ᐁᑎᔥᒌᐎᓐᐦ

1*R-8v1TCobNeH5G2s99yKPg
ᐯᔭᒀᐤ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᔨᒡ ᒌ ᐸᐙᒧᐤ ᓈᐯᐤ᙮ ᐁ ᒌ ᐃᔑᓇᐦᒃ ᐌᔅ ᐁ ᐐᒋ ᐱᒧᐦᑌᒫᑦ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᐤᐦ ᐊᓐᑌ ᔮᔦᐤ ᐁ ᔦᑳᐗᓂᔨᒡ᙮ ᓴᔅᒋᑯᒡ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᓅᑾᓂᔨᒡ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᐊᓐᑌ ᒌᔑᑯᐦᒡ᙮ ᑕᐦᑣᐤ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ, ᒌ ᐙᐸᐦᑕᒻ ᐁ ᓃᔑᑣᐤ ᐁ ᐱᒥᔅᑲᓇᐌᑣᐤ ᐊᓐᑌ ᔦᑳᐦᒡ, ᐐᔾ ᐊᓂᔨᐤ ᐯᔭᒄ, ᐁᒄ ᐊᓂᔨᐤ ᑯᑕᒋᔨᐤ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᐤ᙮

ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒫᒃ ᒫᐦᒋᑌᔾ ᑳ ᐙᐸᐦᑕᐦᒃ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓐ ᐁ ᐅᐦᒋ ᓅᑾᓂᔨᒡ, ᒌ ᐋᐸᓵᐸᐦᑕᒻ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐁᑎᔥᒌᐎᓐᐦ ᐊᓐᑌ ᔦᑳᐦᒡ᙮ ᒌ ᐱᓯᔅᑳᐸᐦᑕᒻ ᒫᒃ ᒥᐦᒉᑣᐤ ᐊᓐᑌ ᑳ ᐃᔥᐱᔑ ᐯᒋ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᒥᒄ ᐁ ᒌ ᐯᔭᑯᔅᑲᓇᐌᒪᑲᓂᔨᒀᐤᐦ ᐁᑎᔥᒌᐎᓐᐦ᙮ ᑲᔦ ᒫᒃ ᐁ ᒌ ᐱᓯᔅᑳᐸᐦᑕᐦᒃ ᐆᔨᐤ ᐁ ᒌ ᐃᔅᐸᔨᔨᒡ ᐊᓐᑕ ᒫᐗᒡ ᑳ ᒌ ᑕᐸᐦᑌᔨᒧᑦ ᑲᔦ ᐊᓐᑕ ᒫᐗᒡ ᑳ ᒌ ᒪᒉᔨᐦᑕᐦᒃ ᐅᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐦᒡ᙮

ᓈᔥᒡ ᒌ ᒥᑯᔥᑳᑌᔨᐦᑕᒥᐦᐃᑯᐤ ᐆᔨᐤ᙮ ᒉᒃ ᑳ ᑲᑴᒋᒫᑦ ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᐤᐦ ᐁ ᒌ ᐃᑖᑦ, ᐯᔨᐦᒋᒉᔭᓐ, ᐁ ᒌ ᐃᑗᔭᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐗᔦᔨᐦᑕᒫᓀ ᒉᒌ ᓅᓱᓀᐦᐅᑖᓐ, ᒨᔥ ᒉ ᐯᒋ ᐸᐹ ᐐᒉᐎᔭᓐ᙮ ᒥᒄ ᒫᒃ ᐁ ᐙᐸᐦᑕᒫᓐ ᐊᓐᑕ ᓈᔥᒡ ᐁ ᒪᒋᐸᔨᔮᓐ ᓂ ᐱᒫᑎᓰᐎᓂᐦᒡ, ᒥᒄ ᐁ ᐯᔭᑯᔅᑲᓇᐌᒪᑲᐦᒀᐤᐦ ᐊᓂᔨᐤᐦ ᐁᑎᔥᒌᐎᓐᐦ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᓂ ᓂᓯᑐᐦᑌᓐ ᐊᓐᑕ ᒫᐗᒡ ᐁ ᓇᑕᐌᔨᒥᑖᓐ ᑖᓐ ᒋᐸ ᒌ ᐃᐦᑑᑌᓐ ᒉᒌ ᐯᒋ ᓇᑲᔑᔭᓐ᙮

ᑎᐯᔨᐦᒋᒉᐤᐦ ᒌ ᓇᔥᑴᐗᔑᐦᐃᑯᐤ, ᓂᑦ ᐊᐙᔑᔒᒻ ᑳ ᒥᔥᑕ ᔕᐌᔨᒥᑖᓐ, ᒋ ᓵᒋᐦᐃᑎᓐ᙮ ᓇᒪᐐᔾ ᒫᒃ ᐐᔅᑳᑦ ᒋᑲ ᒌ ᓇᑲᑎᑎᓐ᙮ ᒣᒀᒡ ᑳ ᑲᑴᒋᐦᐃᑲᐎᔭᓐ ᑲᔦ ᑳ ᓇᓀᐦᑳᑌᔨᒧᔭᓐ, ᐁᑯᑕ ᒫᒃ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐱᒥᐎᔨᑖᓐ᙮

The above is a translation of “Footprints,” a popular Christian poem of disputed authorship. This translation is from the late Margaret Paddy from Oujé-Bougoumou and was edited by the author of this blog upon her request, as she was in the habit of having the spellings of her later work revised by him, some of which included translations of Moose Cree hymns.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s