ᒫᐦᒄ ᐅᒥᔻᒋᒧᐎᓐ

ᐱᔅᒋᐦᑕᓯᓇᐦᐃᑲᓐ 1

1 ᐁᑯᑕ ᒉᐦᑖᐯᒋᐸᔨᓂᔨᒡ ᐁ ᒥᔻᒋᒥᑯᓰᑦ ᒥᓈᑲᓐ᙮
2 ᑳ ᐃᑕᓯᓇᐦᐃᑳᑌᔨᒡ ᐊᓐᑌ ᐅᒪᓯᓇᐦᐃᒉᐎᓂᐦᒡ ᐅᒋᔅᒋᐌᐦᐃᒉᐤ ᔕᔮᐦᐆ,
« ᓂᑲ ᓃᑳᓂᑎᔕᐦᐙᐤ ᐊᐌᓐ ᒉ ᐯᑖᒋᒧᑦ ᒉᒌ ᒣᔅᑲᓈᐦᑳᔅᒄ᙮
3 « ᐯᐦᑖᑯᓯᐤ ᐊᐌᓐ ᐁ ᐸᐹ ᑌᐺᑦ ᐊᓐᑌ ᐁ ᐱᑯᑕᔅᑲᒥᑳᔨᒡ ᐁ ᐃᑗᑦ,
« ᐊᔦᔅᑲᐎᐦᑖᐙᐦᒄ ᑎᐯᔨᐦᒋᑫᐤ ᐅᒣᔅᑲᓇᐤ,
« ᓀᔥᑦ ᑾᔭᔅᑯᔑᒧᐦᑖᐙᐦᒄ᙮
4 ᐁᒄ ᑲᔭᐹ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐦᐋᓇᓐ, ᐁ ᓰᐦᑲᐦᐋᐦᑖᒉᑦ ᐊᓐᑌ ᐁ ᐱᑯᑕᔅᑲᒥᑳᔨᒡ ᓀᔥᑦ ᐁ ᑲᒉᔅᑴᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᑴᔅᑳᑎᓰᐎ ᓰᐦᑲᐦᐋᐦᑖᒉᐎᓂᔨᐤ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐌᐯᔨᐦᒋᑳᑌᔨᒀᐤ ᐗᓂᑑᑕᒧᐎᓐᐦ᙮
5 ᒌ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᐤ ᐊᐌᔨᐤᐦ ᐁ ᐅᐦᑐᐦᑌᔨᒡᐦ ᒥᓯᐌ ᐦᐆᑖᐦᒡ ᐁ ᐃᔅᐱᐦᑕᔅᑲᒥᑳᔨᒡ ᓀᔥᑦ ᐊᓐᑌ ᓖᒨᑌᓈᒥᐦᒡ ᐅᐦᒋ᙮ ᑳ ᒌᔑ ᐙᐐᐦᑕᒥᔨᒡᐦ ᒫᒃ ᐅᐗᓂᑑᑕᒧᐎᓂᔨᐤᐦ, ᒌ ᓰᐦᑲᐦᐋᐦᑕᐌᐤ ᐊᓐᑌ ᐦᑌᓐ ᐲᐦᒡ᙮
ᐦᐋᓇᓐ ᒫᒃ ᒌ ᒋᒋᔥᑲᒻ ᐊᔮᓐᐦ ᐅᐱᔅᒀᐎᑲᓀᐤᐦ ᐅᐲᐙᔨᐤᐦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐅᔑᐦᑖᑲᓂᐎᔨᒀᐤᐦ ᓀᔥᑦ ᐲᔖᑲᓀᔮᐲᔨᐤ ᒌ ᐅᐸᐦᑯᑌᐦᐅᓂᐤ᙮ ᒀᔥᒀᔥᑯᐦᒋᔒᔕ ᓀᔥᑦ ᐋᒨ ᔔᑳᔨᐤ ᒌ ᐅᒦᒋᒥᐤ᙮
7 ᐁᑯᑌ ᒫᒃ ᑳ ᐃᔑ ᑲᒉᔅᑴᑦ,
« ᑲᑕ ᑕᑯᔑᓄ ᐊᐌᓐ ᐁᑕᑕᐤ ᐁ ᓲᐦᑳᑎᓰᑦ ᐃᔅᐱᔖᑦ ᓃᔭ, ᐅᒪᔅᒋᓯᓀᔮᐲᐦ ᒫᒃ ᓇᒪᐐᔭ ᒣᒋᒻ ᓂᑌᐯᔨᐦᑖᑯᓯᐙᓐ ᒉ ᓇᐌᐸᔨᐦᐅᐗᒃ ᒉᒌ ᐋᐱᐦᑯᓇᒧᒃ᙮
8 « ᓂᐲᐦᒡ ᓃᔭ ᒋᓰᐦᑲᐦᐋᐦᑖᑎᓈᐙᐤ, ᐐᔭ ᒫᒃ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡᐦ ᒋᑲ ᐅᐦᒋ ᓰᐦᑲᐦᐋᐦᑖᑯᐙᐤ᙮
9 ᐁᑯᑕ ᒫᒃ ᑳ ᐯᒋ ᐅᐦᑐᐦᑌᑦ ᔔ ᓯᓛᑎᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᐊᓐᑌ ᓖᓪ ᔅᒌᐦᒡ᙮ ᒌ ᓰᐦᑲᐦᐋᐦᑖᑯᐤ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐃ ᐦᐋᓇᓐᐦ ᐊᓐᑌ ᐦᑌᓐ ᐲᐦᒡ᙮
