ᐌᓵᐙᔨᐦᑴᑦ

465px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_7

ᐯᔭᒀᐤ ᒌ ᐃᐦᑖᐗᒡ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑯᒡ ᑳ ᐯᔭᑰᑌᐎᓰᑣᐤ᙮ ᐊᓐ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ ᒌ ᒥᔑᒋᑎᐤ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᓇᐗᒡ ᒌ ᒥᔑᒋᑎᔑᐤ᙮ ᐊᓐ ᒫᒃ ᑳ ᐊᐙᔑᔒᐎᑦ ᒌ ᐊᐱᔒᔑᔑᐤ᙮ ᐊᓂᒌ ᒪᔅᑯᒡ ᒌ ᐊᔮᐗᒡ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔑᔨᐤ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ᙮ ᒣᔕᑯᒥ ᒌᔑᑳᐤ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᑣᐤ ᒨᔥ ᐯᔭᑾᓐ ᒌ ᐊᔨᐦᑎᐗᒡ, ᑳ ᐗᐌᔭᐱᑣᐤ ᒫᒃ ᒌ ᒦᒋᐗᒡ ᐊᔫᒥᓈᐴᔨᐤ᙮

471px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_10

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᓃᐱᓂᔨᒡ ᐁ ᒉᒋᔐᐹᔮᔨᒡ, ᐊᓐ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᒌ ᓰᑲᐦᐊᒻ ᐅᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒥᐙᐤ᙮ ᐌᓵ ᒋᔑᑌᐤ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᒪᔥᑯᔑᔥ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒻ᙮ ᑕᐦᑲᔥᑖᑖᐤ ᐱᑕᒫ᙮ ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒻ᙮ ᐁᒄ ᒫᒃ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᒋᔖᔥᑌᔨᒡ ᒌ ᐗᔦᔨᐦᑕᒧᒡ ᐊᓂᒌ ᒪᔅᑯᒡ ᒉ ᓇᑕᐎ ᐸᐹᒧᐦᑌᑣᐤ ᐁ ᐊᑎ ᑕᐦᑲᔥᑌᔨᒡ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ᙮

439px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_12

ᒣᒀᒡ ᐁ ᐸᐹᒧᐦᑌᔨᑣᐤᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᔅᑾ, ᐃᔥᑴᔑᔥ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ ᒌ ᐸᐹ ᐯᔭᑯᐦᑌᐤ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ᙮ ᐋᑕ ᒫᒃ ᐋᔥ ᑳ ᒉᒋᔐᐹᓀᐦᑴᑦ ᐊᓐ ᐃᔥᑴᔑᔥ, ᔮᐱᒡ ᒌ ᔒᐗᑌᐤ᙮ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᒸᑦ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᔨᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᔅᑾ, ᒌ ᐃᑌᔨᐦᑕᒻ ᒉᒌ ᒥᔅᑲᐦᒃ ᒉᒀᔨᐤ ᒉᒌ ᒦᒋᑦ᙮ ᒌ ᓈᑌᐤ ᐃᔥᒀᐦᑌᒻᐦ ᐁᒄ ᑳ ᐹᐦᐹᐗᐦᐙᑦ᙮ ᔮᐱᒡ ᒫᒃ ᒌ ᐲᐦᑐᒉᐤ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ ᐋᑕ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐯᒋ ᐋᐸᐦᐙᑲᓂᐎᔨᒡᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐃᔥᒀᐦᑌᒻᐦ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_13

ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐲᐦᑐᒉᑦ ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒻ ᓂᔥᑐ ᐅᔮᑲᓐᐦ ᐁ ᐊᔥᑌᔨᒀᐤ ᐊᓂᑌ ᒦᒋᓱᓈᐦᑎᑯᐦᒡ᙮ ᑖᐺ ᒌ ᔒᐗᑌᐤ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ᙮ ᒉᒃ ᒌ ᐗᔦᔨᐦᑕᒻ ᒉ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᔨᐤ ᐊᔫᒥᓈᐴᔨᐤ ᐊᓂᑌ ᑳ ᐊᔥᑌᔨᒡ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᑲᓂᔨᐤ ᑳ ᒥᔖᔨᒡ᙮ ᐌᓵ ᒋᔑᑌᐤ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᒦᓐ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᑲᓂᔨᐤ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᔨᒡ᙮ ᐆ ᒫᒃ ᐌᓵ ᑕᐦᑳᐤ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᒫᐦᒋᑌᔾ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᔨᐤ ᐅᔮᑲᓂᔑᔨᐤ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ᙮ ᐁᐗᑰ ᒫᒃ ᓀᐦᐃᔥᑕᒫᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒦᒋᓱᑦ᙮

