ᑳ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᑦ ᒋᓀᐱᒄ

M0015224 Plaque carved in relief showing a man and snake.

ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᐱᐳᓂᔨᒡ, ᒌ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᓈᐯᐤ ᒋᓀᐱᑾ ᐁ ᒪᔥᑲᐙᐦᑯᒋᔨᒡᐦ᙮ ᐁ ᒌ ᒋᑎᒫᒋᓇᐙᑦ ᒫᒃ ᒌ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᒋᓀᐱᑾ ᒉᒌ ᒌᔔᔥᑲᐙᑦ᙮ ᑳ ᐊᑎ ᐋᐸᐎᐸᔨᑦ ᒫᒃ ᐊᓂᐦᐁ ᒋᓀᐱᒄ ᑳᐤ ᒌ ᐙᔅᑲᒣᔨᐦᑕᒻ᙮ ᑳ ᒨᔑᐦᐅᑦ ᒫᒃ ᐁ ᑕᐦᑯᓈᑲᓂᐎᑦ ᒌ ᒫᑯᒣᐤ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᑳ ᒌᔔᔥᑳᑯᑦ ᒉᒌ ᓂᐸᐦᐋᑦ᙮ ᑳ ᐊᑎ ᐴᓂ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐊᓂᐦᐁ ᓈᐯᐤ ᒌ ᐃᑗᐤ, ᓂ ᒣᔮᐗᒉᔨᒧᓐ ᑳ ᒋᑎᒫᒉᔨᒪᒃ ᒋᓀᐱᒄ ᑳ ᒫᔮᑎᓰᑦ

The above is a Southern East Cree translation of The Man Who Warmed a Snake, a fable of Aesop (Perry Index #176). This version is based on S. A. Handford’s English translation, published in 1954.

Advertisement