10 ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᑲᐹᑦ ᔔ ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒻ ᒌᔑᑯᔨᐤ ᐁ ᑖᑐᐸᔨᓂᔨᒡ ᓀᔥᑦ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᒬᐦᒡ ᐅᒦᒦᐦᒡ ᐁ ᐃᔑ ᔮᔒᑐᑖᑯᑦ᙮
11 ᐁᒄ ᑳ ᐯᐦᑖᑯᓯᑦ ᐊᐌᓐ ᐊᓐᑌ ᑭᐦᒋᑮᔑᑯᐦᒡ ᐅᐦᒋ ᐁ ᐃᑗᑦ,
« ᒌᔭ ᑳ ᓵᒋᐦᐃᑖᓐ ᓂᑯᓯᔅ, ᑌᑲᔥ ᒋᓇᐦᐃᔭᐌᐦᐃᓐ᙮
12 ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐃ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᒌ ᐃᔑᑎᔕᐦᐅᑯᐤ ᐊᓐᑌ ᐁ ᐱᑯᑕᔅᑲᒥᑳᔨᒡ᙮
13 ᓀᒥᑕᓇᐤ ᒌ ᑕᐦᑐᒌᔑᑴᐤ ᐊᓐᑌ ᐁ ᐱᑯᑕᔅᑲᒥᑳᔨᒡ ᐁ ᑯᑴᒌᐦᐃᑯᑦ ᐊᓂᐦᐃ ᑳ ᑯᑴᒋᐦᐃᐌᔨᒡᐦ᙮ ᒌ ᑲᓇᐌᔨᒥᑯᐤ ᒫᒃ ᐁᓐᒋᓪᐦ ᒣᒀᒡ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐊᓐᑌ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡᐦ ᐊᐌᓰᓴ᙮
14 ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᒋᐸᐦᐙᑲᓂᐎᔨᒡᐦ ᐦᐋᓇᓐᐦ, ᒌ ᐃᑐᐦᑌᐤ ᔔ ᐊᓐᑌ ᓖᓕᐦᒡ ᐁ ᒥᔻᒋᒫᑦ ᒪᓂᑑᐦ,
15 ᐁ ᐃᑗᑦ,
« ᐋᔥ ᑎᐱᐸᔨᓐ᙮ ᐯᔓᓈᑾᓂᔨᐤ ᒪᓂᑑ ᐅᒋᒫᐎᐎᓐ᙮ ᑴᔅᑳᑎᓰᒄ ᓀᔥᑦ ᑖᐺᐦᑕᒧᒄ ᐆ ᒥᔻᒋᒧᐎᓐ᙮
16 ᐁ ᐱᒫᔕᑳᒣᑦ ᒫᒃ ᓖᓪ ᑲᐦᐃᑲᓂᐦᒡ, ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᒨᓐᐦ ᓀᔥᑦ ᐐᒋᔖᓂᔨᐤᐦ ᓐᑕᓓᐦ ᐁ ᐸᒋᑕᐦᐙᔨᒡᐦ ᐊᓐᑌ ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᐦᒡ᙮ ᐁᑯᑌ ᑳ ᐃᔑ ᐸᑳᔅᒋᐦᐅᔨᒡᐦ ᐊᓂᐦᐃ ᑳ ᐐᒋᔖᓂᑐᔨᒡᐦ᙮
17 ᔔ ᒫᒃ ᒌ ᐃᑌᐤ,
« ᐯᒋ ᓅᓱᓀᐦᐅᒄ᙮ ᒋᑲ ᐃᔑᐦᐃᑎᓈᐙᐤ ᐊᔨᔑᔨᓂᐗᒡ ᒉᒌ ᐱᑕᐦᐅᔦᑯᒡ᙮