621px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_15

ᑳ ᐃᔥᒀ ᒦᒋᓱᑦ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ, ᒌ ᐐ ᐊᔯᐱᐤ᙮ ᓂᔥᑐ ᑌᐦᑕᐱᐎᓐᐦ ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒻ, ᐁᒄ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ ᐊᓂᑕ ᐊᓂᔨᐤ ᑳ ᒥᔖᔨᒡ᙮ ᐌᓵ ᒪᔥᑲᐙᐤ ᐆ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᒦᓐ ᐊᓂᑕ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᔨᒡ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐆ ᒫᒃ ᐌᓵ ᒪᔫᑳᐤ! ᐁᒄ ᒫᐦᒋᑌᔾ ᐊᓂᑕ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ᙮ ᐁᐗᑰ ᒫᒃ ᓀᐦᐊᐱᔮᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᒌ ᐲᑯᔥᑲᒻ ᐊᓂᔨᐤ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᔑᔨᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᔑ ᑯᓯᑯᑎᑦ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_16

ᐁᒄ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᑦ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ ᐁ ᐊᑎ ᐊᔦᔅᑯᓰᑦ᙮ ᐁᒄ ᐊᓂᑌ ᐃᔥᐱᒥᐦᒡ ᑳ ᒥᔅᑲᐦᒃ ᓂᔥᑐ ᓂᐯᐎᓐᐦ᙮ ᓃᔥᑕᒻ ᐊᓂᑕ ᐊᓂᔨᐤ ᑳ ᒥᔖᔨᒡ ᒌ ᐗᐌᔨᔑᓄ᙮ ᐌᓵ ᓂ ᒑᐦᑳᔅᑴᔑᓂᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᒦᓐ ᐊᓂᑕ ᑳ ᒥᔖᔑᔨᒡ ᓂᐯᐎᓂᔨᐤ ᑳ ᐗᐌᔨᔑᐦᒃ᙮ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐌᓵ ᓂᑦ ᐊᒋᑎᔑᓂᓐ! ᐁᒄ ᒫᐦᒋᑌᔾ ᐊᓂᑕ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᔨᒡ ᓂᐯᐎᓂᔑᔨᐤ ᑳ ᐗᐌᔨᔑᐦᒃ᙮ ᐁᐗᑰ ᒫᒃ ᓀᐦᐃᔑᓂᔮᓐ! ᒌ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᑲᐎᐦᑯᔑᑦ᙮

470px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_17

ᑳ ᑕᑯᔑᐦᒀᐤ ᐊᓂᒌ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑯᒡ, ᒌ ᐱᓯᔅᑳᐸᐦᑕᒧᒡ ᐁ ᐲᑐᔑᓈᑾᓂᔨᒡ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᒥᐙᐤ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ, ᒌ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒥᔨᐤ! ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ, ᒌ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᒉ ᓀᔥᑕᓃᔾ ᐊᐌᓐ ᓂᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒥᔨᐤ! ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᒌ ᒦᒌᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂᑦ ᐊᔫᒥᓈᐴᒥᔨᐤ ᓃᔾ! ᒌ ᒋᑖᑲᓂᐎᐤ ᒫᒃ!

