci-âpahamaw iškwâhtemiliw.”

“Ohpâpiskina âtâpiskahikan,” kî tepwew e kišîwet ana ohkomimâw, “Wesâ ni lîlamisîn. Môla mâka nikî pasikôn.”

Ispi kâ ohpâpiskinahk aniheliw âtâpiskahikaniliw ana mahîhkan, kî âpahikâteliw iškwâhtemiliw. Eko kîšâc kâ nâtamwât onipewiniliw anihi ohkomimâwa kici mowât. Eko kâ poštiškamwât onipew-ayâniliw nešta ot aštotiniliw. Eko kâ wawelišihk ante nipewinihk nešta kâ âkawekipiciket.

Wîla mâka Mehkoštotinešit eškwa kî papâmipahtâw e mâmôškinahk wâpikwaniya. Ispi mâka ekâ kâ tepinahk wesâ mihcetw e kî mâmôškinahk, kî kiskisitotawew ohkoma. Eko mâka mîna kâ kihtohtet.

Kî koškwelihtam e wâpahtahk iškwâhtemiliw e âpahaštelik. Kâ pîhtoket mâka kî ititisow e amatisot, “Kišâštaw! Môšak ni milwelihtamwân e wâpamak nôhkom. Kekwâliw mâka wehci ekâ šâpelimak anohc?” Kî tepwew e kišwewet, “Kwey!” Piko mâka môla ohci-naškwewašihâkaniwiw. Eko kâ pîhtoket ante nipewikamikohk nešta kâ pâskekipiciket.

Ekota kâ pimišinilici anihi mahîhkana e akwanâhkwešinilici, nawac e mâmaskâsinâkosilici.

“Wesâ nôhkom!” Kî itew, “Tâpwe ki mâmahkihtawaken!”

“Awasite ke nahihtâtân nôsisim,” kî naškwewašihikow.

“Mâka nôhkom, tâpwe ki mâmahkacâpin!” kî itew.

“Awasite ke nahâpamitân nôsisim!”

“Mâka nôhkom, tâpwe ki mâmahkicihcen!”

“Awasite ke milo-wewakikwenitân!”

“Kišâštaw! Nôhkom, tâpwe ki mâmahkâpiten!”

“Awasite ke milo-môtân!”

Eko ketahtawel kâ wâniškâpahtât ana mahîhkan kici mowât Mehkoštotinešilici.

Eko kâ kîšpot ana mahîhkan, kî kawišimow. Kâ kawihkwašit mâka, kî ati matwehkwâmiw. Mekwâc kâ nipâlici, kî miyâškam aniheliw wâskâhikaniliw nâpew kâ natawahot. Kî ititisow ana nâpew, “Eko wesâ kišwewe-matwehkwâmiw ana nôtokew! Nika kakwecimâhtay natawelihtamokwe kekwâliw.” Eko kâ pîhtoket, kâ pešwâpahtahk animeliw nipewiniliw, kî wâpamew anihi mahîhkana kâ pimišinilici. “Ôte-nâ ki miskâtin omacihtwâw!” kî itwew. “šay weškac ki nânatawâpamitin!” Eko mwehc kâ wî pâskiswât anihi mahîhkana, kî itelihtam mâškoc eškwa e ililîwilici anihi ohkomimâwa. Kâ wî pimâcihât mâka anihi, môla ohci-pâskisikew. Kî tahkonam tahkohkomâniliw, eko kâ tâtošamwât watâliw anihi mahîhkana. Apišîš piko kâ mâtišiket, kî wâpahtam kâ mihkwâlik aštotiniliw. Apišîš mîn kâ mâtišiket, eko kâ walawî-kwâškohtilici anihi iškwešiša e mâtolici e itwelici, “Wesâ nikî sekisin e wani-tipiskâlik ante pîhcilaw.” Eko nâkešîš ana ohkomimâw weštawîla kâ peci-walawît e lehlepalit. Mehkoštotinešit mâka kî nâtew asiniya e kosikotilici ke âpacihât kici sâkaškinatâwât watâliw anihi mahîhkana. Ispi mâka kâ waniškât ana mahîhkan kî nipahišin e kakwe-kihcipahtât.

Eko kâ milwelihtahkik kâ ništicik. Ana kâ natawahot kî pahkonew anihi mahîhkana, eko kâ kîwehtahât anihi mahîhkaniwayâna. Ana ohkomimâw kî milwâcihikow e mowât anihi âlahkonâwa nešta e minihkwet aniheliw šôminâpôliw kâ petamâkot Mehkoštotinešilici. Ana mâka iškwešis kî ititisow, “Môla wîskâc nika ohci-patoteskanawehtân e peyakoyân ante nôhcimihk.”

