ᐁᑳ ᑳ ᓂᐸᐦᑖᑦ ᒉᒀᔨᐤ

Carolyn_Moskowitz

ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᒬᐦᒡ ᐁ ᐐ ᒧᐙᑦ ᐙᐳᔡ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᑦ ᐁ ᓂᐹᔨᒡᐦ᙮ ᒌ ᓇᑲᑌᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐳᔡ ᒉᒌ ᓅᔅᐱᓇᑖᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ᙮ ᐊᓂᐦᐁ ᒫᒃ ᐙᐳᔥ ᒌ ᐗᐌᔅᐹᐌᒫᑲᓂᐎᐤ ᐁᒄ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ᙮ ᓀᐎᔥ ᒫᒃ ᑳ ᐱᒥᑎᔕᐦᐙᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐙᔥᑫᔑᐤᐦ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒻ ᐊᓂᐦᐁ ᒥᔑᐱᔑᐤ ᐁᑳ ᒉᒌ ᑳᐦᒋᑎᓈᑦ᙮ ᑳ ᐐ ᒌᐌᑐᑕᐙᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐙᐳᔡ ᓇᒪᐐᔾ ᐅᐦᒋ ᒥᔅᑲᐌᐤ, ᐋᔥ ᐁ ᒌ ᐅᔑᒧᔨᒡᐦ ᑲᔭᐹ᙮ ᓂ ᒣᔮᐗᒉᔨᒧᓐ ᑖᐺ, ᒌ ᐃᑎᑎᓱᐤ, ᐁ ᒌ ᓇᑲᑕᒫᓐ ᒦᒋᒻ ᐋᔥ ᐁ ᒌ ᐊᔮᔮᓐ ᒥᒄ ᐁᑕᑕᐤ ᐁ ᐐ ᐊᔮᔮᓐ ᑯᑕᒃ ᒉᒀᓐ᙮

The above is a Southern East Cree translation of The Lion and the Hare, a fable of Aesop (Perry Index #148). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

[ᓂ ᓇᓈᔅᑯᒫᐤ Carolyn Moskowitz ᑳ ᐸᒋᑎᓂᑦ ᒉ ᐋᐸᒋᐦᑖᐗᒃ ᐅᐗᔭᓯᓇᐦᐃᒉᐎᓐ᙮ ᐐ ᐙᐸᐦᑕᒧᐗᑌ ᑯᑕᒃᐦ ᒉᒀᓂᐦᐃ ᑳ ᐗᔭᓯᓇᐦᐊᐦᒃ, ᒉ ᑖᐦᑲᐦᐊᒧᐗᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᐗᔭᓯᓇᐦᐃᒉᐎᓐ ᒉᒌ ᓇᑕᐙᐸᐦᑕᒧᐗᑦ᙮]