463px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_20

ᐃᔥᑯᑕᒃ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᑳ ᒥᔖᔨᒡ ᐅᑌᐦᑕᐱᐎᓐ ᐊᓐ ᐅᐦᑖᐐᒫᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᒌ ᑌᐦᑕᐲᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒡ! ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᐅᑳᐐᒫᐤ, ᒌ ᑌᐦᑕᐲᑐᒉ ᓀᔥᑕᓃᔾ ᐊᐌᓐ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒡ! ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᔾ ᒌ ᑌᐦᑕᐲᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒡ! ᒌ ᐲᑯᔥᑭᑳᑌᐤ ᒫᒃ! ᐁᒄ ᐯᐦᑳᒡ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᑣᐤ ᐊᓂᒌ ᒪᔅᑯᒡ᙮

495px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_25

ᒌ ᓃᐹᑐᒉ ᐊᐌᓐ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒡ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ᙮ ᒌ ᓂᐹᑐᒉ ᓀᔥᑕᓃᔾ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒡ! ᒌ ᐃᑗᐤ ᐊᓐ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ᙮ ᐁᒄ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓐ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᔾ, ᐁᔥᒄ ᒫᒃ ᓂᐹᐤ!

469px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_26

ᐁᒄ ᑳ ᐅᔅᐹᐌᒫᑲᓂᐎᑦ ᓵᐙᔨᐦᑴᑦ᙮ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒪᔅᑾ, ᒌ ᐗᔭᐐ ᒀᔥᑯᐦᑎᐤ ᐊᓂᑌ ᐅᐦᒋ ᐸᔅᐹᐱᐎᓂᐦᒡ, ᐁᒄ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ᙮ ᐊᓂᒌ ᒫᒃ ᒪᔅᑯᒡ ᓇᒪᐐᔾ ᒦᓐ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᒣᐗᒡ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᓵᐙᔨᐦᑴᔨᒡᐦ᙮

The above is a Southern East Cree translation of Goldilocks, a fairytale of English origin that was recorded by Robert Southey and first published in 1837. 

ᐌᓵᐙᓕᐦᑴᑦ

465px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_7

ᐯᔭᒀᐤ ᑮ ᐃᐦᑖᐗᒃ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑾᒃ ᑳ ᐯᔭᑰᑌᐎᓯᒋᒃ᙮ ᐊᓇ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ ᑮ ᒥᔑᑭᑎᐤ᙮ ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᑮ ᒥᔑᑭᑎᐤ᙮ ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᓇᐗᒡ ᑮ ᒥᔑᑭᑎᐤ᙮ ᒪᔥᑯᔑᔥ ᒫᑲ ᑮ ᐊᐱᔒᔑᔑᐤ᙮ ᐊᓂᑭ ᒪᔅᑾᒃ ᑮ ᐊᔮᐗᒃ ᑳ ᐊᔮᐗᒃ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᔑᓕᐤ ᐊᓐᑌ ᓅᐦᒋᒥᐦᒃ᙮ ᒣᔕᑾᓂ ᑮᔑᑳᐤ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᒋᒃ ᒨᔕᒃ ᐯᔭᑾᓐ ᑮ ᐊᔨᑎᐗᒃ᙮ ᑳ ᐗᐌᓛᐱᒋᒃ ᑮ ᒦᒋᐗᒃ ᐊᓘᒥᓈᐴᓕᐤ᙮

471px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_10

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᓃᐱᓂᓕᒃ ᐁ ᑫᑭᔐᐹᔮᓕᒃ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ ᑮ ᓰᑲᐊᒻ ᐅᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᐙᐤ᙮ ᐌᓵ ᑭᔑᑌᐤ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒻ᙮ ᑕᐦᑲᔥᑖᑖᐤ ᐱᑎᒫ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑖᐐᒫᐎᑦ ᐁ ᑯᒋᔥᑕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒻ᙮ ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᑭᔖᔥᑌᓕᒃ ᑳ ᐗᓓᓕᑕᐦᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᒪᔅᑾᒃ ᑭᒋ ᓇᑕᐎ ᐸᐹᒧᑌᒋᒃ ᐁ ᐊᑎ ᑕᐦᑲᔥᑌᓕᒃ ᐅᒦᒋᒥᐙᐤ᙮