18 ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᒌ ᓇᑲᑌᐗᒡ ᐅᑦᐊᐦᔭᐲᐙᐤᐦ ᐁ ᐊᑎ ᓅᓱᓀᐦᐙᑣᐤ᙮
19 ᐊᐗᓯᑌᔒᔥ ᒫᒃ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑦ, ᒌ ᐙᐸᒣᐤ ᑳ ᐐᒋᔖᓂᑐᔨᒡᐦ ᐦᐋᓇᓐᐦ ᓀᔥᑦ ᐦᑯᑉᐦ (ᐸᑏ ᐅᑯᓯᓴ), ᒌᒫᓂᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᔨᒡᐦ ᐁ ᐗᐌᑕᐦᔭᐯᔨᒡᐦ᙮
20 ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᒌ ᓇᑐᒣᐤ᙮ ᐁᑯᑕ ᒫᒃ ᐊᓐᑕ ᒌᒫᓂᐦᒡ ᑳ ᐅᐦᒋ ᓇᑲᑖᑣᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐅᐦᑖᐐᐙᐤᐦ ᐸᑏᐦ ᓀᔥᑦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐋᐸᒋᐦᐋᑲᓐᐦ ᐁ ᐊᑎ ᓅᓱᓀᐦᐙᑣᐤ᙮
21 ᐁᒄ ᒫᒃ ᑳ ᐃᑐᐦᑌᑣᐤ ᐊᓐᑌ ᐦᐆᒨᑌᓈᒥᐦᒡ᙮ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᐊᔭᒥᐦᐁᒌᔑᑳᔨᒡ ᒌ ᐲᐦᑐᒉᐤ ᔔ ᐊᔭᒥᐦᐁᐎᑲᒥᑯᐦᒡ ᐁ ᐐ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᑦ᙮
22 ᒌ ᒫᒪᔅᑳᑕᒬᐗᒡ ᒫᒃ ᐃᔨᓂᐗᒡ ᐅᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐎᓂᔨᐤ ᐌᓴ ᒌ ᐃᔑ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒪᐌᐤ ᒬᐦᒡ ᐊᐌᓐ ᐁ ᐅᒋᒫᐌᔨᐦᑖᑯᓯᑦ, ᓇᒪᐐᔭ ᒬᐦᒡ ᐊᓂᒌ ᑳ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᑣᐤ ᐗᔭᔕᐌᐎᓂᔨᐤ᙮
23 ᓴᔅᒋᑯᒡ ᒫᒃ ᒌ ᑌᐺᐤ ᐊᓐᑌ ᐊᔭᒥᐦᐁᐎᑲᒥᑯᐦᒡ ᐃᔨᓂᐤ ᑳ ᐲᐦᒋᔥᑳᑯᑦ ᐊᐦᒑᐦᑾ ᐁᑳ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡᐦ,
24 ᐁ ᐃᑗᑦ,
« ᑖᓐ ᐙ ᐃᐦᑑᑕᐎᔮᐦᒡ ᔔ ᓯᓛᑎᐦᒡ ᑳ ᐅᐦᒌᔭᓐ᙮ ᒋᒌ ᑕᑯᔑᓐ ᐋ ᒉᒌ ᓂᔑᐗᓈᒋᐦᐃᔮᐦᒡ? ᒋᒋᔅᒉᔨᒥᑎᓐ ᐊᐌᓐ ᐃᔮᐎᔭᓐ, ᒌᔭ ᐅᐸᔦᐦᒋᓰᒻᐦ ᒪᓂᑑ!