ᐌᓵᐙᓕᐦᑴᑦ

465px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_7

ᐯᔭᒀᐤ ᑮ ᐃᐦᑖᐗᒃ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑾᒃ ᑳ ᐯᔭᑰᑌᐎᓯᒋᒃ᙮ ᐊᓇ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ ᑮ ᒥᔑᑭᑎᐤ᙮ ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᑮ ᒥᔑᑭᑎᐤ᙮ ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᓇᐗᒡ ᑮ ᒥᔑᑭᑎᐤ᙮ ᒪᔥᑯᔑᔥ ᒫᑲ ᑮ ᐊᐱᔒᔑᔑᐤ᙮ ᐊᓂᑭ ᒪᔅᑾᒃ ᑮ ᐊᔮᐗᒃ ᑳ ᐊᔮᐗᒃ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔑᓕᐤ ᐊᓐᑌ ᓅᐦᒋᒥᐦᒃ᙮ ᒣᔕᑾᓂ ᑮᔑᑳᐤ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᒋᒃ ᒨᔕᒃ ᐯᔭᑾᓐ ᑮ ᐊᔨᑎᐗᒃ᙮ ᑳ ᐗᐌᓛᐱᒋᒃ ᑮ ᒦᒋᐗᒃ ᐊᓘᒥᓈᐴᓕᐤ᙮

471px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_10

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᓃᐱᓂᓕᒃ ᐁ ᑫᑭᔐᐹᔮᓕᒃ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᑮ ᓰᑲᐊᒻ ᐅᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᐙᐤ᙮ ᐌᓵ ᑭᔑᑌᐤ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒻ᙮ ᑕᐦᑲᔥᑖᑖᐤ ᐱᑎᒫ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑖᐐᒫᐎᑦ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒻ᙮ ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᑭᔖᔥᑌᓕᒃ ᑳ ᐗᓓᓕᑕᐦᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᒪᔅᑾᒃ ᑭᒋ ᓇᑕᐎ ᐸᐹᒧᑌᒋᒃ ᐁ ᐊᑎ ᑕᐦᑲᔥᑌᓕᒃ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ᙮

439px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_12

ᒣᒀᒡ ᐁ ᐸᐹᒧᑌᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᒪᔅᑾ, ᐃᔥᑴᔑᔥ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ ᑮ ᐸᐹ ᐯᔭᑯᐦᑌᐤ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒥᐦᒃ᙮ ᐋᑕ ᒫᑲ ᐋᔕᔾ ᑳ ᑫᑭᔐᐹᓀᐦᑴᑦ ᐊᓇ ᐃᔥᑴᔑᔥ, ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᔒᐗᑌᐤ᙮ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᒸᑦ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᓖᐤ ᐊᓂᐦᐃ ᒪᔅᑾ, ᑮ ᐃᑌᓕᐦᑕᒻ ᑫ ᒥᔅᑲᐦᑭᐸᓐ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᒋ ᒦᒋᑦ᙮ ᑮ ᓈᑕᒻ ᐃᔥᒀᐦᑌᒥᓕᐤ ᐁᑯ ᑳ ᐹᐦᐹᐗᐦᐊᐦᒃ᙮ ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᐲᐦᑕᑴᐤ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ ᐋᑕ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐯᒋ ᐋᐸᐦᐃᑳᑌᓕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐃᔥᒀᐦᑌᒥᓕᐤ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_13

ᐃᔅᐱ ᑳ ᐲᐦᑕᑴᑦ ᑮ ᐙᐸᐦᑕᒻ ᓂᔥᑐ ᐅᓛᑲᓇ ᐁ ᐊᔥᑌᑭ ᐊᓐᑌ ᒦᒋᓱᓈᐦᑎᑯᐦᒃ᙮ ᑖᐺ ᑮ ᔒᐗᑌᐤ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ᙮ ᑫᑲ ᑮ ᐗᓓᓕᐦᑕᒻ ᑭᒋ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐊᓘᒥᓈᐴᓕᐤ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐊᔥᑌᓕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᓕᐤ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ᙮ ᐌᓵ ᑭᔑᑌᐤ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒦᓇ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᓕᐤ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᓂᓕᒃ᙮ ᐆᒪ ᒫᑲ ᐌᓵ ᑕᐦᑳᐤ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒫᐦᒋᒡ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᔑᓕᐤ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ᙮ ᐁᑰᒪ ᒫᑲ ᓀᐦᐃᔥᑕᒫᓐ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒦᒋᓱᑦ᙮