439px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_12

ᒣᒀᒡ ᐁ ᐸᐹᒧᑌᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᒪᔅᑾ, ᐃᔥᑴᔑᔥ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᓱᑦ ᑮ ᐸᐹ ᐯᔭᑯᐦᑌᐤ ᐊᓂᑌ ᓅᐦᒋᒥᐦᒃ᙮ ᐋᑕ ᒫᑲ ᐋᔕᔾ ᑳ ᑫᑭᔐᐹᓀᐦᑴᑦ ᐊᓇ ᐃᔥᑴᔑᔥ, ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᔒᐗᑌᐤ᙮ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᒸᑦ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᓖᐤ ᐊᓂᐦᐃ ᒪᔅᑾ, ᑮ ᐃᑌᓕᐦᑕᒻ ᑫ ᒥᔅᑲᐦᑭᐸᓐ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᒋ ᒦᒋᑦ᙮ ᑮ ᓈᑕᒻ ᐃᔥᒀᐦᑌᒥᓕᐤ ᐁᑯ ᑳ ᐹᐦᐹᐗᐦᐊᐦᒃ᙮ ᑫᔮᐸᒡ ᑮ ᐲᐦᑕᑴᐤ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ ᐋᑕ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐯᒋ ᐋᐸᐦᐃᑳᑌᓕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐃᔥᒀᐦᑌᒥᓕᐤ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_13

ᐃᔅᐱ ᑳ ᐲᐦᑕᑴᑦ ᑮ ᐙᐸᐦᑕᒻ ᓂᔥᑐ ᐅᓛᑲᓇ ᐁ ᐊᔥᑌᑭ ᐊᓐᑌ ᒦᒋᓱᓈᐦᑎᑯᐦᒃ᙮ ᑖᐺ ᑮ ᔒᐗᑌᐤ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ᙮ ᑫᑲ ᑮ ᐗᓓᓕᐦᑕᒻ ᑭᒋ ᑯᒋᔥᑕᐦᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐊᓘᒥᓈᐴᓕᐤ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐊᔥᑌᓕᒃ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᓕᐤ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ᙮ ᐌᓵ ᑭᔑᑌᐤ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒦᓇ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᓕᐤ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᓂᓕᒃ᙮ ᐆᒪ ᒫᑲ ᐌᓵ ᑕᐦᑳᐤ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒫᐦᒋᒡ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒦᒋᓱᑦ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᐅᓛᑲᓂᔑᓕᐤ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ᙮ ᐁᑰᒪ ᒫᑲ ᓀᐦᐃᔥᑕᒫᓐ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᒣᒀᒡ ᐁ ᒦᒋᓱᑦ᙮

621px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_15
ᑳ ᐃᔥᒀ ᒦᒋᓱᑦ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ, ᑮ ᐐ ᐊᓜᐱᐤ᙮ ᓂᔥᑐ ᑌᐦᑕᐱᐎᓇ ᑮ ᐙᐸᐦᑕᒻ, ᐁᑯ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ ᐊᓐᑌ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ᙮ ᐌᓵ ᒪᔥᑲᐙᐤ ᐆᒪ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒦᓇ ᐊᓐᑌ ᓇᐗᒡ ᑳ ᒥᔖᔑᓂᓕᒃ ᑳ ᑌᐦᑕᐱᑦ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐆᒪ ᒫᑲ ᐌᓴ ᒪᓘᑳ! ᐁᑯ ᒫᐦᒋᒡ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᑳ ᑌᐦᑌᐱᑦ᙮ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑰᒪ ᒫᑲ ᓀᐦᐊᐱᔮᓐ! ᐱᑯ ᒫᑲ ᑮ ᐲᑯᔥᑲᒻ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᔑᓕᐤ ᐁ ᐃᔅᐱᐦᒋ ᑯᓯᑯᑎᑦ᙮