25 ᔔ ᒫᒃ ᒌ ᒋᑐᑌᐤ ᐁ ᐃᑗᑦ,
« ᐁᑳ ᒋᑐ! ᐯᒋ ᐗᔭᐐ ᐎᔮᐦᒡ ᐅᐦᒋ!
26 ᐊᓐ ᒫᒃ ᐊᐦᒑᐦᒄ ᐁᑳ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᑦ ᒌ ᑯᔥᑯᔥᑯᐸᔨᐦᐁᐤ ᐊᓂᐦᐃ ᐃᔨᓂᐤᐦ ᓀᔥᑦ ᒌ ᐊᔮᔑᐦᑴᐤ ᐁ ᐯᒋ ᐗᔭᐐᑦ᙮
27 ᑳ ᐃᔅᐱᔑ ᒫᒪᔅᑳᑕᐦᒀᐤ ᒫᒃ ᒥᓯᐌ ᒌ ᑯᑴᒋᒥᑐᐗᒡ,
« ᒉᒀᓐ ᐆ? ᐅᔥᒋ ᒋᔅᒋᓄᐦᐊᒫᒉᐎᓐ ᐋ? ᒬᐦᒡ ᐅᒋᒫᐦᒡ ᐁ ᐃᑕᔕᐌᑦ ᐙᐙᒡ ᐁ ᐱᔑᒋᐦᐃᑯᑦ ᐁᑳ ᑳ ᐸᔦᐦᒋᓯᔨᒡᐦ ᐊᐦᒑᐦᑾ!
28 ᐁᑯᑕ ᒫᒃ ᑳ ᐊᑎ ᒥᓯᐦᑌᐸᔨᓂᔨᒡ ᐁ ᑎᐹᒋᒥᑯᓰᑦ ᔔ ᐊᓐᑌ ᐁ ᐃᔅᐱᐦᑕᔅᑲᒥᑳᔨᒡ ᓖᓕᐦᒡ᙮
29 ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐗᔭᐐᑣᐤ ᐊᔭᒥᐦᐁᐎᑲᒥᑯᐦᒡ, ᒌ ᐃᑐᐦᑌᐌᐗᒡ ᐊᓐᑌ ᐐᒋᔩᐦᒡ ᒨᓐᐦ ᓀᔥᑦ ᓐᑕᓓᐦ ᐁ ᐐᒉᐎᑯᑣᐤ ᒫᒃ ᐦᑯᑉᐦ ᓀᔥᑦ ᐦᐋᓇᓐᐦ᙮
30 ᒨᓐ ᒫᒃ ᐅᓯᑯᓴ ᒌ ᐱᒥᔑᓂᔨᐤᐦ ᐁ ᒋᔑᑌᐙᔅᐱᓀᔨᒡᐦ᙮ ᒌ ᐐᐦᑕᒪᐙᑲᓂᐎᐤ ᒫᒃ ᔔ ᑳ ᐯᒋ ᐲᐦᑐᒉᐙᑦ᙮
31 ᑳ ᐅᑎᐦᑖᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑎᓂᔅᒉᓀᐤ ᐁ ᐅᐦᐱᓈᑦ᙮ ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᒌ ᓇᑲᑎᑯᐤ ᐅᒋᔑᑌᐙᔅᐱᓀᐎᓐ, ᐁᒄ ᑳ ᐊᑎ ᐋᐸᑎᓯᐙᑦ᙮