621px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_15
ᑳ ᐃᔥᒀ ᒦᒋᓱᑦ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ, ᑮ ᐐ ᐊᓜᐱᐤ᙮ ᓂᔥᑐ ᑌᐦᑕᐱᐎᓇ ᑮ ᐙᐸᐦᑕᒻ, ᐁᑯ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ ᐊᓐᑌ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ᙮ ᐌᓵ ᒪᔥᑲᐙᐤ ᐆᒪ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒦᓇ ᐊᓐᑌ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᓂᓕᒃ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐆᒪ ᒫᑲ ᐌᓴ ᒪᓘᑳ! ᐁᑯ ᒫᐦᒋᒡ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᑳ ᑌᐦᑌᐱᑦ᙮ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑰᒪ ᒫᑲ ᓀᐦᐊᐱᔮᓐ! ᐱᑯ ᒫᑲ ᑮ ᐲᑯᔥᑲᒻ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᔑᓕᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᐦᒋ ᑯᓯᑯᑎᑦ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_16
ᐁᑯ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᑦ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ ᐁ ᐊᑎ ᐊᔦᔅᑯᓯᑦ᙮ ᐁᑯ ᐊᓐᑌ ᐃᔥᐱᒥᐦᒃ ᑳ ᒥᔅᑲᐦᒃ ᓂᔥᑐ ᓂᐯᐎᓇ᙮ ᓃᔥᑕᒻ ᐊᓐᑌ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ ᑮ ᐗᐌᓕᔑᓐ᙮ ᐌᓵ ᓂ ᒑᐦᑳᔅᑴᔑᓂᓐ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒦᓇ ᐊᓐᑌ ᑳ ᒥᔖᔑᓂᓕᒃ ᓂᐯᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐗᐌᓕᔑᐦᒃ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐌᓵ ᓂᑦ ᐊᒋᒋᔑᓂᓐ! ᐁᑯ ᒫᐦᒋᒡ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᓂᐯᐎᓂᔑᓕᐤ ᑳ ᐗᐌᓕᔑᐦᒃ᙮ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑰᒪ ᒫᑲ ᓀᐦᐃᔑᓂᔮᓐ! ᐁᑯ ᑳ ᑲᐎᐦᑾᔑᑦ᙮

470px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_17
ᑳ ᑕᑯᔑᐦᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑾᒃ, ᑮ ᐱᓯᔅᑳᐸᐦᑕᒶᒃ ᐁ ᐲᑐᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᐙᐤ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ, ᑮ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᓕᐤ! ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ, ᑮ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᑴ ᓀᔥᑕᓃᓚ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᓕᐤ! ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᑮ ᒦᒌᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᓕᐤ ᓃᓚ! ᑮ ᑭᑖᓂᐗᓐ ᒫᑲ!

463px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_20
ᐃᔅᐱ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ ᐅᑌᐦᑕᐱᐎᓐ ᐊᓇ ᐅᑖᐐᒫᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮ ᑌᐦᑕᐲᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒃ! ᐊᓇ ᐅᑳᐐᒫᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮ ᑌᐦᑕᐲᑐᑴ ᓀᔥᑕᓃᓚ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒃ! ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᓚ ᑮ ᑌᐦᑕᐲᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒃ! ᑮ ᐲᑯᔥᑭᑳᑌᐤ ᒫᑲ! ᐁᑯ ᐯᐦᑳᒡ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᒪᔅᑾᒃ᙮

495px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_25
ᑮ ᓂᐹᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒃ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ᙮ ᑮ ᓂᐹᑐᑴ ᓀᔥᑕᓃᓚ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒃ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᓚ, ᐁᔥᑾ ᒫᑲ ᓂᐹᐤ!

469px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_26
ᐁᑯ ᑳ ᐗᔅᐹᐌᒫᑲᓂᐎᑦ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ᙮ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᒫᑲ ᐊᓂᐦᐃ ᒪᔅᑾ, ᑮ ᐗᓚᐐ ᒀᔥᑯᐦᑎᐤ ᐊᓐᑌ ᐅᐦᒋ ᐸᔅᐹᐱᐎᓂᐦᒃ ᐁᑯ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ᙮ ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᒪᔅᑾᒃ ᒨᓚ ᒦᓇ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᒣᐗᒃ ᐊᓂᐦᐃ ᓵᐙᓕᐦᑴᓕᒋ᙮

The above is a Moose Cree translation of Goldilocks, a fairytale of English origin that was recorded by Robert Southey and first published in 1837.