467px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_16
ᐁᑯ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᑦ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ ᐁ ᐊᑎ ᐊᔦᔅᑯᓯᑦ᙮ ᐁᑯ ᐊᓐᑌ ᐃᔥᐱᒥᐦᒃ ᑳ ᒥᔅᑲᐦᒃ ᓂᔥᑐ ᓂᐯᐎᓇ᙮ ᓃᔥᑕᒻ ᐊᓐᑌ ᐊᓂᒣᓕᐤ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ ᑮ ᐗᐌᓕᔑᓐ᙮ ᐌᓵ ᓂ ᒑᐦᑳᔅᑴᔑᓂᓐ! ᑮ ᐃᑗᐤ᙮ ᐁᑯ ᒦᓇ ᐊᓐᑌ ᑳ ᒥᔖᔑᓂᓕᒃ ᓂᐯᐎᓂᓕᐤ ᑳ ᐗᐌᓕᔑᐦᒃ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ, ᐌᓵ ᓂᑦ ᐊᒋᒋᔑᓂᓐ! ᐁᑯ ᒫᐦᒋᒡ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐊᐱᔖᔑᓂᓕᒃ ᓂᐯᐎᓂᔑᓕᐤ ᑳ ᐗᐌᓕᔑᐦᒃ᙮ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᐁᑰᒪ ᒫᑲ ᓀᐦᐃᔑᓂᔮᓐ! ᐁᑯ ᑳ ᑲᐎᐦᑾᔑᑦ᙮

470px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_17
ᑳ ᑕᑯᔑᐦᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᓂᔥᑐ ᒪᔅᑾᒃ, ᑮ ᐱᓯᔅᑳᐸᐦᑕᒶᒃ ᐁ ᐲᑐᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᐅᐙᔅᑳᐦᐃᑲᓂᐙᐤ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ, ᑮ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᓕᐤ! ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ, ᑮ ᑯᒋᔥᑕᒨᑐᑴ ᓀᔥᑕᓃᓚ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᓕᐤ! ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᑮ ᒦᒌᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂᑦ ᐊᓘᒥᓈᐴᒥᓕᐤ ᓃᓚ! ᑮ ᑭᑖᓂᐗᓐ ᒫᑲ!

463px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_20
ᐃᔅᐱ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᑳ ᒥᔖᓕᒃ ᐅᑌᐦᑕᐱᐎᓐ ᐊᓇ ᐅᑖᐐᒫᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮ ᑌᐦᑕᐲᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒃ! ᐊᓇ ᐅᑳᐐᒫᐤ ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑮ ᑌᐦᑕᐲᑐᑴ ᓀᔥᑕᓃᓚ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒃ! ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᓚ ᑮ ᑌᐦᑕᐲᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑌᐦᑕᐱᐎᓂᐦᒃ! ᑮ ᐲᑯᔥᑭᑳᑌᐤ ᒫᑲ! ᐁᑯ ᐯᐦᑳᒡ ᑳ ᐃᔅᒀᐦᑕᐐᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᒪᔅᑾᒃ᙮

495px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_25
ᑮ ᓂᐹᑐᑴ ᐊᐌᓇ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒃ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᐦᑖᐐᒫᐎᑦ᙮ ᑮ ᓂᐹᑐᑴ ᓀᔥᑕᓃᓚ ᓂ ᓂᐯᐎᓂᐦᒃ! ᑮ ᐃᑗᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᑳᐐᒫᐎᑦ᙮ ᐁᑯ ᑳ ᐃᑗᑦ ᐊᓇ ᒪᔥᑯᔑᔥ, ᓀᔥᑕᓃᓚ, ᐁᔥᑾ ᒫᑲ ᓂᐹᐤ!

469px-The_Story_of_the_Three_Bears_pg_26
ᐁᑯ ᑳ ᐗᔅᐹᐌᒫᑲᓂᐎᑦ ᓵᐙᓕᐦᑴᑦ᙮ ᑳ ᐙᐸᒫᑦ ᒫᑲ ᐊᓂᐦᐃ ᒪᔅᑾ, ᑮ ᐗᓚᐐ ᒀᔥᑯᐦᑎᐤ ᐊᓐᑌ ᐅᐦᒋ ᐸᔅᐹᐱᐎᓂᐦᒃ ᐁᑯ ᑳ ᐅᔑᒧᑦ᙮ ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᒪᔅᑾᒃ ᒨᓚ ᒦᓇ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᒣᐗᒃ ᐊᓂᐦᐃ ᓵᐙᓕᐦᑴᓕᒋ᙮

The above is a Moose Cree translation of Goldilocks, a fairytale of English origin that was recorded by Robert Southey and first published in 1837.