32 ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᐅᑖᑯᔑᔨᒡ, ᑳ ᐃᔥᒀ ᐸᐦᒋᔑᒧᔨᒡᐦ ᐲᓯᒶ, ᒌ ᐯᑕᒪᐙᑲᓂᐎᐤ ᔔ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐋᐦᑯᓯᔨᒡᐦ ᓀᔥᑦ ᐊᓂᐦᐃ ᑳ ᐲᐦᒋᔥᑳᑯᔨᒡᐦ ᒪᒋ ᐊᐦᒑᐦᑾ᙮
33 ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑕᔑᑣᐤ ᐊᓐᑌ ᐅᑌᓈᐦᒡ ᒌ ᐯᒋ ᒫᐗᒋᐦᐃᑐᐗᒡ ᐊᓐᑕ ᐃᔥᒀᐦᑌᒥᐦᒡ᙮
34 ᒌ ᒦᓇᐙᒋᐦᐁᐤ ᒫᒃ ᒥᐦᒉᑦ ᐊᐌᔨᐤᐦ ᓇᓈᐦᑲᐤ ᑳ ᐃᑖᔅᐱᓀᔨᒡᐦ᙮ ᒌ ᐗᔭᐐᑎᔕᐦᐌᐤ ᓀᔥᑦ ᒥᐦᒉᑦ ᒪᒋ ᐊᐦᒑᐦᑾ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᒌ ᐅᐦᒋᐦᐁᐤ ᐁ ᐊᔭᒥᔨᒡᐦ ᐁ ᒌ ᒋᔅᒉᔨᒥᑯᑦ ᐊᐌᓐ ᐃᔮᐎᑦ ᐐᔭ᙮
35 ᐐᐸᒡ ᒫᒃ ᑳ ᒉᒋᔐᐹᔮᔨᒡ, ᑆᒧᔥ ᑳ ᐙᐸᓂᔨᒡ, ᒌ ᐗᓂᔥᑳᐤ ᔔ᙮ ᒌ ᐗᔭᐐᐤ ᒫᒃ ᒉ ᓇᑕᐎ ᐊᔭᒥᐦᐋᑦ ᐊᓐᑌ ᐁᑳ ᐃᐦᑖᓂᐎᔨᒡ᙮
36 ᐁᒄ ᒫᒃ ᒨᓐ ᓀᔥᑦ ᐊᓂᐦᐃ ᑳ ᐐᒉᐎᑯᑦ ᒌ ᓈᓇᑕᐙᐸᒣᐗᒡ᙮
37 ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᑳ ᒥᔅᑲᐙᑣᐤ ᒌ ᐃᑌᐗᒡ,
« ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓐ ᒋᓈᓇᑕᐙᐸᒥᒄ!
38 ᔔ ᒫᒃ ᒌ ᓇᔥᑴᐗᔑᐦᐁᐤ ᐁ ᐃᑗᑦ,
« ᐋᐦᒌᐤᐦ ᐃᑐᐦᑌᑖᐤ᙮ ᑯᑕᒃᐦ ᐅᑌᓇᐤᐦ ᑳ ᐯᔓᓈᑯᐦᒀᐤᐦ ᓈᑌᑖᐤ ᒉᒌ ᑲᒉᔅᑴᔮᓐ ᐊᓐᑌ ᓀᔥᑦ᙮ ᐁᐗᒄ ᐌᓴᓐ ᐌᐦᒌ ᑕᑯᔑᓂᔮᓐ᙮
39 ᒌ ᐸᐹᒧᐦᑌᐤ ᒫᒃ ᐁ ᐃᑕᔅᑲᒥᑳᔨᒡ ᓖᓕᐦᒡ ᐁ ᑲᒉᔅᑴᑦ ᐊᓐᑌ ᐅᑦᐊᔭᒥᐦᐁᐎᑲᒥᑯᔩᐦᒡ ᓀᔥᑦ ᐁ ᐗᔭᐐᑎᔕᐦᐙᑦ ᒪᒋ ᐊᐦᒑᐦᑾ᙮
40 ᒌ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᐤ ᒫᒃ ᐃᔨᓂᐤᐦ ᑳ ᐅᔕᑳᐙᔅᐱᓀᔨᒡᐦ᙮ ᑳ ᐅᒋᐦᒌᐦᑯᓇᐲᔥᑖᑯᑦ ᒫᒃ ᒌ ᓇᑐᑕᒫᑯᐤ ᐁ ᐃᑎᑯᑦ,
« ᒌᔥᐱᓐ ᐐ ᑑᑕᒪᓀ, ᒋᑲ ᒌ ᐸᔦᐦᒋᐦᐃᓐ᙮
41 ᑳ ᒋᑎᒫᒉᔨᒫᑦ ᒫᒃ ᔔ ᒌ ᔓᐎᓂᔅᒉᔩᔥᑕᐌᐤ ᐁ ᓵᒥᓈᑦ ᐁ ᐃᑗᑦ,
« ᓂᐐ ᑑᑌᓐ᙮ ᒋᑲ ᐐ ᐸᔦᐦᒋᐦᐃᑲᐎᓐ!
42 ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᒌ ᓇᑲᑎᑯᐤ ᐅᔕᑳᐙᔅᐱᓀᐎᓂᔨᐤ, ᒌ ᒦᓇᐙᑎᓰᐤ ᒫᒃ᙮
43 ᑏᐌᐦᒡ ᒫᒃ ᒌ ᒋᐦᒋᑎᔕᐦᐌᐤ ᓲᐦᒃ ᐁ ᐊᔮᒀᒥᒫᑦ,
44 ᐁ ᐃᑗᑦ,
« ᐋᔨᑌ ᐁᑳ ᒉ ᐅᐦᒋ ᐐᐦᑕᒪᐗᑦ ᐊᐌᓐ, ᒥᒄ ᒫᒃ ᓇᑕᐎ ᐙᐸᐦᑎᔨᓱᔥᑕᐤ ᐅᒪᒍᔥᑌᐦᐊᒫᒉᐤ ᐁᒄ ᒉ ᐸᒋᑎᓇᒪᓐ ᐊᓂᐦᐃ ᑳ ᐃᑕᔕᐌᑯᐸᓀ ᐊᓂᔮ ᔐ ᒉᒌ ᓅᑾᐦᒡ ᑖᐺ ᐁ ᒌ ᐸᔦᐦᒋᐦᐃᑲᐎᔭᓐ᙮
45 ᑕᔭᑯᒡ ᒫᒃ ᑳ ᒋᐦᑐᐦᑌᑦ ᓭᐦᒉᔾ ᒌ ᐊᑎ ᐙᐐᐦᑕᒻ ᐅᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᐲᐦᔨᒻ ᐁᑳ ᐙᓂᔅᒉ ᐁ ᒌ ᐲᐦᑐᒉᑦ ᔔ ᐅᑌᓈᐦᒡ᙮ ᐋᑕ ᒫᒃ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᒫᓐᐦ ᐗᔭᐐᑎᒣ ᐊᓐᑌ ᐁ ᐱᑯᑕᔅᑲᒥᑳᔨᒡ, ᔮᐱᒡ ᒌ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᐤ ᐊᐌᔨᐤᐦ ᒥᓯᐌ ᐗᔦᔥ ᐁ ᐅᐦᑐᐦᑌᔨᒡᐦ᙮

Advertisement